ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอื้อมพร คชการ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย
ปี พ.ศ. 2547
2 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย : รายงานผลการวิจัย
3 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย
4 สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย
5 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
6 ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของชาย ผู้ใช้บริการสถานเริงรมย์
ปี พ.ศ. 2546
7 ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของชายผู้ใช้บริการสถานเริงรมย์
ปี พ.ศ. 2544
8 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
9 ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของชายผู้ใช้บริการสถานเริงรมย์
10 ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของชาย ผู้ใช้บริการสถานเริงรมย์
ปี พ.ศ. 2543
11 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
12 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
13 การให้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
ปี พ.ศ. 2542
14 เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก
15 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
16 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชายที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
17 เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก
18 การศึกษาวิจัยการให้บริการวางแผนครอบครัว และเฝ้าระวังสุขภาพตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม
19 ศึกษาวิจัยการให้บริการวางแผนครอบครัวและเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2541
20 สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2540
21 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชายที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
22 เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก
23 การศึกษาวิจัยการให้บริการวางแผนครอบครัว และเฝ้าระวังสุขภาพตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม
24 ศึกษาวิจัยการให้บริการวางแผนครอบครัว และเฝ้าระวัง สุขภาพอนามัยของตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม