ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสริชย์ โชติพานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28
2 ปิยะพันธ์ มั่นคง 5
3 บุญเกียรติ วิสิทธิกาศ 5
4 ไตรวัฒน์ วิรยศิริ 4
5 สุปรีชา หิรัญโร 3
6 ฐาปกรณ์ เจริญศุภผล 2
7 ชลธิชา แก้วมูล 2
8 พิสิฐพงศ์ บรรจงศิริ 2
9 วรัตม์ บุณยบุตร 2
10 ขจร สีทาแก 2
11 สรยุทธ เนียมหอม 2
12 พิมพ์ยิหวา จำรูญวงษ์ 2
13 มนตรี ล้อเลิศสกุล 2
14 นฤมล อาภรณ์ธนกุล 2
15 สุชาดา สนธยางกูล 1
16 ดารีนา บุญสุตม์ 1
17 วรรณเขม จังติยานนท์ 1
18 กนกศักดิ์ วันประเสริฐ 1
19 ธณัฐพร ธรรมชาติ 1
20 ธนัช อัศวถาวร 1
21 วราลี ไกรระวี 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
23 สุธี ปิยะจิตติ 1
24 หาญศึก หับสุภา 1
25 ธงชัย ทองมา 1
26 อัจฉรีย์ มีแสง 1
27 ธนโชติ ฤทัยธง 1
28 นที รักษาเจริญ 1
29 ณัฐวรเศรษฐ์ วัฒนผาสุก 1
30 ธเนศร์ พฤฒิสาลิกร 1
31 กรุณา ประสาร 1
32 โศภิต ภิญโญวัฒนชีพ 1
33 นวรัตน์ อุดมเวทยนันท์ 1
34 กรทิพย์ แซ่เล้า 1
35 พลสัณห์ นำหน้ากองทัพ 1
36 วรยุทธ กุลลิมา 1
37 ชูชีพ การสมดี 1
38 ศิริขวัญ แววนิลานนท์ 1
39 พลกฤษณ์ ดวงสว่าง 1
40 วีรทัศ วัชโรทัย 1
41 มานพ พงศทัต 1
42 บุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล 1
43 เสาวลักษณ์ รอดสมัย 1
44 วันวิสา งามวัฒนาเจริญ 1
45 รัศมี ไชยนันทน์ 1
46 ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ 1
47 เสมอภาค มณีเสาวนพ 1
48 ฐานันดร์ สีหะเนิน 1
49 จิรศักดิ์ หลิ่วสุวรรณ 1
50 พงศ์ธร รัตนประทีป 1
51 อธีนา อังศุธารา 1
52 สิทธิพร อิสระศักดิ์ 1
53 นักรบ กุลพนิชย์ 1
54 สัมฤทธิ์ เปี่ยมอยู่สุข 1
55 ธวัลหทัย เหล่ามานิต 1
56 อรรจนียา วงศ์กิจการวานิช 1
57 ดวงขวัญ จารุดุล 1
58 ทวีกูล รัตนะโกเศศ 1
59 ภคพร ช้อนทอง 1
60 จักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ 1
61 ภคิน เอกอธิคม 1
62 วิรุจน์ สมโสภณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 6
3 2557 3
4 2556 6
5 2555 6
6 2554 7
7 2553 10
8 2552 7
9 2551 10
10 2550 2
11 2549 2
12 2547 1
13 2545 6
14 2544 1
15 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 นโยบายและแนวทางการบำรุงรักษาอาคารในหน่วยงานราชการทหาร : กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาภาค1-5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 ลักษณะและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาบันไดเลื่อน
3 การจัดการที่จอดรถยนต์ของโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง
4 ลักษณะและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ในอาคารสำนักงาน
5 การจัดการกระบวนการตกแต่งและรื้อถอนพื้นที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้า
6 การเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรกายภาพท่าอากาศยาน ปี พ.ศ. 2549-2557กรณีศึกษา : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
7 การจัดการงานรักษาความสะอาด คอมมูนิตี้ มอลล์
ปี พ.ศ. 2557
8 แนวทางการประหยัดพลังงานของศูนย์การค้า : ผลการศึกษา 6 กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร
9 กระบวนการทำความสะอาดพื้นที่บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล : กรณีศึกษา 6 โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
10 กระบวนการและปัญหาการจัดการขยะในสถานศึกษาขนาดใหญ่: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2556
11 ลักษณะปัญหาการกองครุภัณฑ์รอการกำจัดในอาคารราชการ : กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 ลักษณะและการใช้ห้องเรียนปฏิบัติการ สตูดิโอ ด้านศิลปะ และการออกแบบในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรกายภาพ อาคารในกลุ่มสำนักงานใหญ่: กรณีศึกษา บรรษัทขนาดใหญ่ 6 แห่ง
14 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดการนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัยราคาสูงและต่ำ ในกรุงเทพมหานคร
15 การจัดการด้านกายภาพวัด : กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย
16 การบริหารทรัพยากรกายภาพสาหรับอาคารอยู่อาศัยรวม
ปี พ.ศ. 2555
17 การดำเนินงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารประเภทอาคารศูนย์การค้า : กรณีศึกษา 4 อาคาร
18 การปรับปรุงงานระบบอาคารในระหว่างที่มีการใช้งาน : กรณีศึกษาอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 การดำเนินงานและประสิทธิภาพการดูแลความสะอาด อาคารการศึกษา : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 การดำเนินงานและประสิทธิภาพการดูแลความสะอาด อาคารการศึกษา : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 การปรับปรุงงานระบบอาคารในระหว่างที่มีการใช้งาน : กรณีศึกษาอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 การดำเนินงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารประเภทอาคารศูนย์การค้า : กรณีศึกษา 4 อาคาร
ปี พ.ศ. 2554
23 การจัดการงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารในอาคารสำนักงาน : กรณีศึกษากลุ่มอาคารในเครือเจริญโภคภัณฑ์
24 ลักษณะการชำรุดและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบรวม กรณีศึกษา อาคารธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ
25 การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางหมู่อาคารชุดพักอาศัย : การศึกษาโครงการอาคารชุดพักอาศัยเขตห้วยขวาง-ดินแดง
26 การทำงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารโดยช่างประจำอาคารในอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
27 ลักษณะความต้องการและเงื่อนไขการจ้างงานจัดการอาคาร กรณีศึกษา อาคารสำนักงาน 10 แห่ง
28 สภาพงานรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
29 การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงานในวิกฤตน้ำท่วมปี 2554
ปี พ.ศ. 2553
30 การจัดกิจกรรมชุมชนของโครงการอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน จำนวน 20 โครงการ
31 การบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดพักอาศัย เคหะชุมชนธนบุรี
32 การบริหารทรัพยากรกายภาพของโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่พิเศษ : 6 กรณีศึกษาโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่พิเศษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
33 ลักษณะและปัญหาในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง : กรณีศึกษา โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า ระยะ 3
34 ปัญหาและแนวทางในการจัดเตรียมความพร้อมด้านกายภาพเพื่อสนับสนุนสายการผลิต กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด (อยุธยาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์)
35 การบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัย เคหะชุมชนร่มเกล้าระยะ 3
36 การพัฒนาแนวทางการกำหนดตำแหน่งติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
37 การบริหารทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงานให้เช่าระดับ เอ : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า จำนวน 15 อาคาร ในบริเวณศูนย์กลางเขตธุรกิจกรุงเทพมหานคร
38 กระบวนการดำเนินงานปรับปรุงอาคารสำนักงานแบบมีการโยกย้าย กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักพหลโยธิน
39 การจัดกิจกรรมชุมชนของโครงการอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดพักอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน จำนวน 20 โครงงาน
ปี พ.ศ. 2552
40 ความต้องการอาคารเขียวของผู้เช่าสำนักงานระดับเอ : กลุ่มตัวอย่างจากอาคารสำนักงานให้เช่าของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
41 การปรับปรุงทางกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2551
42 แนวทางพัฒนาอาคารสวัสดิการพักอาศัยข้าราชการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : กรณีศึกษาอาคาร T13 และ T14 เมืองทองธานี
43 การจัดการความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ธนาคารพาณิชย์
44 การปรับปรุงทางกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2551
45 การจัดการความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ธนาคารพาณิชย์
46 ความต้องการอาคารเขียวของผู้เช่าสำนักงานระดับ เอ : กลุ่มตัวอย่างจากอาคารสำนักงานให้เช่า ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ปี พ.ศ. 2551
47 การบริหารทรัพยากรกายภาพของพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษาอาคารพิพิธภัณฑ์ของรัฐ 10 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
48 การปฏิบัติงานด้านกายภาพและพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร : หมู่บ้านกรณีศึกษา 30 หมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
49 ต้นทุนค่าใช้จ่ายพื้นที่ส่วนกลางอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น : กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัย14 อาคาร ในพื้นที่ส่วนกลางธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
50 ปัญหาด้านกายภาพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลปทุมธานี
51 การปรับปรุงระบบประกอบอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
52 การบริหารทรัพยากรกายภาพของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษา 10 อาคารศาลยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
53 การบริหารทรัพยากรกายภาพของพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษาอาคารพิพิธภัณฑ์ของรัฐ 10 แห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
54 ปัญหาด้านกายภาพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลปทุมธานี
55 การปรับปรุงระบบประกอบอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด [มหาชน]
56 ต้นทุนค่าใช้จ่ายพื้นที่ส่วนกลางอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น : กรณีศึกษาอาคารพักอาศัย 14 อาคาร ในพื้นที่ส่วนกลางธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
57 แนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรกายภาพ
58 ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้เช่าอาคารอยู่อาศัยรวมให้เช่า : กรณีศึกษา บริเวณถนนอ่อนนุช
ปี พ.ศ. 2549
59 เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการซิตี้โฮม รัชดา และ ซิตี้โฮม สุขุมวิท
60 แนวทางการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ที่ปฏิบัติงานเป็นกะ
ปี พ.ศ. 2547
61 ปัญหาการดูแลรักษาอาคารสถานที่สำหรับศูนย์การค้า : กรณีศึกษาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และพระราม 3
ปี พ.ศ. 2545
62 การจัดการศูนย์บ้านพักราชการกระทรวงการคลัง : กรณีศึกษาศูนย์บ้านพักจังหวัดกาญจนบุรี
63 แนวทางการจัดการ การบำรุงรักษาผนังภายนอกอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
64 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพสำหรับโรงงานในเครือซิเมนต์ไทย
65 การบริหารจัดการอาคารชุดพักตากอากาศ : กรณีศึกษา โครงการสมบัติพัทยา คอนโดเทล
66 การบริหารจัดการและดูแลรักษาอาคารในอาคารสาขาธนาคารออมสิน
67 แนวทางการปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ แจ้งวัฒนะ
ปี พ.ศ. 2544
68 ค่าใช้จ่ายการดูแลชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเสาธง