ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวภา สุขประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย
2 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเหมืองแร่ทองคำตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2551
3 การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งทุนท้องถิ่นในจังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2548
5 การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งทุนท้องถิ่นในจังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2546
6 มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง (อบต. เมือง) จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2545
7 มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง [อบต.เมือง] จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2543
8 มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง (อบต. เมือง) จังหวัดเลย