ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวรส ใหญ่สว่าง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรชัย ใหญ่สว่าง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาการเปรียบเทียบอัตรามรณะ โดยวิธีการแปลงภาวะภัยสัดส่วน วิธีการแปลงภาวะภัยเชิงเส้นและวิธีการแปลงของแวง
2 การศึกษาการเปรียบเทียบอัตรามรณะ โดยวิธีการแปลงภาวะภัยสัดส่วน วิธีการแปลงภาวะภัยเชิงเส้นและวิธีการแปลงของแวง
ปี พ.ศ. 2547
3 การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจกล้วยไม้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2546
4 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
5 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
ปี พ.ศ. 2530
6 การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยระบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ และแอเรตเต็ดลากูน
ปี พ.ศ. 2528
7 ความต้องการทางด้านประกันสุขภาพของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย