ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกชัย ลีลารัศมี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เอกชัย ลีลารัศมี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 ต่อเกียรติ ใต้ธงชัย 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
4 วันเฉลิม โปรา 4
5 Ekachai Leelarasmee 4
6 คณิตพงศ์ เพ็งวัน 2
7 สราวุธ เมธาวี 2
8 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 2
9 ณัฐนิช เกียรติมณีรัตน์ 2
10 สุดาพร ลักษณียนาวิน 2
11 พูลพร แสงบางปลา 2
12 สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล 2
13 ก่อเกียรติ บุญชูกุศล 2
14 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 2
15 ฐิตินันท์ ศิริประภาวัฒน์ 1
16 รดิศ สมัญญาหิรัญ 1
17 เมธี หวังคุณธรรม, 2516- 1
18 ชัชวาลย์ หาญสกุล 1
19 ชาญณรงค์ บาลมงคล 1
20 สายชล ส่งเจิม 1
21 กฤษณ์ อธิกุลวงศ์ 1
22 ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ 1
23 ภัทธีรา อุทัยชนะ 1
24 ธเนศ พาณิชพัฒน์ 1
25 ณัฐพงศ์ อังศุธรารักษ์ 1
26 สมชาย ชลศิริพันธ์เลิศ 1
27 ปรัชยนต์ นิติวัฒนานนท์ 1
28 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 1
29 แนบบุญ หุนเจริญ 1
30 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 1
31 วิทยากร อัศดรวิเศษ 1
32 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 1
33 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 1
34 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 1
35 เอกชัย ลีลารัศมี 1
36 นันทกฤษณ์ วัฒนเลี้ยงใจ 1
37 นภดล จิตต์จรัส 1
38 วาทิต เบญจพลกุล 1
39 ทับทิม อ่างแก้ว 1
40 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
41 ชยสร สวนสมจิตร 1
42 วาริทช์ ลิ่มวิบูลย์ 1
43 เกวริน วิเศษจินดาวัฒน์ 1
44 สำรวย สังข์สะอาด 1
45 สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ 1
46 คิดชอบ ไวยสุศรี 1
47 นาวิน วงศ์เทศ 1
48 อัษฎางค์ แทนสถิตย์ 1
49 เอกพล อนุสุเรนทร์ 1
50 ณัฐ กาญจนศิริ 1
51 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 1
52 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
53 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
54 พิเชฐ พัชรรุ่งเรือง 1
55 อภิศักดิ์ วรพิเชฐ 1
56 กอบแก้ว โอภาสจำรัสกิจ 1
57 โอมรินทร์ สาธุเสน 1
58 นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 1
59 เรวัตร หวังปรีดาเลิศกุล 1
60 พีรจิตร ภาสุภัทร 1
61 รวิชญ์ ธีรวิโรจน์ 1
62 รุ่งฤทธิ์ เจริญศุภกุล 1
63 ธเนศ สุวงศ์ 1
64 วีรยุทธ อำไพวิกรัย 1
65 สกลพงษ์ บูรณะวิทย์ 1
66 สราวุฒิ เดชจรัสโยธิน 1
67 วรุตม์ แจ้งแสดง 1
68 ภุชงค์ อุทโยภาศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2554 2
3 2553 5
4 2552 1
5 2551 3
6 2550 5
7 2549 2
8 2547 2
9 2546 5
10 2545 4
11 2544 4
12 2543 4
13 2542 3
14 2541 2
15 2539 3
16 2538 2
17 2537 1
18 2536 1
19 2535 1
20 2531 1
21 2530 1
22 2529 1
23 2528 1
24 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การออกแบบวงจรวัดความถี่กำธรและความต้านทานของผลึกควอทซ์โดยวิธีกวาดความถี่
2 การพัฒนาเครื่องวัดกระแสรั่วเพื่อประเมินการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จในระบบไฟฟ้าแรงสูง
3 วงจรกำเนิดสัญญาณมุมฉากรูปไซน์ที่สามารถปรับความถี่ได้ระหว่าง 200 ถึง 800 เมกกะเฮิร์ต โดยใช้เทคนิคทวีคูณความจุไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนามอดูลดาลีสำหรับระบบส่องสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์
5 ตัวสังเคราะห์ความถี่ดิจิตอลโดยตรงที่ใช้วงจรดัดรูปสามเหลี่ยมเป็นซายน์
ปี พ.ศ. 2553
6 การออกแบบวงจรแปลงผันสัญญาณเชิงอุปมานเป็นสัญญาณเชิงเลขโดยใช้เทคนิคการแบ่งครึ่งและสะสมประจุ
7 การออกแบบวงจรซีมอสออสซิลเลเตอร์แบบวงแหวนที่กินกำลังงานต่ำและไม่ขึ้นกับแรงดันขีดเริ่มเปลี่ยน เพื่อประยุกต์ใช้กับวงจรนาฬิกาเวลาจริง
8 การพัฒนาระบบจัดการพลังงานในบ้านโดยใช้การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้ากำลัง
9 การออกแบบวงจรซีมอสออสซิลเลเตอร์แบบวงแหวนที่กินกำลังงานต่ำและไม่ขึ้นกับแรงดันขีดเริ่มเปลี่ยนเพื่อประยุกต์ใช้กับวงจรนาฬิกาเวลาจริง
10 การออกแบบวงจรแปลงผันสัญญาณเชิงอุปมานเป็นสัญญาณเชิงเลข โดยใช้เทคนิคการแบ่งครึ่งและสะสมประจุ
ปี พ.ศ. 2552
11 การจำลองเชิงเวลาของวงจรสายส่งทั่วไปโดยใช้การประมาณชนิดเอกซ์โพเนนเชียลแบบท่อน
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าที่สามารถตรวจจับทิศทางของแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกส์และแรงดันตกชั่วขณะได้
13 โครงข่ายวีดิทัศน์เฝ้าระวังไร้สายซึ่งใช้การสื่อสารทาง GPRS และใช้พลังงานจากการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ
14 โครงข่ายวีดิทัศน์เฝ้าระวังไร้สาย ซึ่งใช้การสื่อสารทาง GPRS และใช้พลังงานจากการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาเครื่องทดสอบมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าแบบพกพา โดยใช้การมอดูเลตความกว้างพัลส์
16 การวิจัยเพื่อจัดทำแผนเชิงกลยุธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาระยะยาวสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
17 การพัฒนาเครื่องทดสอบการสื่อสารแบบโอเอฟดีเอ็มผ่านสายส่งกำลัง
18 การพัฒนาตัวลงบันทึกข้อมูลสำหรับวัดแรงดันเสิร์จในระบบไฟฟ้า
19 การออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาที่มีการแผ่กระจายความถี่ด้วยเปอร์เซ็นต์คงที่
ปี พ.ศ. 2549
20 การออกแบบวงจรบีบอัดและขยายเชิงลอการิทึมของผลต่าง แบบซีมอสคลาส AB
21 การออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ์และดิมัลติเพล็กซ์ที่ความเร็ว 10 กิกะบิตต่อวินาทีสำหรับวงจรรับส่งทางแสง
ปี พ.ศ. 2547
22 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
23 การออกแบบวงจรวัดอุณหภูมิที่ใช้แรงดันต่ำและกินกำลังไฟต่ำ
ปี พ.ศ. 2546
24 เครื่องขยายวีดิทัศน์ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน
25 โครงการการศึกษาสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยี CAD / CAM / CAE ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็คทรอนิกส์
26 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์วงจรรวมด้วยภาษา C++
27 การออกแบบแหล่งกำเนิดแรงดันและกระแสไฟสลับชนิดโปรแกรมได้สำหรับทดสอบความแม่นยำของมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าชนิดเฟสเดียว
28 การออกแบบแหล่งกำเนิดแรงดัน และกระแสไฟฟ้าสลับชนิดโปรแกรมได้ สำหรับทดลองความแม่นยำของมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าชนิดเฟสเดียว
ปี พ.ศ. 2545
29 การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
30 การสังเคราะห์พยางค์เสียงหนักและพยางค์เสียงเบาในภาษาไทย
31 การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
32 การออกแบบวงจรรวมของไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 16 บิต สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2544
33 แบบจำลองทางเวลาที่แม่นยำของสายส่งที่มีความสูญเสีย
34 การรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
35 ระบบวัดแรงบิดและความเร็วแบบปราศจากเซนเซอร์ สำหรับการทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
36 โครงการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของระบบโทรทัศน์ชนิด PAL ที่ซ่อนคำบรรยายภาษาไทย-อังกฤษ
ปี พ.ศ. 2543
37 เทคนิคของเมทริกซ์มากเลขศูนย์สำหรับการจำลองวงจรไฟฟ้าในโปรแกรม "เล็ก"
38 ระบบวีดีโอที่ซ่อนภาพบรรยายได้
39 โครงการการศึกษาสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยี CAD / CAM / CAE ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็คทรอนิกส์
40 การพัฒนาระบบโทรทัศน์ที่สามารถซ่อนคำบรรยายภาษาไทย-อังกฤษ
ปี พ.ศ. 2542
41 การสังเคราะห์พยางค์ภาษาไทยด้วยวิธีการสังเคราะห์แบบวิเคราะห์โดยใช้คู่เส้นสเปกตรัม
42 เครื่องเล่นซีดีรอมระบบ MPEG-1 สัญญาณเสียงลำดับชั้น 3
43 การพัฒนาระบบโทรทัศน์ที่สามารถซ่อนคำบรรยายภาษาไทย-อังกฤษ
ปี พ.ศ. 2541
44 การสังเคราะห์เสียงวรรณยุกต์และสระในพยางค์เปิดภาษาไทย โดยใช้หน่วยเสียงอนุภาค
45 การพัฒนาทีวีไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถถอดรหัสคำบรรยายภาพไทย-อังกฤษแบบซ่อนได้
ปี พ.ศ. 2539
46 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
47 ระบบตรวจสอบภาพชิ้นงานโดยใช้พีซีสำหรับการตรวจสอบฉลากที่พิมพ์บนขวด
48 การพัฒนาตัวประมวลผลคำบรรยายภาพไทย-อังกฤษแบบซ่อนได้
ปี พ.ศ. 2538
49 เครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซ์ (ปีที่ 2)
50 แบบจำลองภาษาวีเอชดีแอลของวงจรรวมที่ใช้กับเทเลเท็กซต์
ปี พ.ศ. 2537
51 การพัฒนาหลักสูตรการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก
ปี พ.ศ. 2536
52 โครงการเครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซ์ เนคเทค-จุฬา
ปี พ.ศ. 2535
53 การพัฒนาซอฟต์แวร์ฟังก์ชันชาร์ตสำหรับเครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้
ปี พ.ศ. 2531
54 การพัฒนาโปรแกรมจำลองการทำงานของวงจรตรรกะ
ปี พ.ศ. 2530
55 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรม สำหรับวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2529
56 โปรแกรมวิเคราะห์ทรานเซียนต์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิงเส้นแบบท่อน
ปี พ.ศ. 2528
57 การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องกลึง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
58 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
59 การจำลองเชิงเวลาของวงจรสายส่งทั่วไปโดยใช้การประมาณชนิดเอกซ์โพเนนเชียลแบบท่อน