ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การควบคุมของศาลปกครองเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ข้อพิจารณาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม :
3 การดำรงอยู่ของตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล เมืองเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2552
4 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน
6 การจัดทำบริการสาธารณะท้องถิ่น โดยองค์การบริหารกิจการท้องถิ่นเฉพาะอย่าง
ปี พ.ศ. 2551
7 ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ : ศึกษากรณีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
8 การศึกษาทัศนคติของสังคมต่อศาลยุติธรรม ภายหลังการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2550
9 การมอบอำนาจทางปกครองในระบบราชการ
ปี พ.ศ. 2534
10 การควบคุมอำนาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาลไทย