ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
2 พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นปีที่ 2 (ชั้นประภทศึกษาที่ 4- ชั้นประถมศึกษาที่ 6) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
3 เจตคติของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
4 การปรับรูปแบบบริการร่วมกับการใช้แรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน สถานีอนามัยตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
5 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
ปี พ.ศ. 2549
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชากายวิภาค และพยาธิวิทยาช่องปาก หัวข้อ "รายละเอียดและรูปร่างของฟันแท้ และฟันน้ำนม" ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ปี พ.ศ. 2547
8 ความเครียดและภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคลินิกบริการทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น