ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวรี บำรุง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิษยา บุญมานุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
2 อนุชา เหลาเคน 6
3 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
4 ปรีชา แสงโสดา 6
5 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
6 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
7 วัลลีย์ อมรพล 4
8 สุภาพร สุขโต 4
9 จงรักษ์ จารุเนตร 4
10 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
11 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
12 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
13 เมธาพร พุฒขาว 4
14 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
15 พวงผกา อ่างมณี 3
16 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
17 จารุวรรณ บางแวก 3
18 สุภาวดี สมภาค 3
19 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
20 สายชล แสงแก้ว 3
21 อานนท์ มลิพันธ์ 3
22 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
23 แฉล้ม มาศวรรณา 3
24 กิติพร เจริญสุข 3
25 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
26 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
27 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
28 ฉลอง เกิดศรี 3
29 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
30 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
31 สันติ พรหมคำ 3
32 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
33 สุชาติ คำอ่อน 3
34 ณิชา โป้ทอง 3
35 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
36 สมพงษ์ ทองช่วย 3
37 มณี หาชานนท์ 3
38 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
39 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
40 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
41 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
42 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
43 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
44 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
45 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
46 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
47 บุญญาภา ศรีหาตา 3
48 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
49 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
50 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
51 ประพิศ วองเทียม 3
52 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
53 อิสระ พุทธสิมมา 3
54 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
55 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
56 เอมอร เพชรทอง 3
57 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
58 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
59 อัมพร วิโนทัย 3
60 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
61 มานิตา คงชื่นสิน 3
62 ลักขณา บำรุงศรี 3
63 สุเทพ สหายา 3
64 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
65 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
66 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
67 เบญจมาศ คำสืบ 3
68 จรรยา มณีโชติ 3
69 ศักดา พุทธพาธ 3
70 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
71 เมธาพร พุฒขำว 3
72 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
73 สาคร โรจนัย 3
74 สุมนำ งามผ่องใส 3
75 จำนง ชัญถาวร 3
76 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
77 โอภำษ บุญเส็ง 3
78 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
79 วลัยพร ศะศิประภา 3
80 กุลชาติ นำคจันทึก 3
81 รัศมี สิมมา 3
82 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
83 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
84 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
85 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
86 ประนอม ใจอ้าย 3
87 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
88 วินัย ศรวัต 3
89 รจนา ไวยเจริญ 3
90 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
91 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
92 มัตติกา ทองรส 3
93 ศศิธร ประพรม 3
94 โอภาษ บุญเส็ง 3
95 ปิยะรัตน์ จังพล 3
96 ชมัยพร บัวมาศ 3
97 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
98 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
99 ปรัชญา เอกฐิน 3
100 สุนัดดา เชาวลิต 3
101 อิทธิพล บรรณาการ 3
102 วิทูร อมรพล 1
103 วุฒิพล จันสระคู 1
104 วสันต์ วรรณจักร์ 1
105 อนันต์ ทองภู 1
106 สมควร คล้องช้าง 1
107 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
108 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
109 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
110 - 1
111 วารีย์ ทองมี 1
112 มาลัย กล่อมแก้ว 1
113 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
114 พัชรินทร์ นามวง์ 1
115 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
116 วนิดา โนบรรเทา 1
117 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
118 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
119 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
120 นิลุบล ทวีกุล 1
121 สมชาย บุญประดับ 1
122 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
123 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
124 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
125 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
126 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
127 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
128 เหรียญทอง พานสายตา 1
129 สมฤทัย ตันเจริญ 1
130 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
131 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
132 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2542 1
4 543 6