ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกชัย กี่สุขพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 15
3 มารยาท แซ่อึ้ง 5
4 ดาวรุ่ง รัตนวัน 5
5 ศศิกานต์ สุวรรณแสง 5
6 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 4
7 วิรัตน์ รัตนมณี 2
8 จุฑามณี เกษสุวรรณ์ 2
9 หัสพงศ์ งานดี 2
10 ผุสดี ศิริวัฒนา 2
11 สุรศักดิ์ จงจิต 2
12 ปฐวีณัฐ เศรษฐ์เจริญกุล 2
13 วาทยุทธ พุทธพรหม 1
14 สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง 1
15 ธิดารัตน์ เสวิกุล 1
16 เธียรรัตน์ ไชยโรจน์ 1
17 ดาวนภา หัทยานนท์ 1
18 ณัฐวัฒน์ รักทอง 1
19 จิราภรณ์ สีขาว 1
20 ปัณณธร เล็กสุภาพ 1
21 จีรศักดิ์ ทองสร้อย 1
22 กฤชมน อานทิพย์สุวรรณ 1
23 กาญจนา ภู่วรวรรณ 1
24 ประภัสสร ดิษสกุล 1
25 กานต์ เสกขุนทด, 2511- 1
26 อติชาติ เจริญพาโชค, 2518- 1
27 อภิญญา สุดา, 2520- 1
28 อรปราง สัมพันธ์ภักดี, 2508- 1
29 ศิริลักษณ์ นาทัน 1
30 แสงรวี สูงรัมย์ 1
31 วิรัช ภู่เล็ก, 2509- 1
32 ทรงชัย จารุภูมิ 1
33 วิชัย ธรรมชาติ 1
34 วัฒนะ สังวาลย์ 1
35 ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ 1
36 ณัฐธิดา ภู่จีบ 1
37 รำไพ เมฆาวิบูลย์, 2505- 1
38 วิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง 1
39 บรรจง แอดสกุล 1
40 พีรนุช นิยมไพโรจน์ 1
41 สุนทร ช่วงสุวนิช 1
42 อัจฉรา ยุทธมนตรี 1
43 เดชา แก้วภูมิแห่ 1
44 อมรชัย ตันติเมธ 1
45 สมาน ดวงสูงเด่น 1
46 อิสมาแอล มะลี 1
47 นิคม ไชยศรีพรหม 1
48 อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว 1
49 รสนันท์ อรรถพันธุ์ 1
50 อดุลย์รัตน์ นิ่มเจริญ 1
51 เอกธิป สุขวารี 1
52 เสนีย์ สังขพันธ์ 1
53 นราจันทร์ กิตติคุณ 1
54 พีระ ชัยศิริ 1
55 ชูเกียรติ แถวปัดถา 1
56 พรทิพย์ ทองอยู่ 1
57 อดุลย์ วราเอกศิริ 1
58 อรุณ ควงสมัย 1
59 ผ่องศรี คูชีกำจาย 1
60 ภักดี แสงจันทร์ 1
61 ยิ่ง ทัศน์แก้ว 1
62 อภิชาต เจืออรุณประเสริฐ 1
63 ธาตรี ธาริเกษ 1
64 อุดมศักดิ์ ฉัตรทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 5
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 7
6 2552 10
7 2551 3
8 2550 3
9 2549 1
10 2547 3
11 2545 1
12 2544 1
13 2543 1
14 2539 2
15 2538 3
16 2537 2
17 2536 1
18 2535 2
19 2534 3
20 2532 5
21 2530 1
22 2529 1
23 2528 3
24 2524 1
25 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนสำหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 การศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารระดับกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคใต้
4 การศึกษาการจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
5 การนำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
6 การนำนโยบายแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
8 การศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอนในประเทศไทย
9 สภาพการบริหารบุคลากรครูชาวต่างชาติของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
10 การพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
12 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ที ผ่านการประเมินระดับดีมาก
13 สภาพและปัญหาการบริหารกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งสำหรับสถานศึกษาของรัฐ
16 สภาพและปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนคู่พัฒนาในกรุงเทพมหานคร
17 สภาพและปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
18 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
19 สภาพและปัญหาการบริหารประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
20 การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เขตกรุงเทพมหานคร : พหุกรณีศึกษา
21 การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลที่ได้รับรางวัลพระราชทานเขตกรุงเทพมหานคร: พหุกรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
22 การศึกษาการบริหารงานวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
23 สภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดกองทัพเรือ
24 การศึกษาปัจจัยที่ผู้ปกครองใช้ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 การศึกษาการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26 สภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้
27 สภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถ่ายโอนไปสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้
28 สภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดกองทัพเรือ
29 การศึกษาการบริหารงานวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
30 การศึกษาการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31 การศึกษาปัจจัยที่ผู้ปกครองใช้ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
32 การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษา
33 การศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลาง
34 การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
35 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนต้นแบบในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
36 การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37 การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2549
38 การศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
39 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
40 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
41 การศึกษาสมรรถนะในการบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต ของผู้ควบคุมวงโยธวทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
42 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดทำแผนกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2544
43 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
44 การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนระดับของผู้บริหารสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
45 การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น
46 การศึกษาสภาพและปัญหาการควบคุมการปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2538
47 สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
48 ความต้องการการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
49 สภาพและปัญหาการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในงานบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2537
50 การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของศึกษาธิการเขต สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
51 พฤติกรรมการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2536
52 ภาพลักษณ์สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาตามการรับรู้ ของผู้บริหารการศึกษาระดับสูง
ปี พ.ศ. 2535
53 การปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายปกครอง โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8
54 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
55 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
56 ขวัญของเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาระดับจังหวัดและอำเภอในการปฏิบัติงาน
57 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในงานบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
58 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
59 การใช้เวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
60 การปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอในคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 11
61 การศึกษากรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้รับการเลือกตั้ง
62 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2530
63 การวิเคราะห์งานในตำแหน่งของรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้
ปี พ.ศ. 2529
64 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับบทบาท ของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายปกครอง โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
65 การศึกษาความสนใจในกิจกรรมนักเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
66 พฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ตามการรับรู้ ของผู้บริหารโรงเรียน
67 การทำความผิดทางวินัยของข้าราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2526
ปี พ.ศ. 2524
68 การบริหารงานของภาควิชาในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร