ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอื้อมเดือน ประวาฬ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Retinoid X receptor และ retinoic acid receptor: บทบาทและศักยภาพในการเป็นเป้าหมายของการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2559
2 Retinoid X receptor และ retinoic acid receptor: บทบาทและศักยภาพในการเป็นเป้าหมายของการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
3 การยับยั้ง NQO1 เป็นเป้าหมายเพื่อลดการเจริญเติบโต บุกรุก และแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2558
4 ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและกลไกออกฤทธิ์ของแคมป์เฟอรอลต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของมนุษย์
5 การยับยั้ง NQO1 เป็นเป้าหมายเพื่อลดการเจริญเติบโต บุกรุก และแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
6 การยับยั้ง NQO1 เป็นเป้าหมายเพื่อลดการเจริญเติบโต บุกรุก และแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2557
7 การยับยั้ง NQO1 เป็นเป้าหมายเพื่อลดการเจริญเติบโต บุกรุก และแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
8 บทบาทของ Nrf2 ต่อความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี การพยากรณ์โรค และความไวต่อยารักษามะเร็ง
9 บทบาทของ Nrf2 ต่อความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี การพยากรณ์โรค และความไวต่อยารักษามะเร็ง
ปี พ.ศ. 2556
10 การยับยั้ง NQO1 เป็นเป้าหมายเพื่อลดการเจริญเติบโต บุกรุก และแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
11 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
12 การยับยั้ง STAT3 และ NF-B signaling cascades เป็นเป้าหมายสำหรับเคมีป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2555
13 บทบาทของ Nrf2 ต่อความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี การพยากรณ์โรค และความไวต่อยารักษามะเร็ง
14 การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการป้องกัน-วินิจฉัยและรักษาที่มีประสิทธิภาพ
15 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
16 บทบาทของ IL-6/STAT3 signaling cascade ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิดที่มีความสัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ในตับ
17 การยับยั้ง NQO1 เป็นเป้าหมายเพื่อลดการเจริญเติบโต บุกรุก และแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2554
18 บทบาทของ Nrf2 ต่อความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี การพยากรณ์โรค และความไวต่อยารักษามะเร็ง II
19 บทบาทของ Nrf2 ต่อความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี การพยากรณ์โรค และความไวต่อยารักษามะเร็ง
20 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
21 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
22 บทบาทของ Nrf2 ต่อความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี การพยากรณ์โรค และความไวต่อยารักษามะเร็ง
23 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
24 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง 2
ปี พ.ศ. 2553
25 ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดกับความสามารถต้านออกซิเดชันและการป้องกันตัวของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
26 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็งพยากรณ์โรคและเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
27 ผลของสารอนุพันธ์เมลาโทนินต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ การเกิด apoptosis และการสร้าง TNF-alpha ในเซลล์มะเร็งชนิดเพาะเลี้ยง
28 บทบาทของ Nrf2 ต่อความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี การพยากรณ์โรค และความไวต่อยารักษามะเร็ง
29 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
30 ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด กับความสามารถต้านออกซิเดชันและการป้องกันตัวของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
31 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
32 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเง
ปี พ.ศ. 2552
33 การตอบสนองปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียร่วมกับฮีโมโกลบินอี
34 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด II
35 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
36 ผลของ curcumin ต่อระบบด้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
37 ผลของ curcumin ต่อระบบด้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2551
38 การทำงานของเอนไซม์ Heme Oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี และผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
39 การทำงานของเอนไซม์ Heme oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
40 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
41 ผลของ curcumin ต่อระบบด้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
42 ผลของ curcumin ต่อระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2550
43 สถานะของระบบต่อต้านออกซิเดนซ์ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
44 ผลของ curcumin ต่อระบบด้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
45 สถานะของระบบต่อต้านออกซิเดนซ์ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
46 สถานะของระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี II
47 สถานะของระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี II
ปี พ.ศ. 2549
48 สถานะของระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี II
49 สถานะของระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และระบบเอนไซน์เปลี่ยนแปลงยาในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
50 สถานะของระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และระบบเอนไซน์เปลี่ยนแปลงยาในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2548
51 สถานะของระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี II
52 ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกและการทำงานของเอนไซม์ระยะที่ 2 anylamine N.acetyltransferase ในเซลล์ท่อน้ำดีเพาะเลี้ยง
53 ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกและการทำงานของเอนไซม์ระยะที่ 2 anylamine N.acetyltransferase ในเซลล์ท่อน้ำดีเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2547
54 สถานะของระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2546
55 ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกและการทำงานของเอนไซม์ระยะที่ 2 anylamine N.acetyltransferase ในเซลล์ท่อน้ำดีเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2545
56 ความหลากหลายทางลักษณะพันธุกรรมของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาระยะที่ 2 arylamine N-acetyltransferase-1 และความสัมพันธ์ กับมะเร็งทางเดินน้ำดี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
57 ลักษณะทางพันธุกรรมของเอนไซม์ NAD(P)H-quinone oxidoreductase-1 ในประชากรไทยและความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งท่อน้ำดี