ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกชัย อดุลยธรรม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
2 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
3 Chariya Uiyyasathian 1
4 Waraporn Siriterm 1
5 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
6 Chayaporn Supachartwong 1
7 Kasidit Nootong 1
8 Anawatch Mitpratan 1
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
10 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
11 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
12 สมชัย วัฒนการุณ 1
13 Pantharee Boonsatorn 1
14 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
15 Acom Sornsute 1
16 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
17 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
18 สิทธิพร แอกทอง 1
19 Jittima Chatchawansaisin 1
20 Yeshey Penjor 1
21 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
22 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
23 กำจัด มงคลกุล 1
24 รุ่งราวี ทองกันยา 1
25 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
26 ๋Janes, Gavin W. 1
27 สุมิตรา พูลทอง 1
28 Phanphen Wattanaarsakit 1
29 นภสร โกวรรธนะกุล 1
30 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
31 Chonticha Srisawang 1
32 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
33 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
34 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
35 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
36 วินัย งามแสง 1
37 กระมล ทองธรรมชาติ 1
38 ศุกันยา ห้วยผัด 1
39 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
40 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
41 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
42 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
43 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
44 Pornpimol Muanjai 1
45 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
46 ไววิทย์ พุทธารี 1
47 วาสนา เสียงดัง 1
48 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
49 วัลลภ แย้มเหมือน 1
50 สำเริง แย้มโสภี 1
51 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
52 สุวิชา ทองสิมา 1
53 สมพร พรมดี 1
54 สายฝน ควรผดุง 1
55 สิริพร สิวราวุฒิ 1
56 Varunee Padmasankh 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 สุวดี ยาป่าคาย 1
59 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
60 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
61 Suchin Arunsawatwong 1
62 Thanathon Sesuk 1
63 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
64 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
65 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
66 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
67 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
68 Rajalida Lipikorn 1
69 Thada Jirajaras 1
70 Walaisiri Muangsiri 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 ประธาน ดาบเพชร 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 กมลชนก ยวดยง 1
75 ประคอง ชอบเสียง 1
76 ชอุ่ม มลิลา 1
77 Boonchai Sangpetngam 1
78 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
79 Chalermpol Leevailoj 1
80 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
81 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
82 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
84 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
85 ศิริชัย ศิริกายะ 1
86 Srilert Chotpantarat 1
87 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
88 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
89 Wilai Anomasiri 1
90 Vanida Chantarateptawan 1
91 กาญจนา แก้วเทพ 1
92 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
96 คัคนางค์ มณีศรี 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
98 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
105 วิไล ชินธเนศ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
107 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
109 Somying Tumwasorn 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
112 อุทัย บุญประเสริฐ 1
113 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
114 วัฒนชัย สมิทธากร 1
115 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
116 ละอองทิพย์ เหมะ 1
117 วิมล เหมะจันทร 1
118 Puttipongse Varavudhi 1
119 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
120 Ampa Luiengpirom 1
121 Kitpramuk Tantayaporn 1
122 Naiyana Chaiyabutr 1
123 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
124 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
125 พรรณี กาญจนพลู 1
126 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
127 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
128 Chakkaphan Sutthirat 1
129 สุมา เมืองใย 1
130 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
131 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 บรรจง คณะวรรณ 1
134 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
135 Sumphan Wongseripipatana 1
136 Panee Boonthavi 1
137 Kittisak Likhitwitayawuid 1
138 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
139 Jaitip Paiboon 1
140 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
141 Garnpimol C. Ritthidej 1
142 Supa Chantharasakul 1
143 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
144 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
145 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
146 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
147 มยุรี ตันติสิระ 1
148 Vimolmas Lipipun 1
149 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
150 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1