ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสรี พงศ์พิศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2547 2
3 2546 1
4 2545 3
5 2544 1
6 2529 1
7 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การสร้างแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ทางปัญญาในการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
2 การสร้างแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ทางปัญญาในการพัฒนาประเทศ
3 การปฏิรูปและบูรณาการศึกษา แนวคิดและประสบการณ์ ของโรงเรียนและชุมชนบางแห่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
4 การปฏิรูปและบูรณาการศึกษา แนวคิดและประสบการณ์ของโรงเรียนและชุมชนบางแห่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
5 การพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
6 เครือข่ายชุมชน และประชาสังคม : แนวคิด ประสบการณ์ ตัวอย่าง
7 การปฏิรูปและบูรณาการศึกษา แนวคิดและประสบการณ์ ของโรงเรียนและชุมชนบางแห่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
8 กลุ่มออมทรัพย์กับสวัสดิการสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2529
9 การประยุกต์แนวความคิดเรื่องเกมภาษาของวิตเกนสไตน์ ในการอธิบายเรื่องของความหมายในภาษาศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีภาษาของสำนักสันติอโศก
ปี พ.ศ. 2527
10 ทศวรรษ 14 ตุลาฯ : ทศวรรษที่ประชาชนอยากมีส่วนร่วม