ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวภา อังสุภานิช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สนิท อักษรแก้ว 4
2 วราภรณ์ เรืองรัตน์ 4
3 เทพฤทธิ์ พะยัติ 4
4 อานนท์ อุปบัลลังก์ 4
5 ไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์ 3
6 วิจารณ์ มีผล 3
7 ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 2
8 อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ 2
9 กัลยา วัฒยากร 2
10 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
12 สมศักดิ์ มณีพงศ์ 2
13 สุนันทา สุวรรโณดม 2
14 ไพโรจน์ ศิริมนตาภรณ์ 2
15 พรศิลป์ ผลพันธิน 2
16 วลัยพร จิ๋วสุวรรณ 2
17 เมตตา กูนิง 1
18 นิตยา แม็คแนล 1
19 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 1
20 ศรีสุดา วนาลีสิน 1
21 ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต 1
22 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
23 ดนัย ลิมปดนัย 1
24 เอกนรินทร์ รอดเจริญ 1
25 พรพิมล เชื้อดวงผุย 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 Ren Kuwabara 1
28 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 1
29 มนัสวัณฏ์-แสงศักดา ภัทรธำรง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2545 1
5 2524 1
6 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
2 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น(ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2552
3 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2545
4 อิทธิพลของความเค็ม และพีเอช ต่อ Apseudes sapensisChilton 1926 (Crustacea : Tanaidacea) ในทะเลสาบสงขลา
ปี พ.ศ. 2524
5 การใช้ 14C เพื่อศึกษาการสะสมของสารประกอบออร์แกโนคลอรีน ในแพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์บางชนิด