ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวรีย์ ตะโพนทอง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุกัญญา เทพันดุง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร 8
2 นันทิยา อักษรกิตติ์ 5
3 นิตยา สิทธิโชค 3
4 สุภา ทองคง 2
5 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
6 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
7 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
8 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
9 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
10 รัชนี แสงศิริ 2
11 วิทยา อินทรพิมล 2
12 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
13 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
14 สมสุข โชติปาละกุล 2
15 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
16 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
17 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
18 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
19 บุษกร สำโรงทอง 2
20 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
21 เสาวคนธ์ เลิศกาญจนะ 2
22 ไพโรจน์ เอี่ยมชัยมงคล 2
23 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
24 อำพล ศิริพันธุ์ 2
25 อำพัน พรหมบุตร 2
26 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
27 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
28 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
29 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
30 บุญเฉิด โสภณ 2
31 นภาพร หงษ์ภักดี 2
32 นรา หัตถสิน 2
33 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
34 วิเชียร ทองสิน 2
35 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
36 อารยา ศานติสรร 2
37 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
38 จิตรี โพธิมามกะ 2
39 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
40 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
41 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
42 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
43 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
44 บัณฑิต ศรีเมือง 2
45 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
46 ธราธิป พุ่มกำพล 2
47 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
48 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
49 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
50 ชวลิต สันถวะโกมล 2
51 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
52 โชคชัย เดชรอด 2
53 วอนชนก ไชยสุนทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 1
3 2549 2
4 2548 1
5 2547 1
6 2546 1
7 2544 1
8 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
3 พัฒนาการและการจัดการองค์ความรู้ของวัฒนธรรมชุมชน ในตลาดน้ำยามเย็น
ปี พ.ศ. 2549
4 ผลที่ได้รับจากการเข้าค่ายพุทธบุตร ของนักศึกษาโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5 การใช้สารสกัดจากพืชควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล [Nilaparvata lugens Stal] เพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2548
6 กลยุทธ์การตลาดผ้าฝ้ายทอมือ
ปี พ.ศ. 2547
7 การจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำ เขตลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2546
8 การใช้ E-Commerce กับสินค้าทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาผ้าจก ชาวไท-ยวน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2544
9 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดปลากัดหม้อเพื่อการส่งออก