ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอ็จ สโรบล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- เอ็จ สโรบล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิจารณ์ วิชชุกิจ 20
2 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 9
3 ปิยะ กิตติภาดากุล 6
4 จำลอง เจียมจำนรรจา 5
5 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 5
6 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
7 สุปราณี งามประสิทธิ์ 4
8 จีรเกียรติ อติบุณโยภาส 4
9 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 3
10 ประภาส ช่างเหล็ก 3
11 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 3
12 นายจำนงค์ ชัญถาวร 3
13 ปฐมา จาตกานนท์ 3
14 พชรดา ฉายศรี 3
15 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 3
16 นิรันดร์ จันทวงศ์ 3
17 สุตเขตต์ นาคะเสถียร 3
18 จินดารัฐ วีระวุฒิ 3
19 วัชรี เลิศมงคล 3
20 สุเทพ ทองแพ 3
21 อภิชิต เทอดโยธิน 2
22 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 2
23 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 2
24 สกล ฉายศรี 2
25 ปิยะ ดวงพัตรา 2
26 สุเทพ พูนสวัสดิ์ 2
27 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 2
28 ชูศักดิ์ จอมพุก 2
29 วิจัย รักวิทยาศาสตร์ 2
30 พิพัฒน์ วีระถาวร 2
31 ราเชนทร์ ถิรพร 2
32 ไพโรจน์ จ๋วงพานิช 2
33 จันทนา สุขปรีดี 2
34 สุชาดา ศรีเพ็ญ 2
35 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
36 สมศิริ แสงโชติ 1
37 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 1
38 สุภาพร อิสริโยดม 1
39 ศศิธร วุฒิวณิชย์ 1
40 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
41 สมนึก วงศ์ทอง 1
42 สมชาย โพธิสาร 1
43 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
44 สุรเชษฐ จามรมาน 1
45 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
46 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
47 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
48 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
49 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
50 นายสุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
51 ประกิต สุขใย 1
52 นางสาวกฤษณา ทิวาตรี 1
53 ธีระ สมหวัง 1
54 ดร. นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ 1
55 นางสาวจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ 1
56 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
57 วินัย อาจคงหาญ 1
58 ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 1
59 สมบัติ ขอทวีวัฒนา 1
60 นพศูล สมุทรทอง 1
61 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
62 สุพัตรา แสนเทศ 1
63 นายเฉลิมวิทย์ ปสันตา 1
64 นางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี 1
65 ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
67 ธนวรรห์ บำรุงเศรษฐพงษ์ 1
68 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
69 สุภาวดี บุญมา 1
70 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
71 ภัศจี คงศีล 1
72 จุลวรรณา ดนตรี 1
73 สรินดา สุขรัตน์ 1
74 นายมีชัย ลัดดี 1
75 นายถาวร ปั้นตระกูล 1
76 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
77 ปิติ กันตังกุล 1
78 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
79 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
80 นส.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
81 สมพร อิศวิลานนท์ 1
82 ศฐาคุปต์ เค็น นากาชิมา 1
83 รวี เสรฐภักดี 1
84 ชะบา จำปาทอง 1
85 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
86 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
87 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
88 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
89 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
90 สุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
91 อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น 1
92 ธิดา เดชฮวบ 1
93 บัญชา ชิณศรี 1
94 อรอุมา เพียซ้าย 1
95 นางสาวสุรินนา อ่ำรุ่ง 1
96 วาสนา วงษ์ใหญ่ 1
97 สุนันทา จันทกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 5
6 2553 3
7 2551 2
8 2550 2
9 2549 1
10 2547 3
11 2544 1
12 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถพรวนในฤดูฝนและฤดูแล้ง
ปี พ.ศ. 2557
2 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
3 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
4 โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด
6 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน)
ปี พ.ศ. 2555
8 ระบบต้นแบบการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองโดยบูรณาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกับเครื่องจักรกล
9 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
10 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมไบโอดีเซลชุมชนเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ปลูกใหม่
ปี พ.ศ. 2554
11 slag Utilization for Agriculture in Thailand
12 การวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยพัฒนาสู่องค์ความรู้ เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยการส่งผ่านระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ"
13 โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก
14 การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แกโซฮอล E10 แทนเบนซิน 91 และแกโซฮอล E20, E22 แทนเบนซิน 95 และแกโซฮอล 95
15 การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แกโซฮอล E10 แทนแบนซิล 91 และแกโซฮอล E20,E22 แทนเบนซิล 95 และแกโซฮอล 95
ปี พ.ศ. 2553
16 การปรับปรุงคุณภาพของอินทรีวัตถุและแร่ธาตุในน้ำกากส่า (Vinasse) ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ (Biogertilizers) โดย Azotobacter vinelandii
17 โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังและเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลีงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
18 ผลของความถี่การให้น้ำที่มีต่อน้ำหนักสดข้าวฟ่างหวาน 4 พันธุ์ เพื่อผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2551
19 การพัฒนากระบวนการลดสารพิษในกากเมล็ดสบู่ดำจากการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม
20 พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน
ปี พ.ศ. 2550
21 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทย
22 ผลของปริมาณและอัตราการให้น้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2549
23 โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพ และการ กำหนดรหัสขนาดของกระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และส้ม
ปี พ.ศ. 2547
24 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
25 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับสับปะรดที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
26 การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองภายใต้สภาพการขาดน้ำ โดยใช้เอทธิฟอน
ปี พ.ศ. 2544
27 เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วเหลืองในภาคตะวันออก