ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 16
2 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 9
3 มารุต วัชรคุปต์ 7
4 มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 7
5 โครงการวิจัย Matching Fund 6
6 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 6
7 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
8 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
9 สุวรรณี พนมสุข 4
10 พิทยา อดุลยธรรม 4
11 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 4
12 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
13 งบประมาณแผ่นดิน 4
14 ปนัดดา หัตถโชติ 3
15 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 3
16 เถวียน บัวตุ่ม 3
17 วันวิศาข์ งามผ่องใส 2
18 พรพิมล เชื้อดวงผุย 2
19 วิวัฒน์ แซ่หลี 2
20 ภูพิชญ์ บุญรอด 2
21 สุธา วัฒนสิทธิ์ 2
22 จุฑาภรณ์ ลิวา 2
23 ปราโมทย์ ทองสุข 1
24 ภาวิณี ชินะโชติ 1
25 เสาวนีย์ สุไหลหมาน 1
26 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 1
27 สันทัด วิเชียรโชติ 1
28 ปรียา เดชอรัญ 1
29 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 1
30 สุรัสวดี ไพศาล 1
31 ฮาลาล 1
32 พิชญา เยะหมัน 1
33 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 1
34 เถวียน วิทยา 1
35 วรัญญู ศรีเดช 1
36 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
37 จำเป็น อ่อนทอง 1
38 เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 1
39 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
40 นพสิริ เจียมสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 1
3 2560 4
4 2557 1
5 2555 2
6 2553 1
7 2552 5
8 2551 5
9 2550 4
10 2549 3
11 2548 1
12 2543 2
13 543 68
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคใต้ ประจำปี 2559
2 ปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่วและแคดเมียม) ในสัตว์ทะเลเศรษฐกิจบางชนิด บริเวณแหล่งทำการประมง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2561
3 การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์และการพัฒนาสูตรอาหารจากสตาร์ชข้าวสำหรับผู้ป่วยโรคไต
ปี พ.ศ. 2560
4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑือาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)
5 การประเมินลักษณะคุณภาพและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะนมปลดระวาง
6 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
7 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)
ปี พ.ศ. 2557
8 ปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่วและแคดเมียม) ในสัตว์ทะเลเศรษฐกิจบางชนิด บริเวณแหล่งทำการประมง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจากเนื้อแพะ
10 การศึกษาผลของขนาดการบดเนื้อและปริมาณน้ำตาลต่อคุณภาพเนื้อสวรรค์
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของสารทดแทนไขมันประเภทใยอาหารต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สวรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแพะขึ้นรูปจากเนื้อเหลือจากการตัดแต่ง
13 การใช้สารทดแทนไขมันต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงเพื่อสุขภาพ
14 องค์ประกอบและผลของสภาวะการให้ความร้อนต่อการเกิดออกซิเดชันของไขมันในเนื้อไก่ต่างสายพันธุ์
15 ผลของพันธุ์ และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเติบโตคุณสมบัติทางกายภาพองค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะ
16 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง และผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2551
17 ผลของสารให้ความหวานต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูสวรรค์จากเศษเหลือ
18 ผลของการเก็บรักษาเนื้อต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์แพะตุ๋นยาจีนบรรจุกระป๋อง
19 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
20 ผลของชนิดกรดอินทรีย์และค่าความเป็นกรดด่างที่มีต่อคุณสมบัติของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและเนื้อแพะ
21 การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการใช้ระบบการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร [Good Manufacturing Practice, GMP] ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นบ้าน ใน 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2550
22 การศึกษาผลของสมุนไพรต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของทอดมันเนื้อหมู
23 ผลของสารกันหืนธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงขณะเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ไก่สุก
24 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสารในไตรซามีนในผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก
25 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อคุณภาพของเนื้อไก่หมักเครื่องต้มยำ
ปี พ.ศ. 2549
26 อิทธิพลของอายุและระบบการเลี้ยงต่อองค์ประกอบทางเคมีคุณสมบัติและโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อไก่พื้นเมือง
27 การิตแกงกะทิไขมันต่ำบรรจุกระป๋องเพื่อชุมชน
28 การศึกษาผลของสมุนไพรในสูตรไก่ตะไคร้ทรงเครื่องต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อไก่บ้านพร้อมปรุง
ปี พ.ศ. 2548
29 ผลของพันธุ์และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะ
ปี พ.ศ. 2543
30 การใช้กากถั่วเหลืองในการผลิตเค้กผลไม้โคเลสเตอรอลต่ำ
31 คุณสมบัติของแป้งที่ได้จากกระจับฝัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 ผลของการเชือดแบบฮาลาลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อไก่กระทง
33 ผลของปริมาณความชื้นและสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สวรรค์
34 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
35 ผลของสารให้ความคงตัวและสารกันหืนธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงขณะเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สวรรค์