ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอุษา สรวารี 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
4 นุชนาฏ ณ ระนอง 3
5 อลิศรา เมืองเจริญ 2
6 ไพพรรณ สันติสุข 2
7 ไรน์ฮาร์ด คอนราดท์ 1
8 ศุภรัตน์ นวลสุวรรณ์ 1
9 ณัฐชยา อโนชาเดช 1
10 จริญญา เยาว์แสง 1
11 เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ 1
12 อุบลทิพย์ ราวีทิพย์ 1
13 สุวิภา ทันดร 1
14 สิรินันท์ วิริยะสุนทร 1
15 วันวิสาข์ ศิริเกษม 1
16 ระพีพรรณ ทองระอา 1
17 จุรีพร นันทรักษ์ 1
18 กาวี ศรีกูลกิจ 1
19 จิราพรรณ ภาระบุญ 1
20 นิภาพรรณ โสตถิยานนท์ 1
21 กวี ดำรงสิริพร 1
22 สิรีรัตน์ จารุจินดา 1
23 อมร เพชรสม 1
24 ประไพ ไทยสุริยะ 1
25 พรเพ็ญ ศิริดำรง 1
26 วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ 1
27 ธีระศักดิ์ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์ 1
28 โอบเอื้อ อิ่มวิทยา 1
29 วาสนา ชัยยะรุ่งโรจน์ 1
30 จิตตินันท์ คุณสวัสดิ์ 1
31 ศิริวรรณ สุอุทัย 1
32 พิชณัฐ รัตนเมธางกูร 1
33 Onusa Sarawaree 1
34 Saowaroj Chuayjuljit 1
35 อุไรวรรณ ลีลาอดิศร 1
36 ธราศรัย แสงภักดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2550 1
4 2549 6
5 2547 6
6 2546 5
7 2543 3
8 2540 2
9 2539 4
10 2538 1
11 2537 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติด้วยนาโนเลเทกซ์ของซิลิกาและพอลิสไตรีน
ปี พ.ศ. 2553
2 การเตรียมโฟมพอลิยูลิเทนชนิดแข็งจากน้ำมันปาล์มดัดแปร
ปี พ.ศ. 2550
3 การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยคาร์ดานอล-ฟอร์มัลดีไฮด์เรซินที่เตรียมจากน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
ปี พ.ศ. 2549
4 การใช้เซลลูโลสแบบผลึกระดับจุลภาคที่เตรียมจากเศษผ้าฝ้ายเป็นสารตัวเติมในฟิล์มพีวีซี
5 การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากยางธรรมชาติ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
6 การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
7 การเตรียมนาโนคอมพอสิตของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์
8 การเตรียมนาโนคอมพิสิตของโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งที่เตรียมจากน้ำมันปาล์ม/มอนต์มอริลโลไนต์
9 การเตรียมนาโนคอมพอสิตของโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งที่เตรียม
ปี พ.ศ. 2547
10 การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยคาร์ดานอล-ฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ที่เตรียมจากน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ : รายงานผลการวิจัย
11 การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยคาร์ดานอล-ฟอร์มัลดีไฮด์เรซินที่เตรียมจากน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
12 การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยคาร์ดานอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซินที่เตรียมจากน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
13 การเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งจากน้ำมันปาล์ม
14 พอลิเมอร์ผสมระหว่างอิพอกซีเรซินและยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์
15 ผลของระบบวัลคาไนซ์และสารตัวเติมต่อสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์
ปี พ.ศ. 2546
16 การใช้ยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนเป็นสารช่วยผสมในการหล่อฟิล์มพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติ/พอลิสไตรีน
17 สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว/ยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีน
18 ความต้านทานน้ำมันและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์
19 อิพอกซีเรซินดัดแปรด้วยพีวีซีพลาสติซอล
20 สารบ่มอิพอกซี่ที่ได้จากการรีไซเคิลโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งด้วยกระบวนการทางเคมี
ปี พ.ศ. 2543
21 การสังเคราะห์พลาสติไซเซอร์ชนิดหน่วงการติดไฟสำหรับพีวีซีจากกรดเทเรฟทาลิกที่ได้การรีไซเคิลขวดเพทด้วยกระบวนการทางเคมี
22 ผลของขนาดอนุภาคและปริมาณสารตัวเติมต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ผ่านการวัลคาไนซ์
23 การสังเคราะห์อะโรมาติกพอลิเอไมด์โดยใช้โมโนเมอร์ที่เตรียมได้จาก การย่อยสลายขวดเพทที่ใช้แล้วและเศษโฟมพอลิยูรีเทน : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
24 ความต้านทานการกัดกร่อนของแผ่นเหล็กไม่ชุบดีบุกแต่เคลือบแลกเกอร์ และแผ่นเหล็กชุบดีบุกและเคลือบแลกเกอร์
25 การใช้ไดเบนซัลอะซิโทนเป็นตัวเร่งการสลายตัวด้วยแสง ของฟิล์มพอลิเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2539
26 การใช้ซิลิกาจากแกลบเป็นสารลดการติดกันของฟิล์มพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ
27 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยเทคนิคการทำพอลิเมอร์ผสม
28 การใช้ยางสกิมผลิตปุ๋ยยูเรียชนิดควบคุมการปลดปล่อยยูเรีย
29 การสังเคราะห์แลกเกอร์ชนิดพอลิยูรีเทนรีซอร์ซินอล เบนซัลดีไฮด์จากขวดเพทที่ใช้แล้ว
ปี พ.ศ. 2538
30 ยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกาจากแกลบ
ปี พ.ศ. 2537
31 การสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวจากขวดเพทที่ใช้แล้ว : รายงานผลการวิจัย
32 เสริมแรงยางธรรมชาติด้วยผักตบชวา