ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เหมือนเดือน พิศาลพงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เหมือนเดือน พิศาลพงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมคิด ธรรมรัตน์ 3
2 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 2
3 กิติยา เอกเชวง 2
4 อะเคื้อ บุญญสิริ 2
5 นภาวรรณ นิปกะกุล 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
7 อรวรรณ ชวนตระกูล 2
8 นพมาส เยี่ยมสวัสดิ์ 2
9 เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล 2
10 วิเชียร ยงมานิตชัย 2
11 สาวิตรี ลิ่มทอง 2
12 ประชุมพร คงเสรี 2
13 มณี ตันติรุ่งกิจ 2
14 นันทนา สีสุข 2
15 วิเชียร กิจปรีชาวนิช 2
16 Muenduen Phisalaphong 1
17 จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ 1
18 วันวิสา แสงรุ่งเรืองโรจน์ 1
19 พูลพร แสงบางปลา 1
20 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 1
21 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
22 พรพิชชา พิทักษ์ธำรง 1
23 วิชชุพร ว่องสุวรรณเลิศ 1
24 นพดล เจียมสวัสดิ์ 1
25 Poolporn Saengbangpla 1
26 Chirakarn Muangnapoh 1
27 ธงชัย คัมภีร์ 1
28 วรรณา รอดรัตน์ 1
29 สัญญา ติ่งเจริญ 1
30 อานนท์ ดุษฎีพรรณ์ 1
31 กาญจนนิจ วาจนะวินิจ 1
32 มัทนา พฤกษะริตานนท์ 1
33 วัลลีย์ อินทรจักร 1
34 วีระยุทธ ศรีธุระวานิช 1
35 ผดุงเดช ธรรมไชย 1
36 บุญฤทธิ์ ล้ำสกุล 1
37 วรางคนาง อินทรเสน 1
38 วันฉัตร ณัฐพัทธนิษย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2554 2
5 2553 6
6 2552 3
7 2550 1
8 2549 1
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 3
12 2544 1
13 2535 1
14 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาและประเมินการเคลือบเม็ดอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และปุ๋ยอินทรีย์ด้วยฟิล์มอัลจิเนต
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลกระทบของการสร้างฟิล์มโมลิบเดท/ฟอสเฟตสำหรับการป้องกันการกัดกร่อนของผิวเหล็กกล้าคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาวัสดุไบโอพอลิเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการแพทย์
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาวัสดุยึดเกาะเซลล์เพื่อเพิ่มผลผลิตของกระบวนการหมักเอทานอลแบบต่อเนื่องโดย Saccharomyces cerevisiae
5 ปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มและเอทานอลโดยใช้แคลเซียมออกไซด์ที่ผ่านการเคลือบฝังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
7 ผลของการฉาบภายนอกของสารละลายแป้งต่อสมบัติของผิวกระดาษ
8 กรดซัลฟิวริกบนตัวรองรับถ่านกัมมันต์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งสำหรับกระบวนการเอสเทอริฟิเคชันน้ำมันปาล์มโดยเอทานอลภายใต้สภาวะแบบกะ
9 การตรึงเซลล์สำหรับการผลิตไบโอเอทานอลแบบครั้งคราวและแบบต่อเนื่องจากน้ำอ้อย โดยใช้ยีสต์ทนอุณหภูมิสูง Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
10 ผลของการฉาบภายนอกของสารละลายแป้งต่อสมบัติของผิวกระดาษ
11 กรดซัลฟิวริกบนตัวรองรับถ่านกัมมันต์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งสำหรับกระบวนการเอสเทอริฟิเคชันน้ำมันปาล์มโดยเอทานอลภายใต้สภาวะแบบกะ
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
13 การตรึงเซลล์สำหรับการผลิตไบโอเอทานอลแบบครั้งคราวและแบบต่อเนื่องจากน้ำอ้อย โดยใช้ยีสต์ทนอุณหภูมิสูง Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ระดับโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาวัสดุยึดเกาะเซลล์เพื่อเพิ่มผลผลิตของกระบวนการหมักเอทานอลแบบต่อเนื่อง โดย Saccharomyces cerevisiae
ปี พ.ศ. 2549
16 แบบจำลองจลนพลศาสตร์และแบบจำลอง Neural Networks ของการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลโดย Saccharomyces cerevisiae
ปี พ.ศ. 2547
17 แบบจำลองจลนพลศาสตร์และแบบจำลอง Neural Networks ของการผลิต เอทานอล จากกากน้ำตาลโดย Saccharomyces cerevisisae
ปี พ.ศ. 2546
18 การพัฒนาเยื่อแผ่นเซลลูโลสจากวุ้นมะพร้าวสำหรับการแยกสาร
ปี พ.ศ. 2545
19 การประยุกต์ใช้กระบวนการนาโนฟิลเตรชันในการแยกสารไอโซฟลาโวน จากสารสกัดจากกากถั่วเหลือง
20 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ระดับโรงงานต้นแบบ
21 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ ระดับโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2544
22 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต n-Butanol จากวัสดุทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ปี พ.ศ. 2535
23 การปรับปรุงพันธุ์ยีสต์และพัฒนากรรมวิธีการผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูงเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันดิบ ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันพืช