ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอมอร อังสุรัตน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬารัตน์ วัฒนะ 37
2 ชัชชัย แก้วสนธิ 22
3 นงนุช ปรมาคม 18
4 รพี ดอกไม้เทศ 14
5 ชวลิต ฮงประยูร 10
6 สิทธิชัย เกษตรเกษม 10
7 วราวุธ ขันติยานันท์ 10
8 หนูจันทร์ มาตา 9
9 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 8
10 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 8
11 ประสพ พรหมมา 8
12 มานิต ลาเกลี้ยง 6
13 ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 6
14 นวลจันทร์ พารักษา 6
15 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 6
16 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 5
17 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 5
18 คนึงรัตน์ คำมณี 5
19 ชูศักดิ์ จอมพุก 5
20 วัชรี เลิศมงคล 4
21 สมเจตน์ จันทวัฒน์ 4
22 ศุภพร ไทยภักดี 4
23 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 4
24 สมศรี ภัทรธรรม 4
25 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 4
26 สมนิมิตร พุกงาม 4
27 สุชาติ สงวนพันธุ์ 4
28 วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 4
29 สามารถ เศรษฐวิทยา 3
30 สุจิตรา กุลพันธ์ 3
31 จำเริญ สันตุฎฐีกุล 3
32 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 3
33 ทรง กลิ่นประทุม 3
34 ณัฐฤพงศ์ ภูบัวเพชร 3
35 ชัยสิทธิ์ ทองจู 3
36 รัชนี ฮงประยูร 3
37 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 3
38 ศศิยา ศิริพานิช 3
39 เกษมสันต์ สกุลรัตน์ 3
40 สุมณฑา อินทอง 2
41 อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 2
42 ทิพวัลย์ สีจันทร์ 2
43 ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ 2
44 ชูเกียรติ รักซ้อน 2
45 เอื้อมพร วีสมหมาย 2
46 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 2
47 ธนิต โสภโณดร 2
48 สิริภัทร์ พราหมณีย์ 2
49 บัญญัติ เศรษฐฐิติ 2
50 สนธิชัย จันทร์เปรม 2
51 อัจฉรา ปทุมนากุล 2
52 ประหยัด ทิราวงศ์ 2
53 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 2
54 ประหยัด นันทศีล 2
55 ณัฐพล พจนาประเสริฐ 2
56 อาคเนย์ บุญเลิศ 2
57 สุชีรา มาตยภูธร 2
58 นริศรา อินทะสิริ 2
59 อรรณพ หอมจันทร์ 2
60 นายธนากร จันหมะกสิต 1
61 น.ส.จรัสศรี ผลคำ 1
62 ทิพย์วดี อรรถธรรม 1
63 นายยุทธนา มูลสุวรรณ 1
64 กฤติยาภรณ์ สำราญพัฒน์ 1
65 นายสามารถ เศรษฐวิทยา 1
66 เลอชาติ บุญเอก 1
67 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
68 ขวัญชัย เนตรน้อย 1
69 มนชนก ใหลตระกูล 1
70 นายคมกฤษ สุทธิสา 1
71 นางสาวสุทธินี สีลากุล สีลากุล 1
72 นางจริยา เมธชนัน 1
73 วนิดา จูลเมตต์ 1
74 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
75 จรัสศรี ผลคำ 1
76 ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
77 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
78 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
79 พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 1
80 พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง 1
81 จารุวรรณ ทองใบ 1
82 กวิศร์ วานิชกุล 1
83 ฐิติมา เจียมสวัสดิ์ 1
84 มนรัตน์ สารภาพ 1
85 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
86 เพ็ญจันทร์ ธาตุไพบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 4
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 8
9 2549 2
10 2548 2
11 2545 2
12 1086 8
13 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาธุรกิจชุมชนต้นแบบการผลิตผักตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร เขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2556
2 ความเป็นไปได้ในการจัดการฟาร์มโคนมตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ในจังหวัดสุพรรณบุรี
3 มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร : สุกร
4 มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร:สุกร
5 ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการผลิตทุเรียนตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
7 การประเมินทางเทคนิคในการผลิตไหมเชิงการค้าเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
8 การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินชุมชนในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉัยงเหนือตอนล่าง
9 สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์
10 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
ปี พ.ศ. 2554
11 การประเมินผลการใช้ประโยชน์เครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง
12 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐสังคมเพื่อการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
13 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
ปี พ.ศ. 2553
14 การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
15 การสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
16 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
17 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตหน่อไม้ฝรั่งตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2552
18 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
19 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
20 ความคาดหวังของเกษตรกรในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวานตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2551
21 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
22 ความพึงพอใจในการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
ปี พ.ศ. 2550
23 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
24 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวง ในจังหวัดนครสวรรค์
25 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวง ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
26 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวง ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
27 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวง ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
28 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวง ในจังหวัดอุทัยธานี
29 ความสามารถในการพึ่งตนเองของสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว :
30 รูปแบบตลาดกลางเพื่อการส่งออกทุเรียนตามความคาดหวังของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออกว่านเหลือง ตำบลชากไทย กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2549
31 การจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศจังหวัดสระบุรี
32 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
33 โครงการศึกษาผลกระทบและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
34 ความคาดหวังในการมีส่วนร่วมผลิตข้าว เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเขตพื้นที่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2545
35 ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต่อการดำเนินงานของวิทยาเขต
36 ความต้องการบัณฑิตวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวขององค์ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริหารฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
38 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดนครนายก
39 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดระยอง
40 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัคร พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
41 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดตราด
42 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดชลบุรี
43 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
44 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา