ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เอก ตั้งทรพยืวัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 7
2 จารุวรรณ แก้วมะโน 5
3 อรอร ภู่เจริญ 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 วิษารัช สัญญาลักษณ์ฤาชัย 2
6 กัญญารัตน์ ตลึงผล 2
7 บำเพ็ญ สิงหาพันธ์ 2
8 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 2
9 ธิติมา วงศ์อินตา 2
10 เกษม ชูจารุกุล 2
11 สุพล ดุรงค์วัฒนา 2
12 เทอดศักดิ์ รองวิริยะพาณิช 2
13 มงคล เจริญศรี 1
14 ฉันท์ชนก เจนณรงค์ 1
15 สาทร ศรีเกตุ 1
16 ชโยดม สรรพศรี 1
17 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
18 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 1
19 เชษฐา ทรัพย์เย็น 1
20 จิตติชัย รุจนกนกนาฏ 1
21 สุริชัย หวันแก้ว 1
22 อมรา พงศาพิชญ์ 1
23 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 1
24 จรัส สุวรรณมาลา 1
25 กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 1
26 เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง 1
27 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
28 ชนิกานต์ ธนูพิทักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2553 1
6 2552 1
7 2551 2
8 2550 2
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 1
12 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
2 การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
3 ภาพลักษณ์คอร์รัปชันกับผลต่อความเชื่อมั่นของบรรษัทข้ามชาติ ที่เข้ามาทำการลงทุนในประเทศไทย : กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติที่ประกอบอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2557
4 ความล้มเหลวของพรรคเพื่อไทยในการใช้การตลาดทางการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2554 ในกรุงเทพมหานคร
5 พัฒนาการความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในวัฒนธรรมเพลงไทยสากล
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาขบวนการแพทย์ชนบทในกระบวนการนโยบายระบบสุขภาพ: ขบวนการประชาสังคมส่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
7 การปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับของประเทศไทยเพื่อการส่งออกสินค้าไปสหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง
ปี พ.ศ. 2553
8 แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
9 การประเมินผลนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการทำให้เป็นบรรษัท ในช่วงปี 2540-2550
ปี พ.ศ. 2551
10 วาทกรรม "ชาวบ้าน" กับการจำกัดตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
11 วาทกรรม "ชาวบ้าน" กับการจำกัดตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย
13 แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
14 กลุ่มผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมรถยนต์กับการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์
ปี พ.ศ. 2548
15 การปฏิบัติการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีเครือข่ายธุรกิจเดอะเนชั่น
ปี พ.ศ. 2547
16 บทวิเคราะห์แนวความคิดทางการเมืองเบื้องหลังพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508