ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 14
2 โครงการวิจัย Matching Fund 6
3 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 6
4 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 6
5 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
7 มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 5
8 มารุต วัชรคุปต์ 5
9 พิทยา อดุลยธรรม 4
10 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
11 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 4
12 งบประมาณแผ่นดิน 4
13 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 3
14 เถวียน บัวตุ่ม 3
15 สุวรรณี พนมสุข 3
16 ภูพิชญ์ บุญรอด 2
17 วิวัฒน์ แซ่หลี 2
18 จุฑาภรณ์ ลิวา 2
19 สุธา วัฒนสิทธิ์ 2
20 วันวิศาข์ งามผ่องใส 2
21 ปนัดดา หัตถโชติ 2
22 ปราโมทย์ ทองสุข 1
23 ภาวิณี ชินะโชติ 1
24 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 1
25 วรัญญู ศรีเดช 1
26 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 1
27 เถวียน วิทยา 1
28 เสาวนีย์ สุไหลหมาน 1
29 ฮาลาล 1
30 นพสิริ เจียมสกุล 1
31 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
32 พรพิมล เชื้อดวงผุย 1
33 จำเป็น อ่อนทอง 1
34 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
35 พิชญา เยะหมัน 1
36 เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 1
37 สุรัสวดี ไพศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 2
5 2552 9
6 2551 7
7 2550 8
8 2549 3
9 2548 1
10 2543 2
11 1086 15
12 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประเมินลักษณะคุณภาพและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะนมปลดระวาง
2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑือาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)
3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)
ปี พ.ศ. 2557
5 ปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่วและแคดเมียม) ในสัตว์ทะเลเศรษฐกิจบางชนิด บริเวณแหล่งทำการประมง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจากเนื้อแพะ
7 การศึกษาผลของขนาดการบดเนื้อและปริมาณน้ำตาลต่อคุณภาพเนื้อสวรรค์
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลของสารทดแทนไขมันประเภทใยอาหารต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สวรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง
9 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแพะขึ้นรูปจากเนื้อเหลือจากการตัดแต่ง
11 การใช้สารทดแทนไขมันต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงเพื่อสุขภาพ
12 องค์ประกอบและผลของสภาวะการให้ความร้อนต่อการเกิดออกซิเดชันของไขมันในเนื้อไก่ต่างสายพันธุ์
13 การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจากเนื้อแพะ
14 องค์ประกอบและผลของสภาวะการให้ความร้อนต่อการเกิดออกซิเดชันของไขมันในเนื้อไก่ต่างสายพันธุ์
15 การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการใช้ระบบการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice GMP) ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นบ้านไร่ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
16 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลและองค์ประกอบกรดไขมันในเนื้อไก่คอล่อน และไก่พื้นเมือง
17 ผลของพันธุ์ และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเติบโตคุณสมบัติทางกายภาพองค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะ
18 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง และผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2551
19 ผลของสารให้ความหวานต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูสวรรค์จากเศษเหลือ
20 ผลของการเก็บรักษาเนื้อต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์แพะตุ๋นยาจีนบรรจุกระป๋อง
21 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
22 ผลของชนิดกรดอินทรีย์และค่าความเป็นกรดด่างที่มีต่อคุณสมบัติของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและเนื้อแพะ
23 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
24 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่พื้นเมืองไทยและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่พื้นเมือง
25 การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการใช้ระบบการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร [Good Manufacturing Practice, GMP] ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นบ้าน ใน 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2550
26 การศึกษาผลของสมุนไพรต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของทอดมันเนื้อหมู
27 ผลของสารกันหืนธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงขณะเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ไก่สุก
28 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสารในไตรซามีนในผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก
29 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อคุณภาพของเนื้อไก่หมักเครื่องต้มยำ
30 การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการใช้ระบบการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice GMP) ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นบ้านไร่ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
31 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลและองค์ประกอบกรดไขมันในเนื้อไก่คอล่อน และไก่พื้นเมือง
32 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
33 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2549
34 อิทธิพลของอายุและระบบการเลี้ยงต่อองค์ประกอบทางเคมีคุณสมบัติและโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อไก่พื้นเมือง
35 การิตแกงกะทิไขมันต่ำบรรจุกระป๋องเพื่อชุมชน
36 การศึกษาผลของสมุนไพรในสูตรไก่ตะไคร้ทรงเครื่องต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อไก่บ้านพร้อมปรุง
ปี พ.ศ. 2548
37 ผลของพันธุ์และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะ
ปี พ.ศ. 2543
38 การใช้กากถั่วเหลืองในการผลิตเค้กผลไม้โคเลสเตอรอลต่ำ
39 คุณสมบัติของแป้งที่ได้จากกระจับฝัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 ข้าวหอมมะลิดัชนีน้ำตาลต่ำกึ่งสำเร็จรูป
41 เครื่องช็อตผัก Low electrical field intensity technique สำหรับล้างพืชผักสมุนไพร
42 ชุดผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมบริโภค 4 ผลิตภัณฑ์
43 โดโรตีเสริมใยอาหารแช่แข็ง
44 เทคโนโลยีเมมเบรน สำหรับน้ำผลไม้และอาหารทะเล
45 น้ำผลไม้ low GI
46 ผงโรยข้าวจากผัก 5 สี
47 พุดดิ้งไข่ขาวสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
48 สารสกัดแก้วมังกรแคปซูล
49 สารให้กลิ่นรสและสารให้สีจากวัสดุเศษเหลือจากกุ้ง
50 อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต
51 ข้าวผัดพร้อมบริโภค
52 ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดพร้อมบริโภคบรรจุถุงทนร้อน
53 โครงการ “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)”
54 ผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
55 ผลของการเชือดแบบฮาลาลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อไก่กระทง
56 ผลของปริมาณความชื้นและสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สวรรค์
57 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
58 ผลของสารให้ความคงตัวและสารกันหืนธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงขณะเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สวรรค์