ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสมอใจ ชื่นจิตต์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วสันณ์ เพชรรัตน์ 33
2 จิราพร เพชรรัตน์ 13
3 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 8
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
5 วิจิตรา ลีละศุภกุล 8
6 จำเป็น อ่อนทอง 8
7 อัจฉรา เพ็งหนู 7
8 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 6
9 พรศิลป์ จันทวีเมือง 6
10 อยุทธ์ นิสสภา 4
11 วัลลภา กฤษณีไพบูลย์ 4
12 งบประมาณแผ่นดิน 4
13 จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ 4
14 สมปอง เตชะโต 4
15 พิมพรรณ สมมาตย์ 4
16 นุชรีย์ ศิริ 4
17 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 4
18 วัชรี สมสุข 4
19 ยุวดี ชูประภาวรรณ 4
20 อนุชิต ชินาจริยวงศ์ 3
21 ชนินันท์ พรสุริยา 3
22 อรัญ งามผ่องใส 2
23 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
24 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
25 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
26 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
27 ขวัญจิตร สันติประชา 2
28 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 2
29 อรพรรณ พูนทอง 2
30 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
31 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 2
32 ประเสริฐ ชิตพงศ์ 2
33 อิบรอเฮม ยีดำ 2
34 ปฏิมาพร ปลอดภัย 2
35 เสาวนิต คูประเสริฐ 2
36 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 2
37 อรพรรณ เกินอาษา 2
38 ดวงทิพย์ กันฐา 2
39 โกศล เจริญสม 2
40 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
41 วินิจ เสรีประเสริฐ 2
42 ประสงค์ มั่นสลุง 2
43 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 2
44 วานิด รอดเนียม 2
45 ศมาพร แสงยศ 2
46 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
47 สิริลักษณ์ สีหะนันท์ 2
48 ชฎาภรณ์ คงแก้วศรี 2
49 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 2
50 วิชัย หวังวโรดม 1
51 นริศ ท้าวจันทร์ 1
52 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 1
53 สายัณห์ สดุดี 1
54 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
55 โครงการวิจัย NRU 1
56 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1
57 กิจการ ศุภมาตย์ 1
58 กิตติ เจิดรังษี 1
59 จรัสศรี นวลศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 5
3 2554 2
4 2553 4
5 2552 8
6 2551 10
7 2550 14
8 2549 2
9 2548 5
10 2544 2
11 2542 1
12 2538 1
13 2536 1
14 2535 1
15 2533 2
16 2531 1
17 2530 1
18 2529 1
19 2525 2
20 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี
2 การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา
ปี พ.ศ. 2555
3 สูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Streptomyces sp. ในการยับยั้งโรครากขาวของยางพารา
4 การควบคุมโรครากขาวของยางพาราโดยชีววิธีและการคัดเลือกสายพันธุ์ยางต้านทานโรคเพื่อผลิตต้นตอพันธุ์
5 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลา เพื่อการส่งออก
6 การประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
7 การควบคุมโรครากขาวของยางพาราโดยชีววิธีและการคัดเลือกสายพันธุ์ยางต้านทานโรคเพื่อผลิตต้นตอพันธุ์
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาพันธุกรรมของความต้านทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในมะเขือเทศ
9 การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากขาวในยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
10 เก็บรวบรวมเชื้อราในดินและเศษซากพืชในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ในการเกษตร
11 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
12 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
13 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
ปี พ.ศ. 2552
14 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
15 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthord ของกล้ายางพารา
16 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
17 การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอก
18 การประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
19 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก
20 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
21 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
ปี พ.ศ. 2551
22 การประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
23 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
24 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
25 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตถั่วฝักยาว
26 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตร และสาธารณสุขในประเทศไทย
27 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
28 การประเมินผลการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
29 เอนโดไฟท์จากพืชวงศ์ Araceae และผลต่อเชื้อโรคของหน้าวัว
30 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
31 การแยกและคัดเลือกเชื้อแอคไทโนมัยซิท เพื่อควบคุม Rhizoctonia solani Kuhn เชื้อราก่อโรคของถั่วหรั่ง [Vigna subterranea [L.] Verdc.]
ปี พ.ศ. 2550
32 การใช้ประโยชน์ของแมงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม
33 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขในประเทศไทย
34 การศึกษาพันธุกรรมของความต้านทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในมะเขือเทศ
35 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตถั่วฝักยาว
36 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตร และสาธารณสุขในประเทศไทย
37 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
38 การประเมินผลการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
39 เอนโดไฟท์จากพืชวงศ์ Araceae และผลต่อเชื้อโรคของหน้าวัว
40 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
41 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
42 การประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
43 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
44 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม
45 การประเมินการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
ปี พ.ศ. 2549
46 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธุ์ผักและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
47 การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอก
ปี พ.ศ. 2548
48 การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม (GAP).
49 การประเมินการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
50 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
51 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม
52 การประเมินการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
ปี พ.ศ. 2544
53 ฤทธิ์ต้านราของฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculataWall ex Nees ต่อรา Phytophthora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
54 การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน
ปี พ.ศ. 2542
55 การป้องกันกำจัดโรคต้นแห้งตายของพืชตระกูลขนุน (Artocarpus sp.) โดยวิธีบูรณภาพ
ปี พ.ศ. 2538
56 การคัดเลือกแคลลัสยางพาราที่ต้านทานต่อ Phytophthora palmivora และการชักนำการสร้างพืชใหม่
ปี พ.ศ. 2536
57 การป้องกันกำจัดโรคต้นแห้งตายของพืชตระกูลขนุน (Artocarpus sp.) โดยวิธีบูรณภาพ
ปี พ.ศ. 2535
58 การศึกษาโรคของมะม่วงหิมพานต์ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2533
59 การสำรวจโรคและศัตรูเห็ดในภาคใต้ เรื่องโรคเน่าเละ ของเห็ดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
60 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ดเป็นการค้าในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2531
61 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ดเป็นการค้าในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2530
62 การศึกษาโรคของมะม่วงหิมพานต์ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2529
63 การสำรวจโรคและศัตรูเห็ดในภาคใต้ เรื่องโรคเน่าเละ ของเห็ดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2525
64 การศึกษาลักษณะบางประการและการทำให้เกิดโรคเน่าดำกับผักชนิดต่าง ๆ ของเชื้อ Xanthomonas campestris pv campestris (Pam) Dye
65 การศึกษาลักษณะบางประการและการทำให้เกิดโรคเน่าดำกับผักชนิดต่าง ๆ ของเชื้อ Xanthomonas campestris pv campestris (Pam) Dye
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
66 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี
67 การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา