ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เหมือนเดือน พิศาลพงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เหมือนเดือน พิศาลพงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมคิด ธรรมรัตน์ 3
2 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 2
3 กิติยา เอกเชวง 2
4 อะเคื้อ บุญญสิริ 2
5 นภาวรรณ นิปกะกุล 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
7 อรวรรณ ชวนตระกูล 2
8 นพมาส เยี่ยมสวัสดิ์ 2
9 เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล 2
10 วิเชียร ยงมานิตชัย 2
11 สาวิตรี ลิ่มทอง 2
12 ประชุมพร คงเสรี 2
13 มณี ตันติรุ่งกิจ 2
14 นันทนา สีสุข 2
15 วิเชียร กิจปรีชาวนิช 2
16 วรางคนาง อินทรเสน 1
17 วัลลีย์ อินทรจักร 1
18 มัทนา พฤกษะริตานนท์ 1
19 บุญฤทธิ์ ล้ำสกุล 1
20 วรรณา รอดรัตน์ 1
21 พรพิชชา พิทักษ์ธำรง 1
22 ธงชัย คัมภีร์ 1
23 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 1
24 วันฉัตร ณัฐพัทธนิษย์ 1
25 วีระยุทธ ศรีธุระวานิช 1
26 ผดุงเดช ธรรมไชย 1
27 พูลพร แสงบางปลา 1
28 Chirakarn Muangnapoh 1
29 Muenduen Phisalaphong 1
30 จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ 1
31 วันวิสา แสงรุ่งเรืองโรจน์ 1
32 Poolporn Saengbangpla 1
33 นพดล เจียมสวัสดิ์ 1
34 อานนท์ ดุษฎีพรรณ์ 1
35 กาญจนนิจ วาจนะวินิจ 1
36 วิชชุพร ว่องสุวรรณเลิศ 1
37 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
38 สัญญา ติ่งเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2554 2
5 2553 4
6 2549 1
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 2
10 2544 1
11 2535 1
12 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาและประเมินการเคลือบเม็ดอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และปุ๋ยอินทรีย์ด้วยฟิล์มอัลจิเนต
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลกระทบของการสร้างฟิล์มโมลิบเดท/ฟอสเฟตสำหรับการป้องกันการกัดกร่อนของผิวเหล็กกล้าคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาวัสดุไบโอพอลิเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการแพทย์
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาวัสดุยึดเกาะเซลล์เพื่อเพิ่มผลผลิตของกระบวนการหมักเอทานอลแบบต่อเนื่องโดย Saccharomyces cerevisiae
5 ปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มและเอทานอลโดยใช้แคลเซียมออกไซด์ที่ผ่านการเคลือบฝังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของการฉาบภายนอกของสารละลายแป้งต่อสมบัติของผิวกระดาษ
7 กรดซัลฟิวริกบนตัวรองรับถ่านกัมมันต์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งสำหรับกระบวนการเอสเทอริฟิเคชันน้ำมันปาล์มโดยเอทานอลภายใต้สภาวะแบบกะ
8 ผลของการฉาบภายนอกของสารละลายแป้งต่อสมบัติของผิวกระดาษ
9 กรดซัลฟิวริกบนตัวรองรับถ่านกัมมันต์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งสำหรับกระบวนการเอสเทอริฟิเคชันน้ำมันปาล์มโดยเอทานอลภายใต้สภาวะแบบกะ
ปี พ.ศ. 2549
10 แบบจำลองจลนพลศาสตร์และแบบจำลอง Neural Networks ของการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลโดย Saccharomyces cerevisiae
ปี พ.ศ. 2547
11 แบบจำลองจลนพลศาสตร์และแบบจำลอง Neural Networks ของการผลิต เอทานอล จากกากน้ำตาลโดย Saccharomyces cerevisisae
ปี พ.ศ. 2546
12 การพัฒนาเยื่อแผ่นเซลลูโลสจากวุ้นมะพร้าวสำหรับการแยกสาร
ปี พ.ศ. 2545
13 การประยุกต์ใช้กระบวนการนาโนฟิลเตรชันในการแยกสารไอโซฟลาโวน จากสารสกัดจากกากถั่วเหลือง
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ ระดับโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2544
15 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต n-Butanol จากวัสดุทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ปี พ.ศ. 2535
16 การปรับปรุงพันธุ์ยีสต์และพัฒนากรรมวิธีการผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูงเพื่อการส่งออก