ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอมอร จังศิริพรปกรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม 5
2 ศิริชัย กาญจนวาสี 4
3 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 3
4 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 3
5 มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย 2
6 บุญช่วย ภักดี 2
7 นันทิดา โฉมงาม 2
8 โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ 2
9 จีรพิศ สุวรรณวงค์ 2
10 อวยพร เรืองตระกูล 2
11 ศิริเดช สุชีวะ 2
12 ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง 1
13 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 1
14 นงค์ลักษณ์ บุญเกิด 1
15 รณิดา เชยชุ่ม 1
16 สุปราณี บุระ 1
17 Aimorn Jangsiripornpakorn 1
18 พิมพิกา จันทไทย 1
19 ธนพร วีระเจริญกิจ 1
20 วัชราภรณ์ จิตรมาศ 1
21 วนิดา ภู่เอี่ยม 1
22 จินตรัตน์ อักกะมานัง 1
23 ชุติมา พงศ์วรินทร์ 1
24 พนัส จันทร์เปล่ง 1
25 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 1
26 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
27 อัญญารัตน์ เจริญพฤฒินาถ 1
28 ปิยะฉัตร ฉ่ำชื่น, 2512- 1
29 ทัตมณี ชูขวัญ 1
30 วัลลภา บุญรอด 1
31 วชิรา โอภาสวัฒนา 1
32 สุพัตรา เสนา 1
33 พิมพ์สิริ เธียรนรเศรษฐ์ 1
34 อุทุมพร จามรมาน 1
35 อัมพิกา อูปแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 14
2 2550 3
3 2549 8
4 2548 4
5 2547 3
6 2546 1
7 2545 2
8 2544 1
9 2542 1
10 2541 3
11 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเครียดในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนของอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร
4 ความต้องการศึกษาต่อของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิตทางการศึกษาหลักสูตร 5 ปี : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุ
5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง
6 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคตามทฤษฎีของสโตลซ์ระหว่างมาตรประมาณค่ากับแบบวัดชนิดสถานการณ์ : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุวิภาค
7 การเปรียบเทียบคุณภาพของข้อสอบและแบบสอบหลายตัวเลือกที่มีรูปแบบตัวเลือกต่างกัน
8 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์
9 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของขวัญในการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเครียดในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ และผลของความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนของอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร
12 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดความสามารถ ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ตามทฤษฎีของสโตลซ์ ระหว่างมาตรประมาณค่ากับแบบวัดชนิดสถานการณ์ : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุวิภาค
13 ความต้องการศึกษาต่อของนิสิตนักศึกษา ปริญญาบัณฑิตทางการศึกษาหลักสูตร 5 ปี : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุ
14 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2550
15 การเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงและความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนระหว่างแบบสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์แบบประเพณีนิยมกับแบบสองระดับ
16 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์โดยประยุกต์แนวคิดทางพุทธศาสนา
17 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2549
18 การศึกษาติดตามการใช้หลักสูตร 5 ปี ตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี
19 การเปรียบเทียบค่าความสามารถ ลักษณะของการเปลี่ยนคำตอบ และเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบของผู้สอบ ในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อเงื่อนไขการทดสอบและระดับความสามารถของผู้สอบแตกต่างกัน
20 การวิเคราะห์ความซับซ้อนและความยากของการบ้าน และแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
21 การเปรียบเทียบความตรงเชิงทำนายขององค์ประกอบคัดสรรที่ได้รับการปรับเทียบคะแนนเฉลี่ยสะสมและองค์ประกอบที่ใช้อยู่ของการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระบบกลาง
22 การศึกษาเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ระหว่างนักเรียนที่มีแบบการเรียนต่างกัน
23 อิทธิพลของคุณลักษณะคัดสรรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการละเว้นการตอบข้อสอบรูปแบบเสนอคำตอบ
24 การพัฒนารูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาภาคเหนือ : จังหวัดพิษณุโลก
25 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของอิทธิพลทุนทางสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
26 การเปรียบเทียบคุณภาพของการประเมินความคิดรวบยอดวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ที่มีการตรวจให้คะแนนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
27 การพัฒนาเครื่องมือและโมเดลการวัดประสิทธิผลการเป็นพี่เลี้ยงทางการพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก
28 การเปรียบเทียบความตรงเชิงทำนายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรีที่ควบคุมปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชาวน์ปัญญา โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับและไม่ได้รับการปรับเทียบเป็นเกณฑ์
29 การติดตามและประเมินสถานภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2547
30 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของพยาบาล
31 สาเหตุของการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
32 ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2546
33 การพัฒนาแบบประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
34 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบ เมื่อตรวจด้วยวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนกับวิธีประเพณีนิยม
35 ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
36 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2542
37 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
38 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร
39 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร
40 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร