ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 10
2 เจริญ ภคธีรเธียร 8
3 วิรัช ทวีปรีดา 8
4 เจริญ นาคะสรรค์ 8
5 อาซีซัน แกสมาน 8
6 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 8
7 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 7
8 แวอาแซ แวหามะ 7
9 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 5
10 ฐณภณ สมาธิ 3
11 กนกวรรณ หัตถิยา 3
12 ปรีชา ป้องภัย 3
13 วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 2
14 งบประมาณแผ่นดิน 2
15 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 2
16 นิภาวรรณ พองพรหม 2
17 นันทวัฒ ช่วยค้ำ 1
18 ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ 1
19 ประวิทย์ คงจันทร์ 1
20 เอกพล จันอิ 1
21 ศิวพงษ์ ศรีเพ็ชร์ 1
22 อนุวัตร วอลี 1
23 อิบรอเฮม ยีดำ 1
24 จรัสศรี นวลศรี 1
25 พรพรรณ นิธิอุทัย 1
26 เกรียงไกร วุฒิศักดิ์ 1
27 Pornpun Nithi-Uthai 1
28 Saovanee Kovuttikulrangsee 1
29 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
30 ฮาลาล 1
31 สายัณห์ สดุดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 1
6 2550 3
7 2549 2
8 2548 7
9 2547 5
10 2545 1
11 2543 1
12 2541 1
13 2538 1
14 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การใช้น้ำหมักชีวภาพเป็นสารจับตัวยางต่อสมบัติของยางดิบและยางวัลคาไนซ์
ปี พ.ศ. 2554
2 การตรวจหาปริมาณแอมโมเนียอิสระในน้ำยางธรรมชาติด้วยเทคนิควัดการนำไฟฟ้า
3 การตรวจหาปริมาณกรดระเหยง่ายในน้ำยางธรรมชาติด้วยเทคนิควัดการนำไฟฟ้า
4 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2553
5 การแปรสภาพกากขี้แป้งน้ำยางข้นโดยใช้จุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
6 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
7 การแปรสภาพกากขี้แป้งน้ำยางข้นโดยใช้จุลินทรีย์
8 การแปรสภาพกากขี้แป้งน้ำยางข้นโดยใช้จุลลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
9 การตรวจหาปริมาณแอมโมเนียมอิสระในน้ำยางธรรมชาติ ด้วยเทคนิควัดการนำไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการหาปริมาณสบู่ในน้ำยางธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการไทเทรดร่วมกับการวัดการนำไฟฟ้า : ภายใต้แผนงานชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
11 การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการหาปริมาณสบู่ในน้ำยางธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการไทเทรตร่วมกับการวัดการนำไฟฟ้า
12 การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการหาปริมาณสบู่ ในน้ำยางธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการไทเทรตร่วมกับการวัดการนำไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2549
13 การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติอิพอกไซด์
14 การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติอิพอกไซด์
ปี พ.ศ. 2548
15 การใช้กากขี้แป้งน้ำยางข้นเป็นสารตัวเติมซีเมนต์ยางปูพื้น
16 การศึกษาเบื้องต้นการประยุกต์ใช้น้ำยางธรรมชาติในงานก่อสร้าง
17 การใช้กากขี้แป้งยางข้นเป็นสารตัวเติมซีเมนต์ ยางปูพื้น
18 ผลของแคลเซียมคาร์บอเนตต่อการทำฟองน้ำยางธรรมชาติ
19 การใช้กากขี้แป้งน้ำยางข้น เป็นสารตัวเติมซีเมนต์ยางปูพื้น
20 ผลของแคลเซียมคาร์บอเนต ต่อการทำฟองน้ำยางธรรมชาติ
21 การศึกษาเบื้องต้นการประยุกต์ใช้น้ำยางธรรมชาติในงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2547
22 ผลความหนืดของน้ำยางต่อการทำยางฟองน้ำ
23 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมปุ๋ยเหลวจากกากขี้แป้งน้ำยางข้น
24 การตรวจสอบปริมาณและผลกระทบของ Ammonium Laurate ในน้ำยางธรรมชาติ
25 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมปุ๋ยเหลวจากกากขี้แป้งน้ำยางข้น
26 ผลความหนืดของน้ำยางต่อการทำยางฟองน้ำ
ปี พ.ศ. 2545
27 การปรับปรุงคุณภาพน้ำยางธรรมชาติด้วยสไตรีน
ปี พ.ศ. 2543
28 การปรับสมบัติน้ำยางธรรมชาติเพื่อทำผลิตภัณฑ์แบบชุบ
ปี พ.ศ. 2541
29 การทำถุงมือยางจากน้ำยางโปรตีนต่ำ
ปี พ.ศ. 2538
30 การศึกษาตัวแปรที่สำคัญในการฉีดยางเข้าเบ้า