ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 1
5 2554 3
6 2553 4
7 2552 1
8 2550 1
9 2549 1
10 2548 2
11 2546 1
12 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 รูปแบบการจัดการความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งขนาดเล็ก กรณีศึกษาชุมชนบุโบย ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล
2 การประเมินผลกระทบเชิงกายภาพของการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารในเขตพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาตัวชี้วัดการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง
5 เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าต้นน้ำบางเหรียง : แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาตัวชี้วัดการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง
ปี พ.ศ. 2554
7 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทางเลือกการจัดการป่าชานเมือง (เขาคอหงส์) ในภาคใต้ของประเทศไทย
8 การพัฒนาฐานการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์เขาคอหงส์
9 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ป่าชายเลนโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโคกพะยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ปี พ.ศ. 2553
10 การสำรวจความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของชุมชนรอบเขาคอหงส์ต่อคุณค่า ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
11 การสร้างสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศเขาคอหงส์ สำหรับประชาชนทั่วไปในท้องที่รอบเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
12 การประเมินศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจของเส้นทางท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา เรือประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยว
13 การจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องระบบนเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเขาคอหงส์ สำหรับโรงเรียนมัธยมในท้องถิ่นรอบเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
14 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศไม้บนเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2550
15 การประเมินและพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเวศโดยชุมชน : กรณีศึกษาถ้ำภูผาเพชรและถ้ำเจ็ดคต ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2549
16 การประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนในภาคใต้ : กรณีศึกษา ป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตำบตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2548
17 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนเขาหัวช้าง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
18 การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2546
19 การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การประเมินผลกระทบเชิงกายภาพของการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย