ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การทบทวนและจัดทำแผนที่ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
3 สถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
4 การสำรวจภาวะของโรคเลปโตสไปโรสิสทางซีรั่มวิทยา และแหล่งรังโรคในโค กระบือ ในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสในคนที่ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
5 การสำรวจสภาวะของโรคเลปโตสไปโรสิสทางซีรั่มวิทยา และแหล่งรังโรคในโค กระบือในเขตพื้นที่มีการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิส ในคนที่ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
6 การสำรวจสภาวะของโรคเลปโตสไปโรซิสทางซีรั่มวิทยา และแหล่งรังโรคในโค กระบือในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสในคนที่ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 โครงการศึกษาทางระบาดวิทยาโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส