ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกชัย อดุลยธรรม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Naiyana Chaiyabutr 1
2 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
3 Puttipongse Varavudhi 1
4 Kitpramuk Tantayaporn 1
5 Ampa Luiengpirom 1
6 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
7 บรรจง คณะวรรณ 1
8 Sompol Sanguanrungsirikul 1
9 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
10 ละอองทิพย์ เหมะ 1
11 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
12 สุมา เมืองใย 1
13 Chakkaphan Sutthirat 1
14 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
15 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
16 วิมล เหมะจันทร 1
17 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
18 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
19 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
20 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
21 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
22 Kittisak Likhitwitayawuid 1
23 Jaitip Paiboon 1
24 วัฒนชัย สมิทธากร 1
25 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
26 Wilai Anomasiri 1
27 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
28 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
29 Sumphan Wongseripipatana 1
30 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
31 มยุรี ตันติสิระ 1
32 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
33 Vimolmas Lipipun 1
34 Supa Chantharasakul 1
35 Panee Boonthavi 1
36 Garnpimol C. Ritthidej 1
37 พรรณี กาญจนพลู 1
38 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
39 Anawatch Mitpratan 1
40 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
41 Waraporn Siriterm 1
42 Kasidit Nootong 1
43 Chayaporn Supachartwong 1
44 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
45 Jittima Chatchawansaisin 1
46 สิทธิพร แอกทอง 1
47 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
48 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
49 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
50 Acom Sornsute 1
51 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
52 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
53 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
54 Chariya Uiyyasathian 1
55 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
56 Chonticha Srisawang 1
57 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
58 สุมิตรา พูลทอง 1
59 รุ่งราวี ทองกันยา 1
60 กำจัด มงคลกุล 1
61 ๋Janes, Gavin W. 1
62 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
63 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
64 ชอุ่ม มลิลา 1
65 ประคอง ชอบเสียง 1
66 Yeshey Penjor 1
67 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
68 วินัย งามแสง 1
69 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
70 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
71 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
72 นภสร โกวรรธนะกุล 1
73 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
74 Phanphen Wattanaarsakit 1
75 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
76 Vanida Chantarateptawan 1
77 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
78 ไววิทย์ พุทธารี 1
79 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
80 Pornpimol Muanjai 1
81 Varunee Padmasankh 1
82 Thada Jirajaras 1
83 Walaisiri Muangsiri 1
84 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
85 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
86 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
87 สายฝน ควรผดุง 1
88 สิริพร สิวราวุฒิ 1
89 สมพร พรมดี 1
90 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
91 วาสนา เสียงดัง 1
92 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
93 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
94 Rajalida Lipikorn 1
95 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
96 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
97 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
98 Thanathon Sesuk 1
99 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
100 ศุกันยา ห้วยผัด 1
101 สมชัย วัฒนการุณ 1
102 Pantharee Boonsatorn 1
103 กระมล ทองธรรมชาติ 1
104 Suchin Arunsawatwong 1
105 สุวดี ยาป่าคาย 1
106 อวย เกตุสิงห์ 1
107 กมลชนก ยวดยง 1
108 ประธาน ดาบเพชร 1
109 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
110 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
111 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
112 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
113 สุวิชา ทองสิมา 1
114 วัลลภ แย้มเหมือน 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
116 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
117 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
118 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
120 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
122 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
123 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
124 Boonchai Sangpetngam 1
125 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
126 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
127 กาญจนา แก้วเทพ 1
128 Srilert Chotpantarat 1
129 ศิริชัย ศิริกายะ 1
130 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
131 Chalermpol Leevailoj 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
133 Somying Tumwasorn 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
137 ธวัชชัย สันติสุข 1
138 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
139 สำเริง แย้มโสภี 1
140 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
142 คัคนางค์ มณีศรี 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
144 อุทัย บุญประเสริฐ 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
146 วิไล ชินธเนศ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
149 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
150 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1