ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสวียน เปรมประสิทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกศรา บางสารี 20
2 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 19
3 งบประมาณแผ่นดิน 14
4 จุรีรัตน์ บุญวัน 9
5 สุนทร คำยอง 8
6 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 7
7 แหล่งทุนภายนอก 6
8 สุชาดา บัวพันธ์ 5
9 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 5
10 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 5
11 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 4
12 ปราณี นางงาม 4
13 นิมิตร ศรีปรางค์ 4
14 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 4
15 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 3
16 เด่น เครือสาร 3
17 อนุพันธ์ กงบังเกิด 3
18 นิรมล รังสยาธร 3
19 วิภาวี เนียมสวรรค์ 3
20 มนูญ แออ่วม 3
21 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 3
22 วาสนา ณ ฝั้น 3
23 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 3
24 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 3
25 ตฤณ เสรเมธากุล 2
26 เกรียงไกร สีตะพันธุ์ 2
27 ภิรมย์ อ่อนเส็ง 2
28 เพื่อนจิตต์ บุญจันทร์ 2
29 วรากร ปิ่นขันธยงค์ 2
30 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
31 ชาวไร่ กาญจโนมัย 2
32 ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล 2
33 ศิริพร แสงจันทร์ 2
34 ธนากร วงษ์ศา 2
35 พันธิตรา กมล 2
36 สุกัลยา ภู่ทอง 2
37 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
38 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
39 เฉลิม พุ่มไม้ 2
40 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
41 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
42 ยุทธนา หงสไกร 1
43 2019000 บาท 1
44 สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 1
45 แหล่งทุนภายนอก สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1
46 ศิริพงษ์ บุญมา 1
47 เครือข่ายฯ 1
48 ดวงพร เปรมจิตร 1
49 นิติ เอี่ยมชื่น 1
50 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
51 บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 1
52 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
53 กรกนก อิงคนินันท์ 1
54 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
55 สุธารัตน์ สังข์สุข 1
56 จรูญ สารินทร์ 1
57 ดวงพร เปรมจิต 1
58 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
59 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 1
60 นิสาพร วัฒนศัพท์ 1
61 อุดมพร แพ่งนคร 1
62 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 10
6 2553 12
7 2552 11
8 2551 14
9 2550 16
10 2549 4
11 2548 14
12 2547 1
13 2546 4
14 2545 4
15 2538 1
16 2537 1
17 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558
2 ปริมาณคาร์บอนรวมในพื้นที่ทำไร่ข้าวโพดของจังหวัดน่าน
3 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2556
4 ปริมาณคาร์บอนรวมในนาข้าวของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4
ปี พ.ศ. 2555
6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
7 ปริมาณคาร์บอนรวมในนาข้าวของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
9 ความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
11 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
12 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
13 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
14 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
15 การวิเคราะห์ความการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อคัดเลือกชนิดพันธุ์พืชทางเลือกทดแทนที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมบนเขาสูงชันและพื้นราบ
16 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
17 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์
18 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4
19 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
20 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
21 การประเมินผลผลิตทางดินในระยะยาวและการสูญเสียการกักเก็บธาตุอาหารจากผลกระทบ ของการใช้สารเคมีปราบวัชชพืชและการถางเผาแบบเข้มข้นในระบบการเพาะปลูกบนที่ดอน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
22 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum Pergracile Munro) เพื่อใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
23 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 1
24 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
25 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์
26 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาฟางข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร
27 การประเมินผลผลิตทางดินในระยะยาวและการสูญเสียการกักเก็บธาตุอาหารจากผลกระทบของการใช้สารเคมีปราบวัชพืชและการถางเผาแบบเข้มข้นในระบบการเพาะปลูกบนที่ดอนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
28 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
29 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม(Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
30 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาฟางข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร
31 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
32 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการปีงบประมาณ 2552 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก "แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน"
33 การวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์
34 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน จ.พิษณุโลก และจ.อุตรดิตถ์
35 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการปีงบประมาณ 2552 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก "แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำ"
36 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการปีงบประมาณ 2552 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก "แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน"
37 การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย
38 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2
39 การจัดการขยะมูลฝอยในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
40 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
41 การศึกษาโครงการสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
42 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของต้นลูกชิด (Arenga pinnata) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จ.น่าน
43 การสะสมโลหะหนักของพันธ์ไม้ในป่าเต็งรังในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
44 การประเมินผลผลิตทางดินในระยะยาวและการสูญเสียการกักเก็บธาตุอาหารจากผลกระทบ ของการใช้สารเคมีปราบวัชพืชและการถางเผาแบบเข้มข้นในระบบการเพาะปลูกบนที่ดอน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
45 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 1
46 นิเวศวิทยาของต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensis Hemsl) เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
47 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
48 ผลของการใช้ฝายชะลอน้ำต่อปริมาณน้ำท่า ตะกอน และการสูญเสียธาตุอาหาร ในพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
49 การประเมินผลผลิตทางดินในระยะยาวและการสูญเสียการกักเก็บธาตุอาหาร จากผลกระทบของการใช้สารเคมีปราบวัชพืชและการถางเผาแบบเข้มข้นในระบบการเพาะปลูกบนที่ดอน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย.
50 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของพันธุ์ไม้ในป่าเบญจพรรณอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
51 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 1
52 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพระเยา ปีที่ 1
53 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม [Cephalostachyum pergracile Munro] เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2550
54 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและสำรวจแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนในแม่น้ำแควน้อยโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก
55 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
56 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไฟป่าและการเผาฟางข้าวในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน
57 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
58 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
59 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
60 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไฟป่าและการเผาฟางข้าวในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน
61 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัย อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
62 การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทซบาลตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
63 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2550 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราฃดำริ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก "แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำ"
64 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
65 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าเต็งรังบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
66 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าดงดิบแล้งบริเวณดอยผาจิ จังหวัดน่านเพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดินปีที่ 1
67 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของปาล์มดึกดำบรรพ์ (Caryota gigas.) ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
68 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
69 การประเมินความเปราะบางของพื้นที่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการเกษตร และแนวทางการฟื้นฟูและการป้องกันพื้นที่เกิดแผ่นดินถล่ม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
70 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของปาล์มดึกดำบรรพ์ (Caryota gigas Hahn.) ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
71 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของปาล์มดึกดำบรรพ์ (Caryota gigas.) ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
72 การเพิ่มมูลค่าข้าวลีบ กากมัน เปลือกมัน ขึ้เถ้าแกลบ และกากตะกอนน้ำเสีย ในการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ
73 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของปาล์มดึกดำบรรพ์ (Caryota gigas.) ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2548
74 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าเต็งรังบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
75 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าดงดิบแล้งบริเวณดอยผาจิเพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
76 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการปีงบประมาณ 2547 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก "แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำ"
77 การเพิ่มมูลค่าข้าวลีบ กากมัน เปลือกมัน ขี้เถ้าแกลบ และกากตะกอนน้ำเสีย โดยการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อผลิตผักปลดสารพิษ
78 การปนเปื้อนของตะกั่วและ แคดเมียมในพืชผักที่ปลูกด้วยปุ๋ยหมักจากมูลฝอยชุมชน
79 การเพิ่มมูลค่าข้าวลีบ กากมัน เปลือกมัน ขึ้เถ้าแกลบ และกากตะกอนน้ำเสีย ในการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ
80 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าเต็งรังบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
81 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าดงดิบแล้งบริเวณดอยผาจิ จังหวัดน่านเพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดินปีที่ 1
82 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของต้นลูกชิด (Arenga pinnata) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดน่าน
83 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าดงดิบแล้ง บริเวณดอยผาจิ จังหวัดน่าน เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
84 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ ในป่าเต็งรังบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
85 การเพิ่มมูลค่าข้าวลีบ กากมัน เปลือกมัน ขี้เถ้าแกลบ และกากตะกอน น้ำเสีย ในการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ
86 การศึกษาสูตร และสัดส่วนธาตุอาหารที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนน้ำเสีย ของโรงงานผลิตน้ำอัดลมสำหรับการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
87 โครงสร้างสังคมพืชของระบบนิเวศต้นลูกชิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2547
88 การสะสมตะกั่วและแคดเมียมใน พืชผักที่ปลูกในดินที่ได้รับการผสมตะกั่วและแคดเมียม
ปี พ.ศ. 2546
89 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของต้นลูกชิด (Arenga pinnata) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดน่าน
90 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง เพื่อผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ
91 โครงการการประเมินผลการดำเนินการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
92 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของต้นลูกชิด (Arenga pinnata) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2545
93 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง เพื่อผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ
94 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง เพื่อผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ
95 โครงการการประเมินผลการดำเนินการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
96 การประเมินผลการดำเนินการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2538
97 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชในป่าเต็งรังกับคุณสมบัติของดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / เสวียน เปรมประสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2537
98 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคม พืชในป่าเต็งรังกับคุณสมบัติของดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
99 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum Pergracile Munro) เพื่อใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
100 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน