ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอื้อจิตร พัฒนจักร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 3
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 1
7 2535 1
8 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเรื่อง วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อการพัฒนาระบบการฝึกหัดครูคณิตศาสตร์แบบใหม่
2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเรื่อง วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อการพัฒนาระบบการฝึกหัดครูคณิตศาสตร์แบบใหม่
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
4 การศึกษาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
5 การศึกษาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ปี พ.ศ. 2553
6 ความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนในการแก้ปัญหาปลายเปิด
ปี พ.ศ. 2552
7 การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของครูในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
9 เจตคติที่มีต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด
ปี พ.ศ. 2550
10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเรื่อง วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อการพัฒนาระบบการฝึกหัดครูคณิตศาสตร์แบบใหม่
ปี พ.ศ. 2535
11 พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนา ของชาวชนบท ในจังหวัดขอนแก่น