ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 บุญไชย สถิตมั่นในธรรม 2
3 วัฒนชัย สมิทธากร 1
4 สถาพร นิรันตโรภาส 1
5 สมภพ สุวรรณกวิน 1
6 สุภัค คุณวิริยะ 1
7 เอนก ชมวงษ์ 1
8 สกุล พจนารถ 1
9 สุพรรณ์ คีรีวัชรินทร์ 1
10 อดิศร โอวาทศิริวงศ์ 1
11 สมชาย พัฒนานุภาพ 1
12 ไพบูลย์ ต้นศิริอนุสรณ์ 1
13 Wissawa Chakpaisarn 1
14 เสรี เกียรติยุทธชาติ 1
15 รักษ์ รักไทยดี 1
16 Ekasit Limsuwan 1
17 วิศว จักรไพศาล 1
18 กัมปนาท เพชรปราณี 1
19 อนันต์ ณัฐรังสี 1
20 มนต์เกียรติ์ ชนินทรลีลา 1
21 มานิต ศิวกุล 1
22 กรกฎ วิจิตรพงศ์ 1
23 ไมตรี เหงียน 1
24 บุญชัย วุฒิสินธุ์ 1
25 อัฏฐ์ อมาตยกุล 1
26 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
27 บวรพันธุ์ วงศ์อนันต์ 1
28 ศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช 1
29 พิทยา เจนเกียรติฟู 1
30 ยศชัย จูประพัทธศรี 1
31 อภิชาติ จันทรทรัพย์ 1
32 นันตชัย นนทนานันท์ 1
33 เมธา บรรจบโชคชัย 1
34 ประวัติ ตั้งศิริวัฒนากุล 1
35 กิตติกร ตันเปาว์ 1
36 นิพนธ์ จงพิทักษ์ศีล 1
37 นิพนธ์ เนยเมืองปักษ์ 1
38 ปณิธาน โลกมิตร 1
39 นันทวัฒน์ ณ นคร 1
40 ฐิติ ฉัตรทอง 1
41 กรวุฒิ ต้นเนียม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2544 3
3 2542 1
4 2541 1
5 2539 4
6 2538 2
7 2537 3
8 2535 1
9 2534 1
10 2532 6
11 2531 4
12 2529 2
13 2528 1
14 2526 2
15 2525 4
16 2524 1
17 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การพัฒนาซีเมนต์ชดเชยการหดตัว
ปี พ.ศ. 2544
2 พฤติกรรมการดัดบริเวณรอยต่อของคานสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 พฤติกรรมความต่อเนื่องของระบบพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบท้องเรียบ
4 พฤติกรรมความต่อเนื่องของระบบแผ่นพื้นอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดกลวง
ปี พ.ศ. 2542
5 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตสมรรถนะสูง
ปี พ.ศ. 2541
6 การศึกษาโมเดลโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทยสำหรับการออกแบบในภาวะสุดขีด
ปี พ.ศ. 2539
7 ผลกระทบของซิลิกาฟูมในปฏิกิริยาปอซโซลานิก ที่มีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีตสมรรถนะสูง
8 การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอาศัยแบบจำลองด้วยแรงอัดและแรงดึงภายใน
9 กำลังดัดของรอยต่อแบบเชื่อมของเสาเข็มสปันคอนกรีตอัดแรง
10 การศึกษาอัตราการเสียกำลังของโครงสร้างสะพานกษัตริย์ศึก
ปี พ.ศ. 2538
11 การศึกษาอัตราการเสื่อมสภาพของคอนกรีต และอัตราการเกิดสนิมของเหล็กเสริมของโครงสร้างสะพานคอนกรีต ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 ผลกระทบจากขนาดคละของมวลรวมในสภาพเหลวของคอนกรีตสมรรถนะสูง
ปี พ.ศ. 2537
13 การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางสำหรับออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตกำลังสูง
14 พฤติกรรมของแผ่นพื้นคอนกรีตท้องเรียบชนิดอัดแรงบางส่วน
15 กำลังของแผ่นพื้นคอนกรีตท้องเรียบทางเดียวชนิดอัดแรงบางส่วน
ปี พ.ศ. 2535
16 การโก่งงอแบบดัด-บิดของคานหน้าตัดเปิดแบบผนังบาง
ปี พ.ศ. 2534
17 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2532
18 การศึกษาอุณหภูมิเพิ่มแบบกักกันความร้อนในคอนกรีตหลา
19 ผลจากรูปร่างทางเรขาคณิตต่อพฤติกรรมทางโครงสร้างบริเวณสมอยึด สำหรับคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง
20 คอนกรีตผสมซ้ำด้วยสารลดน้ำพิเศษ
21 กำลังของคานคอนกรีตอัดแรงบางส่วนภายใต้น้ำหนักบรรทุกกระทำซ้ำ
22 การพัฒนาซีเมนต์มอร์ต้าเพื่อใช้ซ่อมโครงสร้างคอนกรีต โดยใช้สารลดน้ำพิเศษ
23 ผลของคานขวางต่อพฤติกรรมของสะพานคอนกรีตช่วงยาว
ปี พ.ศ. 2531
24 การวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กที่มีรอยต่อ ระหว่างคานและเสาเป็นแบบกึ่งข้อแข็ง
25 การถ่ายน้ำหนักลงค้ำยันในการก่อสร้างอาคารสูงประเภทแผ่นพื้นไร้คาน
26 การวิเคราะห์หาค่าตัวคูณลดกำบังสำหรับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามสภาพการก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
27 การใช้ชี้เถ้าลอยแม่เมาะในการปรับปรุงความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตสด
ปี พ.ศ. 2529
28 ความแข็งแรงของผนังคอนกรีตกลวงสำเร็จรูปในการรับแรงด้านข้าง
29 กำลังรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้คอนกรีตกำลังสูงมาก
ปี พ.ศ. 2528
30 การคืบตัวของคอนกรีตผสมด้วยมวลหยาบตามประเภทแหล่งหินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
31 ผลของเหล็กเสริมทางขวางต่อพฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำด้วยคอนกรีตกำลังสูงมากที่รับน้ำหนักตามแนวแกน
32 ระบบกำแพงคอนกรีตบล็อครับแรงในแนวแกน
ปี พ.ศ. 2525
33 พฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กทำด้วยคอนกรีตกำลังสูงมาก
34 พฤติกรรมการดัดของคานคอนกรีตอัดแรงทำด้วยคอนกรีตกำลังสูงมาก
35 การศึกษาคอนกรีตกำลังสูงมาก
36 ความแข็งแรงของผนังก่ออิฐต่อการรับแรงด้านข้าง
ปี พ.ศ. 2524
37 พฤติกรรมของแผ่นพื้นคอนกรีตเสริม ด้วยแผ่นเหล็กพับรูปสี่เหลี่ยมคางหมู