ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วันดี พินิจวรสิน 2
2 ดรรชนี เอมพันธุ์ 2
3 นิธิรัชต์ สงวนเดือน 1
4 ศมณพร สุทธิบาก 1
5 สุชาย วรชนะนันท์ 1
6 คเณศ โกสัลล์ประไพ 1
7 พาริก เวาะแซ 1
8 ณภัทร นาคสุทธิ์ 1
9 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ 1
10 วุฒิชัย ทองเจียม 1
11 เรณุกา กลับสุข 1
12 กาญจน์เขจร ชูชีพ 1
13 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 1
14 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 1
15 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
16 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
17 สราวุธ สังข์แก้ว 1
18 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
19 ปนัดดา กล่อมเอี้ยง 1
20 จรูญพันธ์ บรรจงภาค 1
21 กัญญาภา อร่ามรักษ์ 1
22 มยุรี นาสา 1
23 ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ 1
24 เพกา เสนาะเมือง 1
25 ยุพยง เหมะศิลปิน 1
26 พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ 1
27 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
28 สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ 1
29 สิริรัตน์ สุขสุเสียง 1
30 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ 1
31 ปาณิทัต รัตนวิจิตร 1
32 พาสินี สุนากร 1
33 ศิริเดช สุริต สุริต 1
34 ศรันย์ สมันตรัฐ 1
35 ชวาน พรรณดวงเนตร 1
36 ปัทม์ ญาติมาก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 2
7 2548 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงนิเวศบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย อำเภอเมืองและอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2 การจัดรูปแบบชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรด์ เพื่อการวางผังชุมชนที่ยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนลาดยาว
3 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครต่อสมรรถนะในการรองรับน้ำ :
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่ศึกษาชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร
5 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 แนวทางปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน :กรณีศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มโบราณสถานเกาะพระนครศรีอยุธยา
7 การศึกษารูปแบบการวางผังเมืองที่เป็นระบบเพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่
ปี พ.ศ. 2552
8 โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง
9 โครงการศึกษาและจัดทำโครงการนำร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนชนบท จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อน
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อเมืองที่น่าอยู่
12 การวางผังการใช้ประโยชน์ของพื้นที่อุตสาหกรรมโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน : กรณีศึกษาของ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2548
13 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอ่างขาง อินทนนท์ ขุนลาว ทุ่งหลวง แม่แฮ แม่สะป๊อก และวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่