ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวภา พรสิริพงษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชิต เปานิล 8
2 อภิญญา บัวสรวง 6
3 อรวรรณ ชนะพลไกร 4
4 กัลยา ซองรัมย์ 4
5 ปรีชา อุปโยคิน 4
6 พรทิพย์ อุศุภรัตน์ 4
7 เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2
8 กมลทิพย์ คติการ 2
9 ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ 2
10 อ้อมบุญ ล้วนรัตน์ 2
11 วนิดา คุตตวัส 2
12 นวลน้อย ตรีรัตน์ 2
13 จักรกฤษณ์ ควรพจน์ 2
14 ศยามล ไกยูรวงศ์ 2
15 พร้อมจิต ศรลัมพ์ 2
16 ชิตชยางค์ ยมาภัย 1
17 ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร 1
18 ภาวัติ บุญกาญจน์ 1
19 มนทิพา ทรงพานิช 1
20 ธีรพงษ์ บุญรักษา 1
21 ยงยุทธ บุราสิทธิ์ 1
22 พธู คูศรีพิทักษ์ 1
23 ยุวดี ศรีห้อยยอด 1
24 ณัฐรัตน์ คูสกุลรัตน์ 1
25 วาทิตต์ ดุริยอังกูร 1
26 ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร 1
27 สุภาพร ฤดีจำเริญ 1
28 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
29 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 1
30 พัตธนี วินิจจะกูล 1
31 วราพร ศรีสุพรรณ 1
32 กุศล สุนทรธาดา 1
33 Supattra Srivanichakorn 1
34 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 1
35 Virapun Wirojratana 1
36 Saowapa Pornsiripongse 1
37 Kriengsak Thamma-Aphiphol 1
38 Pattanee Winichagoon 1
39 Waraporn Srisupan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2554 1
4 2552 4
5 2551 2
6 2550 1
7 2548 1
8 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 วัด: พื้นที่แห่งการเรียนรู้สุขภาวะของผู้สูงอายุไทย กรณีศึกษา วัดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2557
2 Participatory Action Research on the Holistic Care Model for the Elderly
ปี พ.ศ. 2554
3 ภูมิปัญญาในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
4 แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา : เครื่องมือการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชายแดน
5 การศึกษาพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
6 การจัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานในสถานบริการสุขภาพในภาครัฐ
7 การจัดการเรียนการสอนซออู้ในวิทยาลัยนาฏศิลป
ปี พ.ศ. 2551
8 นิตยสารพิพิธภัณฑ์ต้นแบบสำหรับวัยรุ่น
9 ดนตรีกับการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกะเหรี่ยงโป กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2550
10 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
11 ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม-วัฒนธรรม พลวัตและการท้าทาย