ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสมอ ถาน้อย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุวรรณี ทาอ่อน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
2 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
3 การศึกษาการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative House
4 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของตัวรับสารสื่อประสาทซีโรโทนินในเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องอืดโดยไม่ทราบสาเหตุ
ปี พ.ศ. 2558
5 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
6 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
7 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวรับฮอร์โมน Follicle stimulating hormone และฮอร์โมน Lutinizing hormone ในอัณฑะของหนูแรท
8 ผลของยาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรพีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค้ำจุนระบบประสาทในสมองและไขสันหลังของหนูทดลองตัวแบบความเจ็บปวดชนิด neuropathic pain
ปี พ.ศ. 2557
9 โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
10 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการเกิดใหม่ของเซลล์ประสาทและเซลล์ค้ำจุนระบบประสาท
11 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อความผิดปกติของการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศ
12 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการสร้างเซลล์อสุจิในหนูแรทเพศผู้
13 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการสร้างเซลล์อสุจิในหนูแรทเพศผู้
14 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนอีสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนในอัณฑะของผนูเพศผู้
15 สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี พ.ศ. 2555
16 ผลของการสกัดพรมมิ และสารสำคัญของพรมมิต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาท และการบกพร่องความจำที่ถูกเหนี่ยวนำจากเบต้าอะไมลอยด์
17 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อความผิดปกติของการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศ
18 การศึกษาความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนสารสื่อประสาทซีโรโทนินในผู้เสพติดเมทแอมเฟตามีน
19 การศึกษาผลของการติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาทกลูตาเมทในสมองหนู
20 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการสร้างเซลล์อสุจิในหนูแรทเพศผู้
21 ผลของสารสกัดพรมมิต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในอัณฑะและรังไข่ของหนูแรท
22 สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
23 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2554
24 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมีต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีน และซีโรโทนนิน ในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
25 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนียวนำจาก Beta Amyloid Peptide.
26 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนิน ในภาวะติดสารเสพติดเพทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
27 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA Receptor Subunit 1 และ Subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
28 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อความผิดปกติของการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศ
29 สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
30 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
31 ผลของสารสกัดพรมมิ และสารสำคัญของพรมมิต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาท และการบกพร่องของความจำที่ถูกเหนี่ยวนำจากเบต้าอะไมลอยด์
32 ผลของสารสกัดพรมมิ และสารสำคัญของพรมมิต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาท และการบกพร่องความจำที่ถูกเหนี่ยวนำจากเบต้าอะไมลอยด์
ปี พ.ศ. 2553
33 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine Receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroid ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
34 ผการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนินเพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
35 การศึกษา Polymorphism ของยีน NMDA receptor 1 ในผู้เสพยาบ้า
36 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด Glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
37 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ Adenosine Signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
38 ผลของสารสกัดพรมมิและสารสำคัญของพรมมิต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาทและการบกพร่องความจำของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำจากเบต้าอะไมลอยด์
39 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนอีสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนในอัณฑะของผนูเพศผู้
40 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA receptor subunit 1 และ subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
41 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA receptor subunit 1 และ subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
42 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine Receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroed ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2552
43 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนิน ในภาวะติดสารเสพติดเพทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
44 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมีต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีน และซีโรโทนนิน ในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
45 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนียวนำจาก Beta Amyloid Peptide.
46 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมีต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีน และซีโรโทนนิน ในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
47 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนียวนำจาก Beta Amyloid Peptide.
48 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนิน ในภาวะติดสารเสพติดเพทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
49 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA Receptor Subunit 1 และ Subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
50 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA Receptor Subunit 1 และ Subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
51 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนินในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
52 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA receptor subunit 1 และ subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
53 ผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำจาก beta amyloid peptide
54 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor ในผู้ติดสารเสพติด Methamphetamine
55 ผลการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนินเพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
56 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
57 การศึกษาฤทธิ์ของว่านชักมดลูกต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูเพศเมีย
58 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
59 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA receptor subunit 1 และ subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
60 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิ ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนิน ในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
61 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำจาก beta amyloid peptide
62 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor ในผู้ติดสารเสพติด Methamphetamine
ปี พ.ศ. 2551
63 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด Glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
64 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ Adenosine Signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
65 เส้นทางยุทธศาสตร์การวิจัยกับการก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
66 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
67 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
68 การศึกษา polymorphism ของยีน NMDA receptor 1 ในผู้เสพยาบ้า
69 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
70 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine singaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
ปี พ.ศ. 2550
71 การศึกษา Polymorphism ของยีน NMDA receptor 1 ในผู้เสพยาบ้า
72 อิทธิพลของกระชายดำต่อขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหนู
73 การศึกษาระดับของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในร่างกายของเกษตรสวนผักในเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
74 อิทธิพลของกระชายดำต่อขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหนู
75 การศึกษาฤทธิ์ของว่านชักมดลูก ต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูเพศเมีย
ปี พ.ศ. 2549
76 การศึกษาระดับของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในร่างกายของเกษตรกรสวนผัก ในเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
77 การศึกษาผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังต่อการสูญเสียเซลล์ประสาทกลูตาเมทในสมองหนู
ปี พ.ศ. 2548
78 การศึกษาผลของการใช้ calcium ionophore A23187, 7% ethanol และantibiotic reagents (puromycin/ sulphadiazine) ในการกระตุ้นการเกิด cortical granule exocytosis ในไข่หมู
79 การศึกษาระดับของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในร่างกายของเกษตรสวนผักในเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
80 การศึกษาระดับของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในร่างกายของเกษตรกรสวนผัก ในเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2539
81 ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำเย็นและน้ำธรรมดา ร่วมกับการใช้พัดลมในผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะที่มีไข้สูง / สุวรรณี ทาอ่อน
ปี พ.ศ. 2538
82 ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำเย็นและน้ำธรรมดา ร่วมกับการใช้พัดลมในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่มีไข้สูง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
83 เส้นทางยุทธศาสตร์การวิจัยกับการก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย