ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสริม จันทร์ฉาย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สายัณห์ จันทร์ศรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 6
5 2552 14
6 2551 7
7 2550 4
8 2549 1
9 2548 2
10 2547 1
11 2546 2
12 2545 2
13 2543 1
14 2542 1
15 2538 1
16 2534 1
17 2521 1
18 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาโอโซนในประเทศไทย
2 โครงการพัฒนากระบวนการอบแห้งกล้วยหอมทองระดับอุตสาหกรรมชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาแผนที่ปริมาณฝนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
4 การศึกษารังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย์ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษารังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นที่พืชใช้สังเคราะห์แสงในประเทศไทยจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
6 การพัฒนาแผนที่ปริมาณฝนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษารังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นที่พืชใช้สังเคราะห์แสงในประเทศไทยจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
8 การพัฒนาแผนที่ปริมาณฝนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย /เสริม จันทร์ฉาย, อิสระ มะศิริ
9 การพัฒนาแผนที่ปริมาณฝนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
10 การศึกษาความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นที่พืชใช้สังเคราะห์แสงในประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภาคพื้นดิน
11 การพัฒนาแบบจำลองกึ่งเอมไพริคัลสำหรับคำนวณความเข้มรังสีอาทิตย์จากข้อมูลดาวเทียม
12 การศึกษารังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
13 การศึกษาการกระจายของแสงสว่างจากท้องฟ้าในประเทศไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
14 การศึกษาความชื้นสมดุลของผักและผลไม้ในภูมิภาคตะวันตกของไทย
15 การศึกษาแบบจำลองแสงสว่างธรรมชาติและศักยภาพของการใช้แสงสว่างธรรมชาติ เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
16 การศึกษารังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นที่พืชใช้สังเคราะห์แสงในประเทศไทยจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
17 การศึกษาการกระจายของแสงสว่างจากท้องฟ้าในประเทศไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
18 การศึกษาความชื้นสมดุลของผักและผลไม้ในภูมิภาคตะวันตกของไทย
19 การศึกษาแบบจำลองแสงสว่างธรรมชาติและศักยภาพของการใช้แสงสว่างธรรมชาติ เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
20 รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
21 การศึกษาความชื้นสมดุลของผักและผลไม้ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
22 การศึกษาแบบจำลองแสงสว่างธรรมชาติและศักยภาพของการใช้แสงสว่างธรรมชาติ เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
23 การศึกษาสมรรถนะของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ให้ความร้อนเสริม
24 การคำนวณค่าความสว่างจากส่วนต่างๆ ของท้องฟ้าโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
25 การพัฒนาแบบจำลองสำหรับคำนวณความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ภายใต้สภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆ
26 การพัฒนาแบบจำลองสำหรับคำนวณปริมาณฝนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
27 รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
28 การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮ้าส์ขนาดใหญ่ที่ปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต
29 การศึกษาแบบจำลองสำหรับคำนวณดิฟฟิวซ์อิลูมิแนนบนพื้นเอียง
30 การศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งในประเทศกัมพูชา
31 การศึกษาสเปกตรัมของรังสีอัลตราไวโอเลตที่จังหวัดนครปฐม
32 สมรรถนะของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้ตู้อบแห้งแบบถาดและแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ที่เป็นพลังคาโรงเรือน
33 การศึกษาความเร็วและทิศทางลมในประเทศกัมพูชาโดยใช้แบบจำลองบรรยากาศสเกลปานกลาง
ปี พ.ศ. 2550
34 โครงการความร่วมมือด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (การศึกษาและประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประเทศกันพูชา)
35 โครงการศึกษาพัฒนาและสาธิตจัดทำต้นแบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
36 การศึกษาความเข้มรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ในบริเวณประเทศไทย
37 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบความร้อนแบบรวมแสงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
38 การพัฒนาแผนที่และฐานข้อมูลศักยภาพแสงสว่างธรรมชาติจากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
39 การศึกษาความเข้มรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ในบริเวณประเทศไทย
40 การศึกษาความเข้มรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ในบริเวณประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
41 การพัฒนาคู่มือข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์สำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
42 การพัฒนาแผนที่และฐานข้อมูลศักยภาพแสงสว่างธรรมชาติจากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
43 การจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2545
44 แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ จากข้อมูลดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
45 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และลักษณะทางสถิติของรังสีกระจายและรังสีรวมของดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
46 การพัฒนาเครื่องอบแห้งปลาด้วยแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2542
47 แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ จากข้อมูลดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
48 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และลักษณะทางสถิติของรังสีกระจายและรังสีรวมของดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
49 การพัฒนาเครื่องอบแห้งปลาด้วยแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2521
50 สหสัมพันธ์ระหว่างฟลักซ์ดวงอาทิตย์ที่ความยาวคลื่น 23 เซนติเมตรกัลกัมมันตภาพของจุดมืด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
51 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบความร้อนแบบรวมแสงในประเทศไทย
52 รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ในประเทศไทย