ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวนันท์ บำเรอราช
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- ชยนันท์ บุณยรักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายต่อส่วนประกอบของร่างกาย ระดับน้ำตามในเลือด ความดันโลหิตและสมรรถภาพของหัวใจและหายใจในผู้ใหญ่ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่อง ในชนบทจังหวัดอุดรธานี
2 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเดินเร็วต่อระดับน้ำตาลในเลือด และสมรรถภาพของหัวใจ และหลอดเลือดในผู้ใหญ่ ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่องในชนบท จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2551
3 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาวะโลกร้อน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2547
4 เครื่องมือขับธาตุเหล็กของโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 ความเข้าใจในบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของผู้บริหารงานบริการปฐมภูมิในระดับอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการพยาบามฆ่าตัวตายในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
7 ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการบริการปฐมภูมิในประเทศไทย
8 การพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานสถานบริการปฐมภูมิในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอชุมพวง นครราชสีมา
9 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน : ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการเบาหวานในอำเภอห้วยแถลง
10 การจัดบริการคลินิกโรคเบาหวานที่เหมาะสมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
11 การใช้ระดับน้ำตาลหลังอาหาร 2 ชั่วโมง และการพัฒนา risk score ในการคัดกรอง ภาวะก่อนเบาหวานชนิด impaired glucose tolerance