ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสริน ปุณณะหิตานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2528
1 การศึกษาภาวะเอเลียนเนชันในบรรดาลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
2 ประสิทธิผลของการลงโทษในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
3 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มไทยพุทธกับไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส : ศึกษาระยะทางสังคมเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2527
4 อิทธิพลของผู้นำหมู่บ้านที่มีต่อการพัฒนาสาธารณสุขขั้นมูลฐาน : การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทผู้นำในสามหมู่บ้านของจังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2526
5 ลักษณะอำนาจนิยมในครอบครัวไทย
ปี พ.ศ. 2523
6 บทบาทของคุรุสภาในการส่งเสริมวิชาชีพครู
7 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ในเรือนจำคลองเปรมกับทัณฑสถานหญิง
ปี พ.ศ. 2522
8 การศึกษาปัญหาทางครอบครัวของผู้ป่วยเรื้อรัง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
9 การมองตนเองของคนพิการในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
10 การศึกษาแบบแผนพฤติกรรมของผู้ลงทุนและผู้จะลงทุนซื้อขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 การศึกษาแบบผู้นำในสภาสังคมสงเคราะห์ : การประยุกต์ใช้ทฤษฎี 3 มิติของวิลเลี่ยม เจ. เรดดิ้น
12 ลักษณะกลุ่มเพื่อนของเด็กและเยาวชนกระทำผิดในสถานฝึกและอบรม : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย (บ้านกรุณา)
ปี พ.ศ. 2521
13 ชาวบ้านและวัดคาทอลิค : การศึกษาเฉพาะกรณีโครงสร้างอำนาจในชุมชนโคกวัด
ปี พ.ศ. 2520
14 การศึกษาเอเลียนเนชั่นในมหาวิทยาลัย
15 การศึกษาเรื่องทัศนคติทางการเมือง ความรู้ความเข้าใจและความสนใจในการเลือกตั้ง ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตกรุงเทพมหานคร วันที่ 4 เมษายน 2519
ปี พ.ศ. 2516
16 การจัดลำดับชั้นทางสังคม : การศึกษาหมู่บ้านขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2515
17 สังคมแบบดั้งเดิมที่กำลังเปลี่ยนสภาพ : การศึกษาหมู่บ้านสองแห่งในจังหวัดขอนแก่น
18 ทัศนคติต่อการยอมรับของใหม่และลักษณะการยอมรับของชาวนา ในจังหวัดขอนแก่น