ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอื้อ สิริจินดา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- เอื้อ ศิริจินดา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 26
2 รวิสสาข์ สุชาโต 12
3 สุวรรณา ประณีตวตกุล 12
4 ศิวะศิษย์ ช่ำชอง 8
5 สุวรรณา สายรวมญาติ 4
6 สุวพร ผาสุก 3
7 นุชนาถ มั่งคั่ง 3
8 ปิติ กันตังกุล 3
9 ธันวา จิตต์สงวน 2
10 นงนุช โสรัตน์ 2
11 นภาภรณ์ พรหมชนะ 2
12 ประเทืองศรี สินชัยศรี 2
13 อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ 2
14 เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล 2
15 ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร 2
16 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
17 เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ 2
18 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 2
19 ณิธิชา ธรรมธนากูล 2
20 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 2
21 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 2
22 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
23 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
24 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
25 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
26 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
27 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
28 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
29 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 1
30 เพียงกมล หัดโท 1
31 สมศักดิ์ ทองมาก 1
32 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 1
33 ธนพร หันกิตติกุล 1
34 ณกุล คำสุจริต 1
35 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
36 วราภรณ์ โพธิวัฒน์ 1
37 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
38 วินัย พุทธกูล 1
39 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
40 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
41 โสภิณ ทองปาน 1
42 สมพร อิศวิลานนท์ 1
43 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
44 เดชรัต สุขกำเนิด 1
45 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
46 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
47 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
48 กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก 1
49 สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ 1
50 อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 1
51 อิสริยา บุญญะศิริ 1
52 นงนุช อังยุรีกุล 1
53 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
54 รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 4
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 3
8 2550 4
9 2549 1
10 2547 1
11 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกาแฟ อราบิก้าบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2556
2 การจัดการโรคใบหงิกเหลืองในพริกและมะเขือเทศของเกษตรกรในประเทศไทย
3 การประเมินปัญหาความยากจน โอกาสการเข้าถึงองค์กรทางการเงิน และผลกระทบขององค์กรทางการเงินต่อวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูง ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
4 การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพื่อการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่สาภาคเหนือของไทยโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
6 การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพื่อการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่สาภาคเหนือของไทยโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางนโยบายสำหรับการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
8 การประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2554
9 การวางแผนการใช้ที่ดินของระบบการทำเกษตรในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
10 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ
11 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
ปี พ.ศ. 2553
12 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
13 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
14 คู่มือการใช้แบบจำลอง MP-MAS สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
15 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
16 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการทำสวนส้มโอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2550
18 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการผลิตข้าวโดยวิธีปลูกแบบล้มตอซัง ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ปีการเพาะปลูก 2548
19 การประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ :
20 การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
21 การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนผลิตเห็ดยานางิ จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2549
22 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตสบู่ดำแบบปลูกหัวไร่ปลายนาและแบบปลูกอย่างมีการจัดการสำหรับผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2547
23 แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง(ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน))