ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอก บุญเจือ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เอกชัย บุสสยา
- Bashier, Eisa
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและมหาบัณฑิตต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
2 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
3 การวิเคราะห์เชิงลึกกระบวนการจัดการข้อมูลในการพยากรณ์ความต้องการซื้อของตลาด และการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ ของผู้ประการส่งออกลำไยอบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน
ปี พ.ศ. 2547
4 พฤติกรรมการซื้อนิตยสารและหนังสือเล่มของผู้บริโภคใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5 การศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 Ultra Sonic Technique For The Measurement Of Pressure Below Atmospheric Pressure.
ปี พ.ศ. 2545
7 การประเมินผลการให้เกมจำลองทางการตลาด : กรณีศึกษากระบวนวิชาสัมมนาการตลาด
8 การประเมินผลการใช้เกมจำลองทางการตลาด : กรณีศึกษา กระบวนวิชาสัมมนาการตลาด
ปี พ.ศ. 2542
9 การจัดการฉางข้าวประจำหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ / เอกชัย บุสสยา