ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกชัย อดุลยธรรม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpimol Muanjai 1
2 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
3 ไววิทย์ พุทธารี 1
4 Varunee Padmasankh 1
5 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
6 Rajalida Lipikorn 1
7 Thada Jirajaras 1
8 Walaisiri Muangsiri 1
9 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
10 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
11 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
12 สายฝน ควรผดุง 1
13 สิริพร สิวราวุฒิ 1
14 วาสนา เสียงดัง 1
15 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
16 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
17 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
18 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
19 ประธาน ดาบเพชร 1
20 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
21 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
22 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
23 ศุกันยา ห้วยผัด 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
26 สมชัย วัฒนการุณ 1
27 Pantharee Boonsatorn 1
28 Thanathon Sesuk 1
29 Suchin Arunsawatwong 1
30 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
31 อวย เกตุสิงห์ 1
32 กมลชนก ยวดยง 1
33 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
34 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
35 สุวดี ยาป่าคาย 1
36 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
37 สมพร พรมดี 1
38 สุวิชา ทองสิมา 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
40 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
41 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
42 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
44 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
46 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
47 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
48 Boonchai Sangpetngam 1
49 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
50 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
51 กาญจนา แก้วเทพ 1
52 Srilert Chotpantarat 1
53 ศิริชัย ศิริกายะ 1
54 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
57 Somying Tumwasorn 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
61 ธวัชชัย สันติสุข 1
62 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
63 วัลลภ แย้มเหมือน 1
64 สำเริง แย้มโสภี 1
65 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
67 คัคนางค์ มณีศรี 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
69 อุทัย บุญประเสริฐ 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
71 วิไล ชินธเนศ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
75 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
76 Acom Sornsute 1
77 Kitpramuk Tantayaporn 1
78 Naiyana Chaiyabutr 1
79 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
80 Ampa Luiengpirom 1
81 Sompol Sanguanrungsirikul 1
82 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
83 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
84 บรรจง คณะวรรณ 1
85 Puttipongse Varavudhi 1
86 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
87 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
88 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
89 สุมา เมืองใย 1
90 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
91 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 วิมล เหมะจันทร 1
94 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
95 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
96 Jaitip Paiboon 1
97 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
98 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
99 วัฒนชัย สมิทธากร 1
100 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
101 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
102 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
103 Wilai Anomasiri 1
104 Kittisak Likhitwitayawuid 1
105 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
106 Vimolmas Lipipun 1
107 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
108 มยุรี ตันติสิระ 1
109 Supa Chantharasakul 1
110 Garnpimol C. Ritthidej 1
111 Sumphan Wongseripipatana 1
112 Panee Boonthavi 1
113 Chakkaphan Sutthirat 1
114 พรรณี กาญจนพลู 1
115 Chayaporn Supachartwong 1
116 Kasidit Nootong 1
117 Anawatch Mitpratan 1
118 สิทธิพร แอกทอง 1
119 Jittima Chatchawansaisin 1
120 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
121 Chonticha Srisawang 1
122 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
123 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
124 Waraporn Siriterm 1
125 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
126 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
127 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
128 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
129 Chariya Uiyyasathian 1
130 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
131 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
132 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
133 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
134 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
135 ๋Janes, Gavin W. 1
136 สุมิตรา พูลทอง 1
137 ประคอง ชอบเสียง 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
140 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
141 รุ่งราวี ทองกันยา 1
142 กำจัด มงคลกุล 1
143 นภสร โกวรรธนะกุล 1
144 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
145 วินัย งามแสง 1
146 Phanphen Wattanaarsakit 1
147 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
148 Yeshey Penjor 1
149 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
150 Vanida Chantarateptawan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1