ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวลักษณ์ เปี่ยมปิติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2538
1 การเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาของเยาวชนไทย
ปี พ.ศ. 2536
2 การทำงานกับระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา
ปี พ.ศ. 2534
3 ความต้องการพึ่งพาบุตรและการได้พึ่งพาบุตรของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2526
4 ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีชาวเลในจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2525
5 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ปี พ.ศ. 2524
6 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป CDS/ISIS สำหรับงานห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศในประเทศไทย
7 การศึกษาลักษณะทางประชากรบางประการของผู้ป่วยภายใน ของโรงพยาบาลตำรวจ ปี 2518
ปี พ.ศ. 2522
8 ลักษณะทางประชากรบางประการของผู้ที่ตัดสินใจจะทำแท้ง อันเนื่องจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา
ปี พ.ศ. 2520
9 การศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง พ.ศ. 2518-2519