ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวรี บำรุง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิษยา บุญมานุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
2 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
3 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
4 อนุชา เหลาเคน 6
5 ปรีชา แสงโสดา 6
6 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
7 สุภาพร สุขโต 4
8 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
9 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
10 วัลลีย์ อมรพล 4
11 จงรักษ์ จารุเนตร 4
12 เมธาพร พุฒขาว 4
13 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
14 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
15 ประพิศ วองเทียม 3
16 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
17 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
18 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
19 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
20 อานนท์ มลิพันธ์ 3
21 เอมอร เพชรทอง 3
22 สมพงษ์ ทองช่วย 3
23 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
24 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
25 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
26 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
27 สายชล แสงแก้ว 3
28 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
29 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
30 สุภาวดี สมภาค 3
31 พวงผกา อ่างมณี 3
32 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
33 แฉล้ม มาศวรรณา 3
34 จารุวรรณ บางแวก 3
35 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
36 มณี หาชานนท์ 3
37 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
38 เมธาพร พุฒขำว 3
39 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
40 สาคร โรจนัย 3
41 สุมนำ งามผ่องใส 3
42 จำนง ชัญถาวร 3
43 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
44 โอภำษ บุญเส็ง 3
45 กุลชาติ นำคจันทึก 3
46 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
47 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
48 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
49 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
50 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
51 บุญญาภา ศรีหาตา 3
52 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
53 สุชาติ คำอ่อน 3
54 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
55 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
56 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
57 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
58 กิติพร เจริญสุข 3
59 ศศิธร ประพรม 3
60 ปิยะรัตน์ จังพล 3
61 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
62 วลัยพร ศะศิประภา 3
63 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
64 มัตติกา ทองรส 3
65 สุนัดดา เชาวลิต 3
66 อิทธิพล บรรณาการ 3
67 ชมัยพร บัวมาศ 3
68 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
69 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
70 มานิตา คงชื่นสิน 3
71 ลักขณา บำรุงศรี 3
72 จรรยา มณีโชติ 3
73 ศักดา พุทธพาธ 3
74 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
75 อัมพร วิโนทัย 3
76 เบญจมาศ คำสืบ 3
77 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
78 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
79 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
80 สุเทพ สหายา 3
81 ฉลอง เกิดศรี 3
82 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
83 อิสระ พุทธสิมมา 3
84 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
85 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
86 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
87 ปรัชญา เอกฐิน 3
88 ณิชา โป้ทอง 3
89 สันติ พรหมคำ 3
90 วินัย ศรวัต 3
91 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
92 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
93 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
94 รจนา ไวยเจริญ 3
95 โอภาษ บุญเส็ง 3
96 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
97 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
98 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
99 ประนอม ใจอ้าย 3
100 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
101 รัศมี สิมมา 3
102 วิทูร อมรพล 1
103 วุฒิพล จันสระคู 1
104 วสันต์ วรรณจักร์ 1
105 อนันต์ ทองภู 1
106 สมควร คล้องช้าง 1
107 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
108 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
109 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
110 - 1
111 วารีย์ ทองมี 1
112 มาลัย กล่อมแก้ว 1
113 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
114 พัชรินทร์ นามวง์ 1
115 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
116 วนิดา โนบรรเทา 1
117 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
118 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
119 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
120 นิลุบล ทวีกุล 1
121 สมชาย บุญประดับ 1
122 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
123 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
124 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
125 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
126 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
127 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
128 เหรียญทอง พานสายตา 1
129 สมฤทัย ตันเจริญ 1
130 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
131 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
132 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2542 1
4 543 6