ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 บุญไชย สถิตมั่นในธรรม 2
3 ประวัติ ตั้งศิริวัฒนากุล 1
4 กิตติกร ตันเปาว์ 1
5 กรกฎ วิจิตรพงศ์ 1
6 เมธา บรรจบโชคชัย 1
7 นิพนธ์ เนยเมืองปักษ์ 1
8 นันทวัฒน์ ณ นคร 1
9 ฐิติ ฉัตรทอง 1
10 กรวุฒิ ต้นเนียม 1
11 นิพนธ์ จงพิทักษ์ศีล 1
12 มานิต ศิวกุล 1
13 วัฒนชัย สมิทธากร 1
14 สถาพร นิรันตโรภาส 1
15 สมภพ สุวรรณกวิน 1
16 สุภัค คุณวิริยะ 1
17 สมชาย พัฒนานุภาพ 1
18 สกุล พจนารถ 1
19 สุพรรณ์ คีรีวัชรินทร์ 1
20 เอนก ชมวงษ์ 1
21 ปณิธาน โลกมิตร 1
22 อภิชาติ จันทรทรัพย์ 1
23 วิศว จักรไพศาล 1
24 Ekasit Limsuwan 1
25 Wissawa Chakpaisarn 1
26 มนต์เกียรติ์ ชนินทรลีลา 1
27 อนันต์ ณัฐรังสี 1
28 อดิศร โอวาทศิริวงศ์ 1
29 ไพบูลย์ ต้นศิริอนุสรณ์ 1
30 กัมปนาท เพชรปราณี 1
31 เสรี เกียรติยุทธชาติ 1
32 รักษ์ รักไทยดี 1
33 ไมตรี เหงียน 1
34 บุญชัย วุฒิสินธุ์ 1
35 อัฏฐ์ อมาตยกุล 1
36 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
37 บวรพันธุ์ วงศ์อนันต์ 1
38 ศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช 1
39 พิทยา เจนเกียรติฟู 1
40 ยศชัย จูประพัทธศรี 1
41 นันตชัย นนทนานันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2548 1
3 2544 3
4 2542 1
5 2541 1
6 2539 4
7 2538 2
8 2537 3
9 2535 1
10 2534 1
11 2532 6
12 2531 4
13 2529 2
14 2528 1
15 2526 2
16 2525 4
17 2524 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การพัฒนามาตรฐานการออกแบบโดยอ้างอิงสมรรถนะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตในประเทศอินโดนีเซีย
ปี พ.ศ. 2548
2 การพัฒนาซีเมนต์ชดเชยการหดตัว
ปี พ.ศ. 2544
3 พฤติกรรมการดัดบริเวณรอยต่อของคานสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 พฤติกรรมความต่อเนื่องของระบบพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบท้องเรียบ
5 พฤติกรรมความต่อเนื่องของระบบแผ่นพื้นอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดกลวง
ปี พ.ศ. 2542
6 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตสมรรถนะสูง
ปี พ.ศ. 2541
7 การศึกษาโมเดลโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทยสำหรับการออกแบบในภาวะสุดขีด
ปี พ.ศ. 2539
8 ผลกระทบของซิลิกาฟูมในปฏิกิริยาปอซโซลานิก ที่มีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีตสมรรถนะสูง
9 การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอาศัยแบบจำลองด้วยแรงอัดและแรงดึงภายใน
10 กำลังดัดของรอยต่อแบบเชื่อมของเสาเข็มสปันคอนกรีตอัดแรง
11 การศึกษาอัตราการเสียกำลังของโครงสร้างสะพานกษัตริย์ศึก
ปี พ.ศ. 2538
12 การศึกษาอัตราการเสื่อมสภาพของคอนกรีต และอัตราการเกิดสนิมของเหล็กเสริมของโครงสร้างสะพานคอนกรีต ในเขตกรุงเทพมหานคร
13 ผลกระทบจากขนาดคละของมวลรวมในสภาพเหลวของคอนกรีตสมรรถนะสูง
ปี พ.ศ. 2537
14 การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางสำหรับออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตกำลังสูง
15 พฤติกรรมของแผ่นพื้นคอนกรีตท้องเรียบชนิดอัดแรงบางส่วน
16 กำลังของแผ่นพื้นคอนกรีตท้องเรียบทางเดียวชนิดอัดแรงบางส่วน
ปี พ.ศ. 2535
17 การโก่งงอแบบดัด-บิดของคานหน้าตัดเปิดแบบผนังบาง
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2532
19 การศึกษาอุณหภูมิเพิ่มแบบกักกันความร้อนในคอนกรีตหลา
20 ผลจากรูปร่างทางเรขาคณิตต่อพฤติกรรมทางโครงสร้างบริเวณสมอยึด สำหรับคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง
21 คอนกรีตผสมซ้ำด้วยสารลดน้ำพิเศษ
22 กำลังของคานคอนกรีตอัดแรงบางส่วนภายใต้น้ำหนักบรรทุกกระทำซ้ำ
23 การพัฒนาซีเมนต์มอร์ต้าเพื่อใช้ซ่อมโครงสร้างคอนกรีต โดยใช้สารลดน้ำพิเศษ
24 ผลของคานขวางต่อพฤติกรรมของสะพานคอนกรีตช่วงยาว
ปี พ.ศ. 2531
25 การวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กที่มีรอยต่อ ระหว่างคานและเสาเป็นแบบกึ่งข้อแข็ง
26 การถ่ายน้ำหนักลงค้ำยันในการก่อสร้างอาคารสูงประเภทแผ่นพื้นไร้คาน
27 การวิเคราะห์หาค่าตัวคูณลดกำบังสำหรับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามสภาพการก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
28 การใช้ชี้เถ้าลอยแม่เมาะในการปรับปรุงความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตสด
ปี พ.ศ. 2529
29 ความแข็งแรงของผนังคอนกรีตกลวงสำเร็จรูปในการรับแรงด้านข้าง
30 กำลังรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้คอนกรีตกำลังสูงมาก
ปี พ.ศ. 2528
31 การคืบตัวของคอนกรีตผสมด้วยมวลหยาบตามประเภทแหล่งหินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
32 ผลของเหล็กเสริมทางขวางต่อพฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำด้วยคอนกรีตกำลังสูงมากที่รับน้ำหนักตามแนวแกน
33 ระบบกำแพงคอนกรีตบล็อครับแรงในแนวแกน
ปี พ.ศ. 2525
34 พฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กทำด้วยคอนกรีตกำลังสูงมาก
35 พฤติกรรมการดัดของคานคอนกรีตอัดแรงทำด้วยคอนกรีตกำลังสูงมาก
36 การศึกษาคอนกรีตกำลังสูงมาก
37 ความแข็งแรงของผนังก่ออิฐต่อการรับแรงด้านข้าง
ปี พ.ศ. 2524
38 พฤติกรรมของแผ่นพื้นคอนกรีตเสริม ด้วยแผ่นเหล็กพับรูปสี่เหลี่ยมคางหมู