ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวรีย์ ตะโพนทอง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุกัญญา เทพันดุง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร 8
2 นันทิยา อักษรกิตติ์ 5
3 นิตยา สิทธิโชค 3
4 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
5 วิทยา อินทรพิมล 2
6 สมสุข โชติปาละกุล 2
7 รัชนี แสงศิริ 2
8 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
9 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
10 บัณฑิต ศรีเมือง 2
11 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
12 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
13 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
14 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
15 สุภา ทองคง 2
16 อำพัน พรหมบุตร 2
17 อำพล ศิริพันธุ์ 2
18 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
19 ไพโรจน์ เอี่ยมชัยมงคล 2
20 เสาวคนธ์ เลิศกาญจนะ 2
21 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
22 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
23 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
24 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
25 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
26 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
27 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
28 ธราธิป พุ่มกำพล 2
29 จิตรี โพธิมามกะ 2
30 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
31 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
32 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
33 วิเชียร ทองสิน 2
34 อารยา ศานติสรร 2
35 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
36 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
37 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
38 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
39 บุษกร สำโรงทอง 2
40 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
41 บุญเฉิด โสภณ 2
42 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
43 ชวลิต สันถวะโกมล 2
44 โชคชัย เดชรอด 2
45 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
46 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
47 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
48 นภาพร หงษ์ภักดี 2
49 นรา หัตถสิน 2
50 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
51 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
52 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
53 วอนชนก ไชยสุนทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 1
3 2549 2
4 2548 1
5 2547 1
6 2546 1
7 2544 1
8 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
3 พัฒนาการและการจัดการองค์ความรู้ของวัฒนธรรมชุมชน ในตลาดน้ำยามเย็น
ปี พ.ศ. 2549
4 ผลที่ได้รับจากการเข้าค่ายพุทธบุตร ของนักศึกษาโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5 การใช้สารสกัดจากพืชควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล [Nilaparvata lugens Stal] เพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2548
6 กลยุทธ์การตลาดผ้าฝ้ายทอมือ
ปี พ.ศ. 2547
7 การจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำ เขตลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2546
8 การใช้ E-Commerce กับสินค้าทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาผ้าจก ชาวไท-ยวน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2544
9 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดปลากัดหม้อเพื่อการส่งออก