ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกรัตน์ ไวยนิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ekkarut Viyanit 15
2 ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล 3
3 Narong Pitaksapsin 3
4 ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน 3
5 Chatrchai Chandenduang 3
6 ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 3
7 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 3
8 ศิขริน ศรโชติ 3
9 Sikharin Sorachot 3
10 สิริณี ไทยวัฒนา 2
11 ดนุ พรหมมินทร์ 2
12 โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว 2
13 Jaroon Troset 2
14 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 2
15 Manthana Jariyaboon 2
16 จรูญ โทรเสร็จ 2
17 มัณฑนา จริยาบูรณ์ 2
18 Wanida Pongsaksawad 2
19 ธนาวดี ลี้จากภัย 2
20 Tanakorn Tantanawat 2
21 นิรุช บุญชู 2
22 Prasit Wattanawongsakun 2
23 ธนกร ตันธนวัฒน์ 2
24 อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ 2
25 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
26 จิตติ์พร เครือเนตร 1
27 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
28 วิจิตร ธรานนท์ 1
29 เขมชาติ รุ่งสวัสดิ์ 1
30 พสุ สิริสาลี 1
31 กตัญชลี ไม้งาม 1
32 Chinda Charoenphonphanich 1
33 Subongkoj Topaiboul 1
34 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
35 นุวงศ์ ชลคุป 1
36 สุบงกช โตไพบูลย์ 1
37 Khemmachat Rungsawat 1
38 จินดา เจริญพรพาณิชย์ 1
39 Kunio Takahashi 1
40 - 1
41 ประกาศศักดิ์ เพ็ชรอาภรณ์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
43 Nuwong Chollacoop 1
44 กานต์ ภวภูตานนท์ 1
45 Thanawadee Leejarkpai 1
46 Sirinee Thaiwatthana 1
47 อนัญญา รัมมะทรง 1
48 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
49 ดวงเดือน อาจองค์ 1
50 จรัสพร มงคลขจิต 1
51 ดรุณี อัศวเสถียร 1
52 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
53 นิรุตต์ นาคสุข 1
54 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
55 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
56 ปานชีวา อุดมทรัพย์ 1
57 Tadashi Shinohara 1
58 บรรพต ไม้งาม 1
59 อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ 1
60 สยาม แก้วคำไสย์ 1
61 Amnuaysak Chianpairot 1
62 วิษณุพงษ์ คนแรง 1
63 Bunpot Mai-ngam 1
64 Kritsada Prapakorn 1
65 โยษิตา ฤดีกิจ 1
66 วัฒนา ปิ่นเสม 1
67 Watana Pinsem 1
68 Suwat Jirathearanat 1
69 กฤษดา ประภากร 1
70 สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ 1
71 Siam Kaewkumsai 1
72 Nirut Bunchoo 1
73 Kittinan Annanon 1
74 Nared Chininmanu 1
75 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
76 Kriskrai Sitthiseripratip 1
77 Jintamai Suwanprateeb 1
78 Danu Prommin 1
79 นรมน อินทรานนท์ 1
80 บัณฑิต จำรัส 1
81 ธันวา ใจเที่ยง 1
82 Witsanupong Khonraeng 1
83 พงษ์ศักดิ์ หมู่ตระกูลเจริญ 1
84 อัชฌา จันทร์ส่องแสง 1
85 นเรศว์ร ชิ้นอินมนู 1
86 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 7
5 2550 3
6 2549 2
7 2542 2
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของกระแสไฟฟ้าเชื่อมพัลส์สูงสุดและส่วนผสมของแก๊สปกคลุมต่อโครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกล และความเค้นตกค้างของเนื้อโลหะรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนิติก
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศด้วยการทดสอบการกัดกร่อนจากบรรยากาศและเซนเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM
ปี พ.ศ. 2553
3 Corrosion Assessment of Carbon Steel in Thailand by Atmospheric Corrosion Monitoring (ACM) Sensors
4 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน (Rotational Molding Machine) เพื่อการผลิตไซโลพลาสติกขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
5 การพัฒนาสร้างชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง (Briquette Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification)
6 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์แกนดามยึดตรึงกระดูกที่ทำด้วยโลหะผสมไททาเนียม(Ti6Al-4V) ด้วยการเพิ่มคุณภาพผิว
8 การออกแบบถังหมักขยะอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด
9 โครงการพัฒนาระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำต้นแบบระดับชุมชน
10 การศึกษาเบื้องต้นด้านความเหมาะสมในการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงแข็ง
11 โครงการโรงงานต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กในการผลิตน้ำมันสบู่ดำ ระยะที่ 2
12 Effect of biodiesel on fuel tank in automotive fuel system
13 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและค่ามอดุลัสของยังของโลหะผสมไทเทเนียม Ti-AI-V-Nb
ปี พ.ศ. 2550
14 Surface Improvement of Ti6Al4V Alloy for Orthopedic Implants by Plasma Immersion Ion Implantation and Deposition
15 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากกากเมล็ดสบู่ดำด้วยเทคนิคแบบสกรูอัด
16 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแข็งสำหรับกากเมล็ดสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2549
17 ผลของโครเมียมและนิกเกิลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าผสมสูง ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่ค่าพีเอช 2, 7, 10 และ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
18 การใช้ก๊าซรรมชาติสำหรับยานยนต์
ปี พ.ศ. 2542
19 อิทธิพลของตัวแปรในการเชื่อมทิกพัลส์และส่วนผสมของแก๊สปกคลุมต่อลักษณะการเกิดรอยเชื่อม และโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิติก เกรด 316Lในตำแหน่งการเชื่อม 6 นาฬิกา 8 นาฬิกา 9 นาฬิกา 10 นาฬิกา และ 12 นาฬิกา
20 อิทธิพลของตัวแปรในการเชื่อมทิกพัลส์และส่วนผสมของแก๊สปกคลุมต่อลักษณะการเกิดรอยเชื่อม และโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิติก เกรด 316L ในตำแหน่งการเชื่อม 6 นาฬิกา 8 นาฬิกา 9 นาฬิกา 10 นาฬิกา และ 12 นาฬิกา