ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสรี จันทรโยธา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เสรี จันทร์โยธา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2553 2
4 2552 2
5 2549 1
6 2547 5
7 2545 1
8 2544 2
9 2542 1
10 2541 1
11 2538 2
12 2536 1
13 2524 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อัตราการเคลื่อนที่ของตะกอนรวมของแม่น้ำในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลของมาตราส่วนของแบบจำลองกายภาพทางชลศาสตร์ต่อการเลือกหินทิ้งในทางน้ำเปิด
ปี พ.ศ. 2553
3 ลักษณะคลื่นของเขื่อนกับคลื่อนแบบเสาเข็มที่จัดเรียงระยะห่างของเสาเข็มไม่เท่ากัน
4 ลักษณะคลื่นของเขื่อนกันคลื่นแบบเสาเข็มที่จัดเรียงระยะห่างของเสาเข็มไม่เท่ากัน
ปี พ.ศ. 2552
5 น้ำหลากของแม่น้ำปิงช่วงพื้นที่เมืองเชียงใหม่
6 ผลของการจัดเรียงแนวเขื่อนกันคลื่นแบบเสาเข็มต่อลักษณะคลื่น
ปี พ.ศ. 2549
7 การกัดเซาะรอบเสาเข็มกลุ่มที่มีครอบหัวเข็มภายใต้คลื่นและกระแสน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
8 การไหลลอดประตูระบายภายใต้อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง
9 การไหลของตะกอนผ่านฝายหยัก
10 การไหลของตะกอนผ่านฝายหยัก
11 การไหลลอดประตูระบาย ภายใต้อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง
12 การไหลของตะกอนผ่านฝายหยัก
ปี พ.ศ. 2545
13 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินต่อน้ำหลากในลุ่มน้ำเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2544
14 ผลของความขรุขระของผิวตอม่อสะพานต่อหลุมกัดเซาะ
15 ผลของความขรุขระของผิวรางเทต่อพฤติกรรมการไหลของทางระบายน้ำล้น
ปี พ.ศ. 2542
16 ขนาดและความถี่ของน้ำหลากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
17 การกัดเซาะรอบตอม่อสะพานที่เรียงเป็นตับ
ปี พ.ศ. 2538
18 การศึกษาเบื้องต้นของการก่อสร้างเขื่อนเตี้ยขวางลำน้ำแควน้อย ท้ายเขื่อนเขาแหลม สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า
19 สภาพการเกิดน้ำหลากในลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2536
20 การประยุกต์ใช้เทคนิคคาลแมนฟิลเตอร์ ในการพยากรณ์ปริมาณน้ำหลากเข้าเขื่อนอุบลรัตน์
ปี พ.ศ. 2524
21 การศึกษาคลองเสถียรภาพ