ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสวียน เปรมประสิทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกศรา บางสารี 20
2 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 19
3 งบประมาณแผ่นดิน 15
4 สุนทร คำยอง 9
5 จุรีรัตน์ บุญวัน 9
6 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 7
7 แหล่งทุนภายนอก 6
8 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 6
9 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 5
10 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 5
11 สุชาดา บัวพันธ์ 5
12 ปราณี นางงาม 4
13 วาสนา ณ ฝั้น 4
14 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 4
15 นิมิตร ศรีปรางค์ 4
16 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 3
17 เด่น เครือสาร 3
18 วิภาวี เนียมสวรรค์ 3
19 นิรมล รังสยาธร 3
20 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 3
21 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 3
22 มนูญ แออ่วม 3
23 อนุพันธ์ กงบังเกิด 3
24 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 3
25 วรากร ปิ่นขันธยงค์ 2
26 สุกัลยา ภู่ทอง 2
27 เฉลิม พุ่มไม้ 2
28 เกรียงไกร สีตะพันธุ์ 2
29 ภิรมย์ อ่อนเส็ง 2
30 ศิริพร แสงจันทร์ 2
31 กิตติ สัจจาวัฒนา 2
32 ดวงพร เปรมจิต 2
33 ตฤณ เสรเมธากุล 2
34 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
35 ชาวไร่ กาญจโนมัย 2
36 ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล 2
37 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
38 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
39 เพื่อนจิตต์ บุญจันทร์ 2
40 พันธิตรา กมล 2
41 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
42 ธนากร วงษ์ศา 2
43 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
44 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
45 กรกนก อิงคนินันท์ 1
46 สุธารัตน์ สังข์สุข 1
47 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
48 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
49 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
50 จรูญ สารินทร์ 1
51 สุภัค มหัทธนพรรค 1
52 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 1
53 นิสาพร วัฒนศัพท์ 1
54 อุดมพร แพ่งนคร 1
55 ยุทธนา หงสไกร 1
56 เครือข่ายฯ 1
57 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
58 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
59 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
60 2019000 บาท 1
61 แหล่งทุนภายนอก สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1
62 ดวงพร เปรมจิตร 1
63 นิติ เอี่ยมชื่น 1
64 บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 1
65 สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 1
66 ศิริพงษ์ บุญมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 6
6 2553 7
7 2552 9
8 2551 11
9 2550 4
10 2549 1
11 2548 9
12 2547 1
13 2546 1
14 2545 2
15 2538 1
16 2537 1
17 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558
2 ปริมาณคาร์บอนรวมในพื้นที่ทำไร่ข้าวโพดของจังหวัดน่าน
3 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2556
4 ปริมาณคาร์บอนรวมในนาข้าวของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4
ปี พ.ศ. 2555
6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
7 ปริมาณคาร์บอนรวมในนาข้าวของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
9 ความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
11 การวิเคราะห์ความการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อคัดเลือกชนิดพันธุ์พืชทางเลือกทดแทนที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมบนเขาสูงชันและพื้นราบ
12 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
13 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์
14 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาฟางข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร
15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4
16 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์
17 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาฟางข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร
18 การประเมินผลผลิตทางดินในระยะยาวและการสูญเสียการกักเก็บธาตุอาหารจากผลกระทบของการใช้สารเคมีปราบวัชพืชและการถางเผาแบบเข้มข้นในระบบการเพาะปลูกบนที่ดอนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
19 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
20 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของปาล์มดึกดำบรรพ์ (Caryota gigas Hahn.) ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
21 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
22 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม(Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
23 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
24 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการปีงบประมาณ 2552 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก "แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน"
25 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการปีงบประมาณ 2552 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก "แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน"
26 การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย
27 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2
28 การจัดการขยะมูลฝอยในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
29 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าดงดิบแล้งบริเวณดอยผาจิเพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
30 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไฟป่าและการเผาฟางข้าวในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน
31 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
32 การศึกษาโครงการสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
33 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของต้นลูกชิด (Arenga pinnata) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จ.น่าน
34 การสะสมโลหะหนักของพันธ์ไม้ในป่าเต็งรังในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
35 การประเมินผลผลิตทางดินในระยะยาวและการสูญเสียการกักเก็บธาตุอาหารจากผลกระทบของการใช้สารเคมีปราบวัชพืช และการถางเผาแบบเข้มข้นในระบบการเพาะปลูกบนที่ดอนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
36 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของพันธุ์ไม้ในป่าเบญจพรรณอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
37 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 1
38 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพระเยา ปีที่ 1
39 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม [Cephalostachyum pergracile Munro] เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2550
40 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและสำรวจแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนในแม่น้ำแควน้อยโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก
41 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
42 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
43 การประเมินความเปราะบางของพื้นที่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการเกษตร และแนวทางการฟื้นฟูและการป้องกันพื้นที่เกิดแผ่นดินถล่ม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
44 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของปาล์มดึกดำบรรพ์ (Caryota gigas.) ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2548
45 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าเต็งรังบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
46 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการปีงบประมาณ 2547 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก "แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำ"
47 การเพิ่มมูลค่าข้าวลีบ กากมัน เปลือกมัน ขี้เถ้าแกลบ และกากตะกอนน้ำเสีย โดยการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อผลิตผักปลดสารพิษ
48 การปนเปื้อนของตะกั่วและ แคดเมียมในพืชผักที่ปลูกด้วยปุ๋ยหมักจากมูลฝอยชุมชน
49 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าดงดิบแล้ง บริเวณดอยผาจิ จังหวัดน่าน เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
50 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ ในป่าเต็งรังบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
51 การเพิ่มมูลค่าข้าวลีบ กากมัน เปลือกมัน ขี้เถ้าแกลบ และกากตะกอน น้ำเสีย ในการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ
52 การศึกษาสูตร และสัดส่วนธาตุอาหารที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนน้ำเสีย ของโรงงานผลิตน้ำอัดลมสำหรับการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
53 โครงสร้างสังคมพืชของระบบนิเวศต้นลูกชิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2547
54 การสะสมตะกั่วและแคดเมียมใน พืชผักที่ปลูกในดินที่ได้รับการผสมตะกั่วและแคดเมียม
ปี พ.ศ. 2546
55 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของต้นลูกชิด (Arenga pinnata) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2545
56 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง เพื่อผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ
57 การประเมินผลการดำเนินการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2538
58 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชในป่าเต็งรังกับคุณสมบัติของดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / เสวียน เปรมประสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2537
59 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคม พืชในป่าเต็งรังกับคุณสมบัติของดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่