ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุชาติ โสมประยูร 5
2 นราภรณ์ ขันธบุตร 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
4 กฤษดา ศิรามพุช 5
5 กรุณา นนทรักส์ 5
6 รุ่งระวี สมะวรรธนะ 4
7 สมบูรณ์ อินทร์ถมยา 4
8 พันธสิริ คำทูล 3
9 เทพวาณี หอมสนิท 3
10 สิงหา จันทน์ขาว 3
11 สุริยา กลิ่นบานชื่น 2
12 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 2
13 จีรนันท์ แก้วมา 2
14 กุลธิดา เหมาเพชร 2
15 วราพรรณ วงษ์จันทร์ 1
16 ปรางพร พงษ์ประเสริฐ 1
17 นิชาภา บุรีกาญจน์ 1
18 พงศธร สุกิจญาณ 1
19 ประเสริฐศักดิ์ วินันท์สุชาติ 1
20 นพดล จิรบุญดิลก 1
21 เบญจมาศ เกิดมาลัย 1
22 นิภา เกียรติเทอดหล้า 1
23 ประโยชน์ เข็มนาจิตร 1
24 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
25 ลัดดา เลนะนันท์ 1
26 พงศ์นที สัตยเทวา 1
27 น้อย เอส. เคย์ 1
28 อัญชลี เนตรสุวรรณ 1
29 ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 1
30 ณิชา วุฒิวณิชย์ 1
31 โชติกา ภาษีผล 1
32 เกษม ชูรัตน์ 1
33 ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล 1
34 ยอดแก้ว แก้วมหิงสา 1
35 ปัณณวิชญ์ ปิยะอร่ามวงศ์ 1
36 สุรินทร์ เปียผล 1
37 วัฒนาโสภี ศรีอินแก้ว 1
38 สุตาภัทร ประดับแก้ว 1
39 พิสิฐ จันทร์ดี 1
40 เยาวลักษณ์ พลอยแดง 1
41 ชมภูนุช หนูน้อย 1
42 ชุติมณฑน์ เตชะไตรศักดิ์ 1
43 ณัฐภัทร์ เพ็ชรแก้ว 1
44 ธนัญญา ดีปานวงศ์ 1
45 วราภรณ์ นิธีจันทร์ 1
46 เพ็ญนภา ไพรบูรณ์, 2521- 1
47 สุรภา ธีระวานิช 1
48 มยุรี โยธาวุธ 1
49 รัตนา บุณยะชาติ 1
50 วโรชา คล้ายแจ้ง 1
51 อำพรรณ ภิรมย์สิทธิ์ 1
52 อนุชิตร แท้สูงเนิน 1
53 ถาวรินทร รักษ์บำรุง 1
54 กุลพงษ์ สุขเกิด 1
55 ศิวาณี คำสี 1
56 ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล 1
57 ประวิทย์ ประมาน 1
58 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
59 เอกราช ดีเลิศ 1
60 ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ 1
61 สุมาลี ชิโนกุล 1
62 เอื้อมพร รักจรรยาบรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 10
3 2557 3
4 2556 6
5 2554 6
6 2553 5
7 2552 8
8 2550 2
9 2549 1
10 2547 2
11 2546 2
12 2545 1
13 2542 1
14 2541 2
15 2540 4
16 2539 5
17 2538 3
18 2537 2
19 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
3 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับสามเณรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
4 การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
5 การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
6 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับสามเณรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
7 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
8 การนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการความรู้เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา
9 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
10 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
11 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาโดยใช้แนวคิดการกำกับตนเองเพื่อพัฒนาความตระหนักรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2557
12 การจัดโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาตามแนวคิดของแครทวอลเพื่อสร้างเสริมความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนประถมศึกษา
14 ผลของการจัดโปรแกรมทักษะชีวิตที่มีต่อความสามารถในการจัดการอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2556
15 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ "ความรัก" หรือโมเดลเลิฟ (Love Model) เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สำหรับการสอนสุขศึกษา : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิชาเพศศึกษาและวิชาสวัสดิศึกษา : รายงานการวิจัย
16 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองสำหรับครูวัยก่อนเกษียณอายุราชการ
17 ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
18 การจัดการเรียนรู้ด้วยหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
19 การพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา
20 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ "ความรัก"หรือโมเดลเลิฟ (LOVE MODEL) เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สำหรับการสอนสุขศึกษา : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิชาเพศศึกษาและวิชาสวัสดิศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
21 ผลของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองที่มี ต่อการดูแลสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พลศึกษา ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบย้อนกลับ
23 ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้เกมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนประถมศึกษา
24 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในช่วง พ.ศ. 2554-2564
25 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย และการคิดแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
26 อนาคตภาพการผลิตบุคลากรวิชาชีพสุขศึกษา พลศึกษา กีฬา และนันทนาการ ของสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย ใน พ.ศ. 2554 – 2563
ปี พ.ศ. 2553
27 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา
28 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามทฤษฎีการเรียนรู้เน้นประสบการณ์และแนวคิดการบูรณาการเนื้อหากับภาษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
29 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
30 ผลของการฝึกท่ารำพุมเซ่ร่วมกีบท่าต่อสู้เคียรูกิในกีฬาเทควันโดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
31 การพํฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
32 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมสำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะอ้วน
33 ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
34 การพัฒนารูปแบบยิมนาสติกทั่วไปเพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาพและสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุสตรี
35 ผลของการใช้เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมที่มีต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสถิปัญญาในการปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อื่น
36 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
37 การแนะแนวสุขภาพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
38 การพัฒนารูปแบบยิมนาสติกทั่วไป เพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาพและสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุสตรี
39 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม สำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะอ้วน
ปี พ.ศ. 2550
40 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาครูสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
41 ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีอริยสัจสี่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2549
42 การพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2547
43 การพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
44 อุบัติเหตุและแนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดกับนักเรียนอนุบาลในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
45 การเปรียบเทียบสภาพ และปัญหาการแนะแนวสุขภาพ ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย : รายงานการวิจัย
46 ดัชนีชี้วัดสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ปี พ.ศ. 2545
47 ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนนำร่อง
ปี พ.ศ. 2542
48 การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการแนะแนวสุขภาพ ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย : รายงานการไปดูงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 1-20 ตุลาคม 2542
ปี พ.ศ. 2541
49 การศึกษาพฤติกรรมด้านการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
50 สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2540
51 สภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันครุศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
52 สภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
53 สภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
54 การศึกษาการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในองค์กรเอกชน
ปี พ.ศ. 2539
55 ปัญหาในการจัดดำเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
56 การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
57 การศึกษาสุขภาพจิตและความต้องการบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
58 ความต้องการแนะแนวสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
59 ปัญหาการดำเนินโครงการผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 7
ปี พ.ศ. 2538
60 การศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชลบุรี
61 การศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
62 ความรู้และทัศนคติในเรื่องเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
63 ความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
64 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย