ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 9
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6
3 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 6
4 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 5
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
6 มุทิตา มีนุ่น 5
7 วรรณา ชูฤทธิ์ 5
8 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 4
9 พิทยา อดุลยธรรม 4
10 โครงการวิจัย Matching Fund 3
11 วรรณา วงศ์กรเชาวลิต 3
12 ไพรัตน์ โสภโณดร 3
13 อรุณพร อิฐรัตน์ 3
14 สมชาย สุคนธสิงห์ 2
15 เสริมศักดิ์ ชื่นเจริญ 2
16 นงลักษณ์ สุทธิวนิช 2
17 ปิยนุช นาคะ 2
18 รักษ์เกียรติ จิรันธร 2
19 กนก ติระวัฒน์ 2
20 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 2
21 พรชัย ศรีไพบูลย์ 2
22 ดวงพร คันธโชติ 1
23 นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ 1
24 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 1
25 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
26 งบประมาณแผ่นดิน 1
27 กนกอร อินทราพิเชฐ 1
28 วิมล ตันติไชยากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2550 8
4 2549 3
5 2548 2
6 2547 3
7 2545 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 4
11 2541 12
12 2540 1
13 2536 2
14 2535 6
15 2532 1
16 2529 1
17 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นกล้วยภายหลังการทอดแบบน้ำมันท่วม
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2550
3 การดัดแปรน้ำมันปาล์มเพื่อใช้แทนโกโก้บัตเตอร์โดยใช้เอนไซม์ไลเปสที่ถูกตรึง
4 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
5 การใช้น้ำมันดัดแปรทดแทนวิปปิ้งครีมในไอศกรีม
6 การเก็บเกี่ยวสารมีคุณค่าจากน้ำมันปาลมดิบและวัสดุเศษเหลือ
7 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
8 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
9 การประยุกต์ใช้น้ำมันปาล์มดังแปรในผลิตภัณฑ์อาหาร(ตอนที่ 1:ไอศครีม)
10 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2549
11 การปรับปรุงคุณภาพเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรไทยสำเร็จรูป
12 การพัฒนาสูตรน้ำพริกสมุนไพร
13 การสกัดและสมบัติของน้ำมันเมล็ดเงาะ
ปี พ.ศ. 2548
14 การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลไม้กวนของชุมชนในเขตจังหวัดพัทลุง และสงขลา
15 การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผลไม้พื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2547
16 ศึกษาความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์ อัลฟา-Tocopherolจากเมล็ดเงาะ
17 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบฝรั่งและการใช้เป็นสารต้านจุลินทรีย์ในอาหาร
18 การดัดแปรน้ำมันปาล์มเพื่อใช้แทนโกโก้บัตเตอร์โดยเอนไซม์ไลเปสที่ถูกตรึง
ปี พ.ศ. 2545
19 การสกัดวิตามิน อี จากน้ำมันปาล์มดิบด้วยตัวทำละลายอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2544
20 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบฝรั่ง
21 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมันในระหว่างการทอดมันฝรั่งแท่ง
ปี พ.ศ. 2543
22 การสกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2542
23 กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
24 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
25 การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู
26 โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพตู้อบเมล็ดโกโก้และการใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้
ปี พ.ศ. 2541
27 การนำโปรตีนที่แยกได้จากวัสดุเศษเหลือปลา ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว
28 การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีน ที่ผลิตทางการค้า
29 กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
30 การนำโปรตีนที่แยกได้จากวัสดุเศษเหลือปลา ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว
31 การนำโปรตีนที่แยกได้จากวัสดุเศษเหลือปลา ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว
32 การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีน ที่ผลิตทางการค้า
33 กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
34 โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพตู้อบเมล็ดโกโก้และการใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้
35 การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีน ที่ผลิตทางการค้า
36 ศักยภาพการใช้วัสดุเศษเหลือปลาจากโรงงานแปรรูปสัตว์ น้ำเพื่อผลิตโปรตีน
37 การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่ผลิตทางการค้า
38 กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2540
39 การประยุกต์ใช้ไคโตแซนในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2536
40 ศักยภาพการใช้วัสดุเศษเหลือปลาจากโรงงานแปรรูปสัตว์ น้ำเพื่อผลิตโปรตีน
41 การประยุกต์ใช้ไคโตแซนในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2535
42 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
43 การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู
44 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
45 การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู
46 โครงการวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง
47 โครงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสุกร : การศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2532
48 โครงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสุกร : การศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2529
49 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพปริมาณของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตรในภาคใต้ของประเทศไทย เน้นอุตสาหกรรมยางพารา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
50 โครงการวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง