ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เหรียญ บุญดีสกุลโชค
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เหรียญ บุญดีสกุลโชค,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรโชค ไชยวงศ์ 32
2 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 28
3 นันทพร ลีลายนกุล 23
4 ภูมิ เหลืองจามีกร 18
5 มานพ เรี่ยวเดชะ 15
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
8 กฤษดา พัวสกุล 6
9 ธีรเกียรติ มั่นคง 5
10 ชนกพร เกษรา 4
11 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 3
12 ไม่มีข้อมูล 3
13 เกษณีย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ 3
14 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 3
15 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 2
16 ปัญญดา กฤษ์มังกร 2
17 ศุภกัญญา ชิณประทีป 2
18 พลภัทร์ จินตโกวิท 2
19 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 2
20 เจริญ สุนทราวาณิชย์ 1
21 ปัญญดา ฤกษ์มังกร 1
22 จิรวรรณ คล้อยภยันต์ 1
23 กานท์จุฑา จันทร์เอี่ยม 1
24 ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์ 1
25 ประเสริฐ คุณาพิส 1
26 ชวลิต เจียรานุชาติ 1
27 เอนก ฉัตรศรัทธา 1
28 สุริยาวัฒน์ ลักษณะศิโย 1
29 นรินทร์ ปัญญานนทชัย 1
30 อภินันท์ คลอวุฒินันท์ 1
31 สมหมาย อินทรียงค์ 1
32 ผานิต โอฬารรัตน์มณี 1
33 นันทพร โรจน์พิบูลย์พันธ์ 1
34 พงษ์ ชาติสนธิรักษ์ 1
35 ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์ 1
36 สุดารัตน์ เฟื่องวิทยากุล 1
37 เขมสินี รุกขจินดา 1
38 สุวลักษณ์ การยสิทธิ์ 1
39 วัชระ ทองงอก 1
40 วราภรณ์ หมู่เฮง 1
41 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
42 สุรพล ราษฎร์นุ้ย 1
43 วีระศักดิ์ ประสาทเขตต์การ 1
44 สิรวิชญ์ สว่างนพ 1
45 พจมาน ศิริพันธ์ 1
46 ณัฏฐ์ สวัสดิวงษ์ 1
47 เริญ ทิฏฐิวิสุทธิ์ 1
48 อุดมทัศนีย์ อินทรโชติ 1
49 สุวิวัฒน์ สืบสานกุล 1
50 หนึ่งนุช ธนาศุภวัฒน์ 1
51 กฤชพล เมฆวาฬจรัส 1
52 สำเริง ปัญจคุณาธร 1
53 พูลวลิต สินธุเสก 1
54 อนรรฆพล เวียงพล 1
55 วีรพันธ์ จึงเกียรติขจร 1
56 พิชานัน วงศ์พันธุเศรษฐ์ 1
57 วิโรจน์ ตันติวรรณ 1
58 วิทยาวุธ เสรีวิริยะกุล 1
59 วราทิตย์ กฤตผล 1
60 ศรญา ปิงกาวี 1
61 ดวงพร ลิมปิอังคนันต์ 1
62 ทัศญา บุณยวานิชกุล 1
63 สำรวย เกษตรสกุลชัย 1
64 พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง 1
65 อมรศิริ วิลาสเดชานนท์ 1
66 จุฬาลักษณ์ ตั้งวิวัฒน์วงศ์ 1
67 ณัฐฐินี เจนวัฒนาเวช 1
68 ชาญวิทย์ ศิรประภากุล 1
69 ธนพล คชโอฬาร 1
70 จิตตภู เทพอารักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 6
2 2553 2
3 2552 6
4 2551 6
5 2550 7
6 2549 6
7 2548 6
8 2547 2
9 2546 2
10 2545 3
11 2544 7
12 2543 2
13 2542 2
14 2540 1
15 2539 2
16 2538 4
17 2536 1
18 2535 1
19 2533 1
20 2532 1
21 2530 3
22 2529 1
23 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ระบบบริหารการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
2 การออกแบบระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้า
3 การออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่ง
4 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า
5 การออกแบบระบบติดตามยานพาหนะสำหรับการขนส่ง
6 คู่มือประเมินผลหาระบบติดตามที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
8 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ระบบสนับสนุนการรับคำสั่งซื้อ และวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผลิตสำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม
10 การออกแบบระบบที่ใช้สำหรับจัดตารางการผลิตในขั้นตอนการเย็บสำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม
11 การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ
12 การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่วนเพิ่มเติม ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
13 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผลิตสำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม
14 การออกแบบระบบที่ใช้สำหรับจัดตารางการผลิตในขั้นตอนการเย็บ สำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2551
15 การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานเครื่องหนัง
16 การพัฒนาระบบเวลามาตรฐานแบบ MTM-2 สำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานเครื่องหนัง
17 การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในโรงงานเครื่องหนัง
18 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการตัด ของอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
19 การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานเครื่องหนัง
20 การออกแบบซอฟต์แวร์ สำหรับสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ ในโรงงานเครื่องหนัง
ปี พ.ศ. 2550
21 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
22 การลดของเสียด้วยวิธีการการวิเคราะห์พีเอ็ม
23 การประยุกต์ใช้ระบบ MTM-2 ในการจัดสายการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
24 การออกแบบกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
25 การออกแบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงพยาบาล
26 การออกแบบการวางแผนการวางแบบตัดในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
27 การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง : ผลการดำเนินงานโครงการ [รายงานหลัก]
ปี พ.ศ. 2549
28 การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
29 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
30 การออกแบบกระบวนงานและระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานบริการหลังการขาย
31 การบริหารเวชภัณฑ์
32 การออกแบบกระบวนงานและระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์
33 การลงทะเบียนผู้ป่วย การจองการทำหัตถการ การจำหน่ายผู้ป่วยและการคิดค่ารักษา
ปี พ.ศ. 2548
34 การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
35 การศึกษาผลกระทบการเรียนรู้งานในการกำหนดเวลามาตรฐานในขั้นตอนการเย็บเสื้อผ้า
36 การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการสร้างแบบตัดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
37 การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการตัดและการเก็บรายละเอียดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
38 การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต
39 การพัฒนาระบบการจัดการคลังในอุตสาหกรรมการผลิต
ปี พ.ศ. 2547
40 กระบวนงานตามระบบประกันคุณภาพแบบอิเล็คทรอนิกส์
41 งานพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริหารรายวิชาและหลักสูตร : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2546
42 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
43 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปี พ.ศ. 2545
44 การกำหนดห้องเรียนให้มีจำนวนที่นั่งที่ว่างเหลือน้อยที่สุด
45 การนำหลักการหาความเหมาะสมที่สุดมาใช้ในการออกแบบการจัดขนาดเสื้อเชิ้ตของสุภาพบุรุษ
46 การมอบหมายการจัดส่งคอนกรีตให้กับรถโม่
ปี พ.ศ. 2544
47 การพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
48 การพัฒนาแผ่นแบบสำหรับการระบบการจัดการวัสดุ
49 การออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าในส่วนกิจกรรมครอสส์-ด็อกกิ้ง
50 การพัฒนาระบบสำหรับวัดผลการดำเนินกิจกรรมด้วยดัชนีชี้วัดหลัก
51 ระบบการจัดตารางการซ่อมและการจัดการอะไหล่ : กรณีศึกษาผู้ประกอบการรถปรับอากาศ ไมโครบัส
52 การพัฒนาระบบการวางแผนและติดตามการใช้งบประมาณของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
53 การออกแบบใหม่ให้กับกระบวนการดำเนินงานของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปี พ.ศ. 2543
54 ระบบสนับสนุนการเลือกใช้และออกแบบพารามิเตอร์แผนภูมิควบคุม
55 การปรับปรุงกระบวนการวัดปริมาณน้ำมันของเรือขนส่งน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2542
56 ระบบรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษากิจกรรมของคลังพัสดุ
57 ระบบแคตาล็อกสำหรับรายการพัสดุคงคลัง
ปี พ.ศ. 2540
58 การปรับปรุงระบบการตรวจติดตาม : กรณีศึกษาบริษัทผู้รับเหมารายย่อย ในงานชิ้นส่วนโครงสร้างโรงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2539
59 การดำเนินการนำระบบและประเมินผลการใช้งาน MRP II ในโรงงานผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า
60 การปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนงานคลังสินค้า : กรณีศึกษาของคลังสินค้าเครื่องปรับอากาศ
ปี พ.ศ. 2538
61 การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตเส้นหมี่ และเส้นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป
62 การพัฒนาระบบคุณภาพในโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับมาตรฐาน มอก.9000
63 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการประเมินระบบชุมสายโทรศัพท์
64 การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตกระสุนปืนเล็ก
ปี พ.ศ. 2536
65 การวางแผนการผลิตภายในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิคเพอร์ตล็อบ
ปี พ.ศ. 2535
66 การลดต้นทุนการติดตั้งปั้นจั่นไฮดรอลิกบนรถบรรทุก
ปี พ.ศ. 2533
67 การประยุกต์เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุ ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
ปี พ.ศ. 2532
68 การวางแผนทรัพยากรในการซ่อมบำรุงขั้นปรับซ่อมใหญ่ ระดับขับเคลื่อนหลักของเรือยนต์เร็วโจมตี
ปี พ.ศ. 2530
69 การออกแบบระบบข้อมูลเพื่อการบริหารในธุรกิจประกันภัยต่อประเภท อัคคีภัย
70 เทคนิคการควบคุมงานตามใบสั่งงาน
71 การวางแผนการผลิตและพัสดุคงคลังสำหรับโรงงานกระดาษเหนียว
ปี พ.ศ. 2529
72 การวางแผนงานของการพัฒนาและสร้างเครื่องทุ่นแรงต้นแบบ ของกองอุตสาหกรรมในครอบครัว