ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 42
2 Jariya Sakayaroj 22
3 Souwalak Phongpaichit 21
4 Vatcharin Rukachaisirikul 18
5 Yaowapa Sukpondma 9
6 เยาวภา สุขพรหมา 9
7 เยาวภา สุขพรมา 9
8 จิตตรียา ตันสกุล 8
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
10 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 7
11 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 7
12 นงพร โตวัฒนะ 6
13 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 5
14 เมตตา องค์สกุล 5
15 สิตา ปรีดานนท์ 5
16 Sita Preedanon 5
17 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 4
18 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
19 อุบลทา สมมารถ 4
20 จิราพร อรุณพานิชเลิศ 4
21 Ubonta Sommart 4
22 Jiraporn Arunpanichlert 4
23 จุฑานัฎ แก้วบำรุง 4
24 Kongkiat Trisuwan 3
25 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 3
26 ศันสรียา วังกุลางกูร 3
27 Kwanruthai Tadpetch 3
28 Orathai Supaphon 3
29 อรทัย ศุภพล 3
30 J. Buatong 2
31 Satinee Suetrong 2
32 ไกรยศ แซ่ลิ้ม 2
33 Nattawut Rungjindamai 2
34 นงเยาว์ สว่างเจริญ 2
35 สาทินี ซื่อตรง 2
36 งบประมาณแผ่นดิน 2
37 ศิรินุช ด้วงสุข 2
38 กองเกียรติ ไตรสุวรรณ 2
39 ดุสิดา ถิระวัฒน์ 2
40 เอกชัย รอดกลิ่น 2
41 Kanyawim Kirtikara 2
42 Nongporn Hutadilok-Towatana 2
43 Jirayu Buatong 2
44 กัญญวิมว์ กีรติกร 2
45 E.B. Gareth Jones 2
46 วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล 2
47 ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ 1
48 จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ 1
49 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
50 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
51 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
52 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 1
53 ศรัณยู ใคลคลาย 1
54 A. Rodglin 1
55 V. Rukachaisirikul 1
56 S. Phongpaichit 1
57 ไพรัตน์ โสภโณดร 1
58 Saranyoo Klaiklay 1
59 สาระ บำรุงศรี 1
60 ธนภร อำนวยกิจ 1
61 Aekkachai Rodglin 1
62 วิวัฒน์ พิชญากร 1
63 สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 1
64 อภิญญา ศุกลรัตน์ 1
65 วิภาพรรณ พงศเจริญ 1
66 วิไลรัตน์ วรภมร 1
67 สิริฉัตร ดิศรพงศ์ 1
68 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
69 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 1
70 วันทนา เหรียญมงคล 1
71 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
72 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
73 Nanthaphong Khamthong 1
74 Juthanat Kaeobamrung 1
75 วิภาพรรณ พงษ์ไพจิตร 1
76 Wannarat Panwiriyarat 1
77 Pimchanok Saitai 1
78 พิมพ์ชนก ไสไทย 1
79 Wipapan Pongpaichit 1
80 ดุสิดา หนูทอง 1
81 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
82 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
83 สุพรรษา ชาญด้วยกิจ 1
84 นันทพงศ์ ข้าทอง 1
85 Supinya Tewtrakul 1
86 Nuttawut Rungjindamai 1
87 K. Hirayama 1
88 K. Tanaka 1
89 Wipaporn Pongcharoen 1
90 Till Kuhn 1
91 Matthias Pelzing 1
92 B. Volkmann-Kohlmeyer 1
93 J. Kohlmeyer 1
94 ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ 1
95 E.B.G. Jones 1
96 C.L. Schoch 1
97 J.W. Spatafora 1
98 Walter C. Taylor 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2555 6
5 2554 4
6 2553 6
7 2552 6
8 2551 5
9 2550 4
10 2549 1
11 2548 3
12 2547 1
13 2546 1
14 2545 1
15 2544 2
16 2543 1
17 2542 2
18 2541 1
19 543 62
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ผลร่วมของสารละลายฆ่าเชื้อและความร้อนระดับกลางต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และการยืดอายุการเก็บรักษาโหระพาที่สภาวะต่างๆ
ปี พ.ศ. 2559
2 แอคติโนแบคทีเรียจากทะเลและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2558
3 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก
4 แอคติโนแบคทีเรียจากทะเลและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 Phthalide and isocoumarin derivatives produced by an Acremonium sp. isolated from a mangrove rhizophora apiculata
6 Bioactive polyketides from the sea fan-derived fungus Penicillium citrinum PSU-F51
7 A dimeric chromanone and a phthalide: Metabolites from the seagrass-derived fungus Bipolaris sp. PSU-ES64
8 Chlorinated chromone and diphenyl ether derivatives from the mangrove-derived fungus Pestalotiopsis sp. PSU-MA69
9 Tricycloalternarene derivatives from the endophytic fungus Guignardia bidwellii PSU-G11
10 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมเชื้อรา ที่ปนเปื้อนบนแผ่นยางพารา
ปี พ.ศ. 2554
11 Antimicrobial activity of crude extracts from mangrove fungal endophytes
12 การจำแนกเมทาบอไลท์ และฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์จากวาและพืชป่าชายเลน
13 α-Pyrone and seiricuprolide derivatives from the mangrove-derived fungi Pestalotiopsis spp. PSU-MA92 and PSU-MA119
14 A Beta-resorcylic macrolide from the seagrass-derived fungus Fusarium sp. PSU-ES73
ปี พ.ศ. 2553
15 ความหลากหลายของเชื้อราในดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรคคน สารต้านอนุมูลอิสระและเอนไซม์บางชนิดที่เชื้อราสร้าง
16 Azaphilone and isocoumarin derivatives from the endophytic fungus Penicillium sclerotiorum PSU-A13
17 Phylogenetic diversity of endophyte assemblages associated with the tropical seagrass Enhalus acoroides in Thailand
18 Furo[3,2-h]isochroman, furo[3,2-h]isoquinoline, isochroman, phenol, pyranone, and pyrone derivatives from the sea fan-derived fungus Penicillium sp. PSU-F40
19 Morphological and molecular characteristics of a poorly known marine ascomycete, Manglicola guatemalensis (Jahnulales: Pezizomycotina; Dothideomycetes, Incertae sedis): A new lineage of marine ascomycetes
20 การสำรวจความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานบนหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2552
21 การคัดเลือกราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนที่สร้างเอนไซน์เลเปส
22 Metabolites from the endophytic fungi Botryosphaeria rhodina PSU-M35 and PSU-M114
23 Pyrone derivatives from the marine-derived fungus Nigrospora sp. PSU-F18
24 Molecular systematics of the marine Dothideomycetes
25 Metabolites จากเชื้อรา ที่แยกได้จากกัลปังหา และฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
26 การหาสาเหตุและการป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น
ปี พ.ศ. 2551
27 การเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของราบนปาล์มบกและป่าพรุ
28 การคัดเลือกเชื้อราที่สร้างสารต้านกัลปังหาและการจำแนกชนิดโดยวิธีทางชีวโมเลกุล
29 Hydronaphthalenones and a dihydroramulosin from the endophytic fungus PSU-N24
30 Metabolites from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-D15
31 Metabolites from the endophytic fungus Xylaria sp. PSU-D14
ปี พ.ศ. 2550
32 ยีนดื้อยาชนิด Class I Integnon ใน Escherichia Coliจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
33 A new dihydrobenzofuran derivative from the endophytic fungus botryosphaeria mamane PSU-M76
34 A new pyrone derivative from the endophytic fungus Penicillium paxilli PSU-A71
35 Metabolites from the Xylariaceous Fungus PSU-A80
ปี พ.ศ. 2549
36 Pimarane Diterpene and Cytochalasin Derivatives from Endophytic Fungus Eutypella scoparia PSU-D44.
ปี พ.ศ. 2548
37 Molecular characteristics of multiple antibiotic resistant Escherichia coli isolated from diarrhoealpigs and retail pork.
38 การคัดเลือกราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในสกุล Garcinia ในภาคใต้ของไทย
39 Phylogenetic ralationships of Elected marine mitosporic.
ปี พ.ศ. 2547
40 การจำแนกราแมลง Hypocrella scutata ที่ป่าพรุสิรินธรโดยวิธีทางอณูวิทยาและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ราสร้าง
ปี พ.ศ. 2546
41 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อจุลินทรีย์ก่อโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอดส์
ปี พ.ศ. 2545
42 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด [Garcinia dulcis]
ปี พ.ศ. 2544
43 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด (Garcinia dulcis)
44 การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน
ปี พ.ศ. 2543
45 ฤทธิ์ต้านแบคเรีย Helicobacter pylori ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2542
46 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชสกุล Cassia sp.
47 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
ปี พ.ศ. 2541
48 การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
49 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก