ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 2
3 2547 1
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2554
2 ประสิทธิผลการใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) ในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ ในการใช้การปรับแนวคิดและพฤติกรรมบำบัด เพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรัง
3 ประสิทธิผลการใช้กระบวนการสอนงาน [Coaching] ในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการใช้การปรับแนวคิดและพฤติกรรมบำบัด เพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2547
4 การพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ของพยาบาลหอผู้ป่วยฝ้ายคำ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 ประสิทธิผลการใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) ในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ ในการใช้การปรับแนวคิดและพฤติกรรมบำบัด เพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรัง