ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 14
2 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 6
3 โครงการวิจัย Matching Fund 6
4 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 6
5 มารุต วัชรคุปต์ 5
6 มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 5
7 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
8 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
9 พิทยา อดุลยธรรม 4
10 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
11 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 4
12 งบประมาณแผ่นดิน 4
13 สุวรรณี พนมสุข 3
14 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 3
15 เถวียน บัวตุ่ม 3
16 วันวิศาข์ งามผ่องใส 2
17 ปนัดดา หัตถโชติ 2
18 วิวัฒน์ แซ่หลี 2
19 ภูพิชญ์ บุญรอด 2
20 สุธา วัฒนสิทธิ์ 2
21 จุฑาภรณ์ ลิวา 2
22 สุรัสวดี ไพศาล 1
23 นพสิริ เจียมสกุล 1
24 เสาวนีย์ สุไหลหมาน 1
25 ปราโมทย์ ทองสุข 1
26 ฮาลาล 1
27 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 1
28 พิชญา เยะหมัน 1
29 ภาวิณี ชินะโชติ 1
30 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
31 เถวียน วิทยา 1
32 วรัญญู ศรีเดช 1
33 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 1
34 พรพิมล เชื้อดวงผุย 1
35 จำเป็น อ่อนทอง 1
36 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
37 เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2552 5
6 2551 5
7 2550 4
8 2549 3
9 2548 1
10 2543 2
11 543 64
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประเมินลักษณะคุณภาพและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะนมปลดระวาง
2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑือาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)
3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)
ปี พ.ศ. 2557
5 ปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่วและแคดเมียม) ในสัตว์ทะเลเศรษฐกิจบางชนิด บริเวณแหล่งทำการประมง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจากเนื้อแพะ
7 การศึกษาผลของขนาดการบดเนื้อและปริมาณน้ำตาลต่อคุณภาพเนื้อสวรรค์
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลของสารทดแทนไขมันประเภทใยอาหารต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สวรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแพะขึ้นรูปจากเนื้อเหลือจากการตัดแต่ง
10 การใช้สารทดแทนไขมันต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงเพื่อสุขภาพ
11 องค์ประกอบและผลของสภาวะการให้ความร้อนต่อการเกิดออกซิเดชันของไขมันในเนื้อไก่ต่างสายพันธุ์
12 ผลของพันธุ์ และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเติบโตคุณสมบัติทางกายภาพองค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะ
13 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง และผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2551
14 ผลของสารให้ความหวานต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูสวรรค์จากเศษเหลือ
15 ผลของการเก็บรักษาเนื้อต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์แพะตุ๋นยาจีนบรรจุกระป๋อง
16 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
17 ผลของชนิดกรดอินทรีย์และค่าความเป็นกรดด่างที่มีต่อคุณสมบัติของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและเนื้อแพะ
18 การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการใช้ระบบการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร [Good Manufacturing Practice, GMP] ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นบ้าน ใน 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาผลของสมุนไพรต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของทอดมันเนื้อหมู
20 ผลของสารกันหืนธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงขณะเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ไก่สุก
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสารในไตรซามีนในผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก
22 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อคุณภาพของเนื้อไก่หมักเครื่องต้มยำ
ปี พ.ศ. 2549
23 อิทธิพลของอายุและระบบการเลี้ยงต่อองค์ประกอบทางเคมีคุณสมบัติและโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อไก่พื้นเมือง
24 การิตแกงกะทิไขมันต่ำบรรจุกระป๋องเพื่อชุมชน
25 การศึกษาผลของสมุนไพรในสูตรไก่ตะไคร้ทรงเครื่องต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อไก่บ้านพร้อมปรุง
ปี พ.ศ. 2548
26 ผลของพันธุ์และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะ
ปี พ.ศ. 2543
27 การใช้กากถั่วเหลืองในการผลิตเค้กผลไม้โคเลสเตอรอลต่ำ
28 คุณสมบัติของแป้งที่ได้จากกระจับฝัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 ผลของการเชือดแบบฮาลาลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อไก่กระทง
30 ผลของปริมาณความชื้นและสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สวรรค์
31 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
32 ผลของสารให้ความคงตัวและสารกันหืนธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงขณะเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สวรรค์