ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสมอ ถาน้อย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุวรรณี ทาอ่อน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 4
2 2558 4
3 2557 1
4 2556 5
5 2555 6
6 2554 5
7 2553 7
8 2552 11
9 2551 4
10 2550 2
11 2549 2
12 2548 2
13 2539 1
14 2538 1
15 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
2 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
3 การศึกษาการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative House
4 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของตัวรับสารสื่อประสาทซีโรโทนินในเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องอืดโดยไม่ทราบสาเหตุ
ปี พ.ศ. 2558
5 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
6 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
7 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวรับฮอร์โมน Follicle stimulating hormone และฮอร์โมน Lutinizing hormone ในอัณฑะของหนูแรท
8 ผลของยาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรพีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค้ำจุนระบบประสาทในสมองและไขสันหลังของหนูทดลองตัวแบบความเจ็บปวดชนิด neuropathic pain
ปี พ.ศ. 2557
9 โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
10 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อความผิดปกติของการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศ
11 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการเกิดใหม่ของเซลล์ประสาทและเซลล์ค้ำจุนระบบประสาท
12 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการสร้างเซลล์อสุจิในหนูแรทเพศผู้
13 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนอีสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนในอัณฑะของผนูเพศผู้
14 สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี พ.ศ. 2555
15 การศึกษาความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนสารสื่อประสาทซีโรโทนินในผู้เสพติดเมทแอมเฟตามีน
16 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมทในโรคซึมเศร้า
17 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการสร้างเซลล์อสุจิในหนูแรทเพศผู้
18 ผลของสารสกัดพรมมิต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในอัณฑะและรังไข่ของหนูแรท
19 สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
20 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2554
21 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อความผิดปกติของการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศ
22 สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
23 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
24 ผลของสารสกัดพรมมิ และสารสำคัญของพรมมิต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาท และการบกพร่องของความจำที่ถูกเหนี่ยวนำจากเบต้าอะไมลอยด์
25 ผลของสารสกัดพรมมิ และสารสำคัญของพรมมิต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาท และการบกพร่องความจำที่ถูกเหนี่ยวนำจากเบต้าอะไมลอยด์
ปี พ.ศ. 2553
26 ผการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนินเพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
27 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor ในผู้ติดสารเสพติด Methamphetamine
28 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine Receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroed ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
29 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนอีสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนในอัณฑะของผนูเพศผู้
30 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA receptor subunit 1 และ subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
31 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA receptor subunit 1 และ subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
32 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine Receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroed ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2552
33 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนิน ในภาวะติดสารเสพติดเพทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
34 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมีต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีน และซีโรโทนนิน ในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
35 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนียวนำจาก Beta Amyloid Peptide.
36 ผลการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนินเพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
37 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
38 การศึกษาฤทธิ์ของว่านชักมดลูกต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูเพศเมีย
39 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
40 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA receptor subunit 1 และ subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
41 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิ ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนิน ในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
42 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำจาก beta amyloid peptide
43 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor ในผู้ติดสารเสพติด Methamphetamine
ปี พ.ศ. 2551
44 การศึกษาผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังต่อการสูญเสียเซลล์ประสาท กลูตาเมท ในสมองหนู
45 การศึกษา polymorphism ของยีน NMDA receptor 1 ในผู้เสพยาบ้า
46 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
47 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine singaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
ปี พ.ศ. 2550
48 อิทธิพลของกระชายดำต่อขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหนู
49 การศึกษาฤทธิ์ของว่านชักมดลูก ต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูเพศเมีย
ปี พ.ศ. 2549
50 การศึกษาระดับของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในร่างกายของเกษตรกรสวนผัก ในเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
51 การศึกษาผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังต่อการสูญเสียเซลล์ประสาทกลูตาเมทในสมองหนู
ปี พ.ศ. 2548
52 การศึกษาผลของการใช้ calcium ionophore A23187, 7% ethanol และantibiotic reagents (puromycin/ sulphadiazine) ในการกระตุ้นการเกิด cortical granule exocytosis ในไข่หมู
53 การศึกษาระดับของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในร่างกายของเกษตรกรสวนผัก ในเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2539
54 ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำเย็นและน้ำธรรมดา ร่วมกับการใช้พัดลมในผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะที่มีไข้สูง / สุวรรณี ทาอ่อน
ปี พ.ศ. 2538
55 ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำเย็นและน้ำธรรมดา ร่วมกับการใช้พัดลมในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่มีไข้สูง