ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 6
2 ฤดี สุราฤทธิ์ 6
3 จันทรวรรณ ตันเจริญ 3
4 สุพจน์ พัฒนะศรี 3
5 พิบูลย์ เกิดโภคทรัพย์ 3
6 พิชญ รัชฎาวงศ์ 3
7 ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์ 3
8 รุจิรา เผื่อนอัยกา 1
9 เบญจวรรณ เลิศปันณะพงษ์ 1
10 จันทรกานต์ พิภพมงคล 1
11 ศุวบูรณ์ บุรณเวช 1
12 นวลฉวี หงษ์ประสงค์ 1
13 จรีวรรณ พลชัย 1
14 ฐิติ กวักเพฑูรย์ 1
15 จิตรา ลิมทรง 1
16 จินตกร คูวัฒนสุชาติ 1
17 วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ 1
18 ศรึสุดา ถิ่นพังงา 1
19 ขวัญชนก รัตนอุบล 1
20 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
21 ชมพูนุช มณีเนตร 1
22 ธนิส เหมินทร์ 1
23 กุลยา รัตนปรีดากุล 1
24 ชนินทร์ เตชะประเสริฐวิทยา 1
25 ไพฑูรย์ สังวรินทะ 1
26 เกษรา ปัทมพันธุ์ 1
27 วรรณดารา อินทรปัญญา 1
28 สุภมาส แก้วกระแสสินธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 5
4 2549 1
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2544 2
10 2543 2
11 2542 3
12 2541 1
13 2539 1
14 2538 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลการยับยั้งของสารสกัดจากพืช 30 ชนิดต่อการยึดเกาะของเชื้อสเตร็พโตคอคคัสมิวแทนส์
ปี พ.ศ. 2551
2 ผลของแลคติกแอซิดแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโต ของเชื้อสเตรปโตคอคไค : การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2550
3 ผลของน้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ต่อการกักเก็บข้อฟลูออไรด์และการสะสมกลับของแร่ธาตุในเคลือบฟัน
4 ผลของน้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีนไบรท์แอนคลีนต่อกลิ่นปาก
5 ปริมาณการแสดงออกของเฮพาราเนสในมะเร็งชนิดสความัส
6 ผลของการแมงกานีสต่อการแสดงออกของกลูแคนไบน์ดิ้งโปรตีนในเชื้อสเตร็ปโตค็อคคัสมิวแทนส์
7 การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งภายในบริเวณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งภายในบริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
9 การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งภายในบริเวณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
10 ปริมาณฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟันภายหลังการใช้น้ำยาบ้วนปาก ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชนิดที่จำหน่ายในท้องตลาด : การศึกษาในมนุษย์
11 โครงสร้างและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากเมล็ดพะยูง
ปี พ.ศ. 2546
12 การปลดปล่อยนิสเตตินจากวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อและผลต่อแคนดิดา อัลบิแคนส์
13 การแสดงออกของเฮพพาแรนเนสในเนื้อเยื่อมะเร็งช่องปาก
ปี พ.ศ. 2545
14 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในเล็บหลังการได้รับยาเม็ดฟลูออไรด์
ปี พ.ศ. 2544
15 ความเข้มข้นของยาเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์ในน้ำเหลืองเหงือกหลังการฉีดล้างยาในพ็อกเก็ต
16 โครงสร้างและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากเมล็ดพะยูง
ปี พ.ศ. 2543
17 ผลการยับยั้งของสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิดต่อการยึดเกาะของเชื้อสเตร็พโตคอคคัส มิวแทนส์
18 โครงสร้างและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากเมล็ดพะยูง
ปี พ.ศ. 2542
19 การเปรียบเทียบปริมาณฟลูออไรด์ในผิวเคลือบฟันและน้ำลาย ภายหลังการเคลือบฟันโดยทันตแพทย์ด้วยฟลูออไรด์เฉพาะที่ 4 ชนิด
20 เบต้า กลูคูโรนิเดสในน้ำเหลืองเหงือกของผู้ป่วยปริทันต์อักเสบ ที่เป็นโรคเบาหวาน
21 การเปรียบเทียบผลของยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ความเข้มข้น 500 และ 1,000 ส่วนในล้านส่วนต่อความแข็งผิวฟันน้ำนม ในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2541
22 ผลของไฮโดรเจนเฟอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2539
23 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไกลคอซิเดสจากพืช ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรท
ปี พ.ศ. 2538
24 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไกลคอซิเดสจากพืชในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรท : รายงานวิจัย
25 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไกลคอซิเดสจากพืช ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรท