ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2542
2 แนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร
ปี พ.ศ. 2541
3 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย
4 รายงานการวิจัย การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2540
5 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย
6 การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย
7 โครงการแม่บทเรื่อง ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2539
8 โครงการแม่บทเรื่อง ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 2
9 แนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร
ปี พ.ศ. 2532
10 รายงานปัญหาทั่วไปทางสังคมศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2530
11 รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานภาพการวิจัยของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2525-2527