ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอ็จ สโรบล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- เอ็จ สโรบล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิจารณ์ วิชชุกิจ 20
2 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 9
3 ปิยะ กิตติภาดากุล 6
4 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 5
5 จำลอง เจียมจำนรรจา 5
6 จีรเกียรติ อติบุณโยภาส 4
7 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
8 สุปราณี งามประสิทธิ์ 4
9 จินดารัฐ วีระวุฒิ 3
10 ปฐมา จาตกานนท์ 3
11 นิรันดร์ จันทวงศ์ 3
12 สุตเขตต์ นาคะเสถียร 3
13 วัชรี เลิศมงคล 3
14 นายจำนงค์ ชัญถาวร 3
15 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 3
16 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 3
17 พชรดา ฉายศรี 3
18 สุเทพ ทองแพ 3
19 ประภาส ช่างเหล็ก 3
20 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 3
21 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
22 ราเชนทร์ ถิรพร 2
23 จันทนา สุขปรีดี 2
24 ปิยะ ดวงพัตรา 2
25 ไพโรจน์ จ๋วงพานิช 2
26 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 2
27 สุชาดา ศรีเพ็ญ 2
28 พิพัฒน์ วีระถาวร 2
29 อภิชิต เทอดโยธิน 2
30 วิจัย รักวิทยาศาสตร์ 2
31 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 2
32 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 2
33 สกล ฉายศรี 2
34 สุเทพ พูนสวัสดิ์ 2
35 ชูศักดิ์ จอมพุก 2
36 ดร. นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ 1
37 นางสาวกฤษณา ทิวาตรี 1
38 นางสาวจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ 1
39 วินัย อาจคงหาญ 1
40 ธีระ สมหวัง 1
41 ปิติ กันตังกุล 1
42 ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
43 สุพัตรา แสนเทศ 1
44 ประกิต สุขใย 1
45 นพศูล สมุทรทอง 1
46 นายเฉลิมวิทย์ ปสันตา 1
47 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
48 สมบัติ ขอทวีวัฒนา 1
49 นางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี 1
50 ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 1
51 นส.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
52 ธนวรรห์ บำรุงเศรษฐพงษ์ 1
53 สรินดา สุขรัตน์ 1
54 จุลวรรณา ดนตรี 1
55 ศฐาคุปต์ เค็น นากาชิมา 1
56 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
57 รวี เสรฐภักดี 1
58 ภัศจี คงศีล 1
59 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
60 สมพร อิศวิลานนท์ 1
61 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
62 นายถาวร ปั้นตระกูล 1
63 นายมีชัย ลัดดี 1
64 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
65 สุภาวดี บุญมา 1
66 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
67 สุนันทา จันทกูล 1
68 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
69 ชะบา จำปาทอง 1
70 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
71 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
72 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
73 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
74 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
75 สุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
76 ธิดา เดชฮวบ 1
77 บัญชา ชิณศรี 1
78 อรอุมา เพียซ้าย 1
79 นางสาวสุรินนา อ่ำรุ่ง 1
80 อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น 1
81 วาสนา วงษ์ใหญ่ 1
82 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
83 สุรเชษฐ จามรมาน 1
84 สมศิริ แสงโชติ 1
85 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 1
86 สุภาพร อิสริโยดม 1
87 ศศิธร วุฒิวณิชย์ 1
88 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
89 สมนึก วงศ์ทอง 1
90 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
91 นายสุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
92 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
93 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
94 สมชาย โพธิสาร 1
95 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
96 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
97 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 5
6 2553 3
7 2551 2
8 2550 2
9 2549 1
10 2547 3
11 2544 1
12 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถพรวนในฤดูฝนและฤดูแล้ง
ปี พ.ศ. 2557
2 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
3 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
4 โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด
6 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน)
ปี พ.ศ. 2555
8 ระบบต้นแบบการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองโดยบูรณาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกับเครื่องจักรกล
9 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
10 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมไบโอดีเซลชุมชนเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ปลูกใหม่
ปี พ.ศ. 2554
11 slag Utilization for Agriculture in Thailand
12 การวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยพัฒนาสู่องค์ความรู้ เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยการส่งผ่านระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ"
13 โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก
14 การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แกโซฮอล E10 แทนเบนซิน 91 และแกโซฮอล E20, E22 แทนเบนซิน 95 และแกโซฮอล 95
15 การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แกโซฮอล E10 แทนแบนซิล 91 และแกโซฮอล E20,E22 แทนเบนซิล 95 และแกโซฮอล 95
ปี พ.ศ. 2553
16 การปรับปรุงคุณภาพของอินทรีวัตถุและแร่ธาตุในน้ำกากส่า (Vinasse) ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ (Biogertilizers) โดย Azotobacter vinelandii
17 โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังและเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลีงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
18 ผลของความถี่การให้น้ำที่มีต่อน้ำหนักสดข้าวฟ่างหวาน 4 พันธุ์ เพื่อผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2551
19 การพัฒนากระบวนการลดสารพิษในกากเมล็ดสบู่ดำจากการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม
20 พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน
ปี พ.ศ. 2550
21 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทย
22 ผลของปริมาณและอัตราการให้น้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2549
23 โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพ และการ กำหนดรหัสขนาดของกระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และส้ม
ปี พ.ศ. 2547
24 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
25 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับสับปะรดที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
26 การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองภายใต้สภาพการขาดน้ำ โดยใช้เอทธิฟอน
ปี พ.ศ. 2544
27 เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วเหลืองในภาคตะวันออก