ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวณิต สุขภารังษี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 2
4 2554 2
5 2552 2
6 2542 3
7 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์สูตรสำเร็จค่าความยาววิ่งเฉลี่ยสำหรับแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเอ็กซ์โปเนนเชียลเมื่อข้อมูลมีตัวแบบอัตตสหสัมพันธ์อันดับทั่วไป
ปี พ.ศ. 2557
2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง สำหรับตรวจจับกระบวนการที่มีจำนวนผลิตภัณฑ์เสียที่มีตัวแบบทวินามที่มีศูนย์มาก
3 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง สำหรับตรวจจับกระบวนการที่มีจำนวนผลิตภัณฑ์เสียที่มีตัวแบบทวินามที่มีศูนย์มาก
4 เทคนิคการพยากรณ์ร่วมสำหรับแนวโน้มของการเกิดโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ปี พ.ศ. 2556
5 วิธีการวิเคราะห์ และวิธีการคำนวณเชิงตัวเลข สำหรับแผนภูมิควบคุมรวมสะสมเมื่อข้อมูลมีตัวแบบอัตตสหสัมพันธ์อันดับที่หนึ่งด้วยการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล
6 การหาสูตรสำเร็จของค่าความยาววิ่งเฉลี่ยสำหรับแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมทางเดียวสำหรับการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียล
ปี พ.ศ. 2554
7 วิธีสมการปริพันธ์สำหรับการหาค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมของข้อมูลแบบล็อกนอร์มอล
8 วิธีลูกโซ่มาร์คอฟสำหรับการหาค่าคุณลักษณะของแผนภูมิควบคุมเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล สำหรับข้อมูลแบบล็อกนอร์มอล
ปี พ.ศ. 2552
9 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักด้วยเอกซ์โพเนนเชียล เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบทวินาม ด้วยเทคนิคการจำลองมอนตอคาร์โล และวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ
10 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย สำหรับตัวแบบพยากรณ์
ปี พ.ศ. 2542
11 การพยากรณ์แนวโน้มของการเกิดโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
12 การพยากรณ์แนวโน้มของการเกิดโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
13 การพยากรณ์แนวโน้มของการเกิดโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของจังหวัดฉะเชิงเทรา