ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอิบ เขียวรื่นรมณ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี สุทธิประการ 23
2 R.J. Gilkes 11
3 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 8
4 รฐนนท์ เจริญชาศรี 6
5 นายรัฐนนท์ เจริญชาศรี 4
6 ณัฐพร ประคองเก็บ 4
7 ณัฐพล จิตมาตย์ 4
8 ดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล 3
9 Balwant Singh 2
10 เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ 2
11 นภาพร วงษ์โพธิ์ขอม 2
12 จุฑามาศ แก้วมโน 1
13 นายอาทิตย์ สุขเกษม 1
14 ขวัญตา ขาวมี 1
15 วรชาติ วิศวพิพัฒน์ 1
16 ดาวจรัส เกตุโรจน์ 1
17 สิทธานต์ ชมภูแก้ว 1
18 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
19 บุณฑริก ฉิมชาติ 1
20 อรุณศิริ กำลัง 1
21 พิชามญชุ์ อินต๊ะโม 1
22 ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ 1
23 ทิมทอง ดรุณสนธยา 1
24 ดร.นฤมล จันทร์จิราวุฒิกุล 1
25 บุษยรัตน์ หมอกมัว 1
26 กกกรณ์ เหมทานนท์ 1
27 เฉลิมราช จิตรเจริญพร 1
28 รวิยา ทองย่น 1
29 วนิดา พลายด้วง 1
30 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 1
31 ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย 1
32 นายธีรพล เปล่งสันเที๊ย 1
33 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 1
34 ดร.ขนิษฎา พันธุ์เมือง 1
35 วิทยา จินดาหลวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 6
4 2555 1
5 2554 4
6 2553 5
7 2552 3
8 2551 2
9 2550 5
10 2548 1
11 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แร่วิทยาและธรณีเคมีวิทยาของดินเปรี้ยวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 การแจกกระจายและสถานภาพของโลหะหนักในดินนาแอ่งโคราชของประเทศไทย
3 โลหะหนักในดินของพื้นที่แหล่งแร่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การศึกษาลักษณะและการแจกกระจายของชั้นเปราะในจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ และสระบุรีเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง
6 การแก้ปัญหาชั้นดานไถพรวนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
7 บทบาทของอินทรียวัตถุต่อสมบัติของประจุในดินสีแดงเขตร้อนในประเทศไทย
8 สมบัติของเหล็กออกไซด์ในดินดอนภายใต้ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนและมรสุมเขตร้อนในประเทศไทย
9 อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม
ปี พ.ศ. 2555
10 การทำให้เกิดเสถียรภาพของอินทรียวัตถุในดินโดยเหล็กออกไซด์ในดินที่มีพัมนาการสูงในเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2554
11 คาร์บอนและไนโตรเจนในกลุ่มอนุภาคขนาดต่างกันของดินที่มีความแตกต่างเชิงแร่ของประเทศไทย
12 บทบาทของแร่เคโอลิไนต์ในการต้านทานอิทธิพลของอะลูมินัมในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด
13 แร่วิทยาของดินดอนที่ทำการเกษตรภายใต้สภาพแวดล้อมมรสุมเขตร้อนของประเทศไทย
14 การกำเนิด การจำแนก และศักยภาพทางการเกษตรของดินสีแดง ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
15 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเกิดดินและปัจจัยเชิงพื้นที่ ที่มีผลต่อความแปรปรวนของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
16 ลักษณะประจุของดินที่มีพัฒนาการสูงในประเทศไทย
17 แร่วิทยาและธรณีเคมีของดินเวอร์ติซอลส์ในประเทศไทย
18 โลหะหนักในดินเหมืองแร่ลิกไนต์
19 อิทธิพลของระบบการเขตกรรมที่ดอนต่อการสูญเสียธาตุอาหารในดินที่พัฒนาการสูง
ปี พ.ศ. 2552
20 แนวโน้มการแจกกระจายของดินเค็มในแอ่งที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
21 การกำเนิดและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสเมกไทต์ของเวอร์ทิซอลส์ที่ดอนในประเทศไทย
22 การกำเนิดและลักษณะประจุของดินดอนทางการเกษตรที่พัฒนามาจากหินกลุ่มแกรนิตบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
23 ศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกลำไยในภาคเหนือของประเทศไทย
24 การประยุกต์ใช้ลักษณะดินเพื่อกำหนดหน่วยดินในประเทศไทยตามฐานอ้างอิงทรัพยากรดินของโลก
ปี พ.ศ. 2550
25 การศึกษาลักษณะดินและปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตพืชในพื้นที่แปลงทดลองของสถานี/ศูนย์ของมูลนิธิโครงการหลวง
26 การให้ปุ๋ยตามลักษณะดินเพื่อลดปัญหาความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดินเพื่อการผลิตผักในโครงการหลวง
27 ความแปรปรวนของระบบดินตามธรรมชาติที่เกิดจากอิทธิพลของระดับความเค็ม (พ.ศ. 2545-2550)
28 ลักษณะเชิงแร่วิทยาและเคมีเปรียบเทียบของดินที่ลุ่มในประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2550)
29 ประสิทธิภาพคันกั้นน้ำเค็มของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2548
30 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแร่ในดินตามลำดับภูมิประเทศในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2548)