ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวภา อังสุภานิช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สนิท อักษรแก้ว 4
2 วราภรณ์ เรืองรัตน์ 4
3 เทพฤทธิ์ พะยัติ 4
4 อานนท์ อุปบัลลังก์ 4
5 ไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์ 3
6 วิจารณ์ มีผล 3
7 สมศักดิ์ มณีพงศ์ 2
8 ไพโรจน์ ศิริมนตาภรณ์ 2
9 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
10 วลัยพร จิ๋วสุวรรณ 2
11 พรศิลป์ ผลพันธิน 2
12 สุนันทา สุวรรโณดม 2
13 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
14 กัลยา วัฒยากร 2
15 ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 2
16 อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ 2
17 ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต 1
18 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
19 เอกนรินทร์ รอดเจริญ 1
20 เมตตา กูนิง 1
21 พรพิมล เชื้อดวงผุย 1
22 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 1
23 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 1
24 ดนัย ลิมปดนัย 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 Ren Kuwabara 1
27 มนัสวัณฏ์-แสงศักดา ภัทรธำรง 1
28 ศรีสุดา วนาลีสิน 1
29 นิตยา แม็คแนล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2552 2
4 2550 7
5 2546 2
6 2545 4
7 2544 1
8 2542 1
9 2539 1
10 2524 1
11 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
2 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น(ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2552
3 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
4 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2550
5 การแพร่กระจายในรอบวันของสัตว์น้ำใกล้ผิวดินกลุ่มเด่นในคลองไร่บริเวณป่าชายเลน จังหวัดสตูล
6 องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของกุ้งเคย (Acete sibogae sibogae) ในคลองไร่ บริเวณป่าชายเลน จังหวัดสตูล
7 องค์ประกอบของสัตว์น้ำที่จับโดยอวนรุนเคยขนาดเล็กบริเวณป่าชายเลน จังหวัดสตูล
8 การแปรผันตามฤดูกาลของสัตว์น้ำใกล้ผิวดินบริเวณป่าชายเลนและหาดทราย ตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล
9 ความชุกชุมตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณป่าชายเลน และหาดทราย ตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล
10 ความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช บริเวณป่าชายเลน และหาดทราย ตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล
11 การจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
12 การแปรผันตามฤดูกาลของสัตว์น้ำใกล้ผิวดินบริเวณป่าชายเลนและหาดทราย ตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล
13 โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
14 อิทธิพลของความเค็ม และพีเอช ต่อ Apseudes sapensisChilton 1926 (Crustacea : Tanaidacea) ในทะเลสาบสงขลา
15 องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของกุ้งเคย (Acete sibogae sibogae) ในคลองไร่ บริเวณป่าชายเลน จังหวัดสตูล
16 ความชุกชุมตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณป่าชายเลน และหาดทราย ตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล
17 ความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช บริเวณป่าชายเลน และหาดทราย ตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2544
18 องค์ประกอบของสัตว์น้ำที่จับโดยอวนรุนเคยขนาดเล็กบริเวณป่าชายเลน จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2542
19 ระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง : การศึกษาเขตต่อเนื่องชายฝั่งทะเลสาบสงขลาตอนนอก บริเวณคลองพะวงและ คลองอู่ตะเภา
ปี พ.ศ. 2539
20 ระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง : การศึกษาเขตต่อเนื่องชายฝั่งทะเลสาบสงขลาตอนนอก บริเวณคลองพะวงและ คลองอู่ตะเภา
ปี พ.ศ. 2524
21 การใช้ 14C เพื่อศึกษาการสะสมของสารประกอบออร์แกโนคลอรีน ในแพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์บางชนิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การแพร่กระจายในรอบวันของสัตว์น้ำใกล้ผิวดินกลุ่มเด่นในคลองไร่บริเวณป่าชายเลน จังหวัดสตูล