ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสมอใจ ชื่นจิตต์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วสันณ์ เพชรรัตน์ 33
2 จิราพร เพชรรัตน์ 13
3 วิจิตรา ลีละศุภกุล 8
4 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 8
5 จำเป็น อ่อนทอง 8
6 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
7 อัจฉรา เพ็งหนู 7
8 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 6
9 พรศิลป์ จันทวีเมือง 6
10 วัลลภา กฤษณีไพบูลย์ 4
11 สมปอง เตชะโต 4
12 อยุทธ์ นิสสภา 4
13 นุชรีย์ ศิริ 4
14 จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ 4
15 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 4
16 พิมพรรณ สมมาตย์ 4
17 วัชรี สมสุข 4
18 ยุวดี ชูประภาวรรณ 4
19 งบประมาณแผ่นดิน 4
20 อนุชิต ชินาจริยวงศ์ 3
21 ชนินันท์ พรสุริยา 3
22 ขวัญจิตร สันติประชา 2
23 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
24 อรัญ งามผ่องใส 2
25 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
26 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
27 เสาวนิต คูประเสริฐ 2
28 ประเสริฐ ชิตพงศ์ 2
29 วินิจ เสรีประเสริฐ 2
30 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
31 อรพรรณ พูนทอง 2
32 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 2
33 ปฏิมาพร ปลอดภัย 2
34 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 2
35 อิบรอเฮม ยีดำ 2
36 ชฎาภรณ์ คงแก้วศรี 2
37 ดวงทิพย์ กันฐา 2
38 ประสงค์ มั่นสลุง 2
39 อรพรรณ เกินอาษา 2
40 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
41 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 2
42 ศมาพร แสงยศ 2
43 โกศล เจริญสม 2
44 สิริลักษณ์ สีหะนันท์ 2
45 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 2
46 วานิด รอดเนียม 2
47 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
48 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
49 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 2
50 วิชัย หวังวโรดม 1
51 นริศ ท้าวจันทร์ 1
52 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 1
53 สายัณห์ สดุดี 1
54 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
55 โครงการวิจัย NRU 1
56 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1
57 กิจการ ศุภมาตย์ 1
58 กิตติ เจิดรังษี 1
59 จรัสศรี นวลศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 2
10 2546 1
11 2544 1
12 2538 1
13 2525 2
14 543 72
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี
2 การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา
ปี พ.ศ. 2555
3 สูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Streptomyces sp. ในการยับยั้งโรครากขาวของยางพารา
4 การควบคุมโรครากขาวของยางพาราโดยชีววิธีและการคัดเลือกสายพันธุ์ยางต้านทานโรคเพื่อผลิตต้นตอพันธุ์
ปี พ.ศ. 2554
5 การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากขาวในยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 เก็บรวบรวมเชื้อราในดินและเศษซากพืชในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ในการเกษตร
7 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
9 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
10 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
ปี พ.ศ. 2551
11 การประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
12 การแยกและคัดเลือกเชื้อแอคไทโนมัยซิท เพื่อควบคุม Rhizoctonia solani Kuhn เชื้อราก่อโรคของถั่วหรั่ง [Vigna subterranea [L.] Verdc.]
ปี พ.ศ. 2550
13 การใช้ประโยชน์ของแมงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม
14 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธุ์ผักและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
16 การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม (GAP).
17 การประเมินการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
ปี พ.ศ. 2546
18 ฤทธิ์ต้านราของฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculataWall ex Nees ต่อรา Phytophthora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
ปี พ.ศ. 2544
19 การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน
ปี พ.ศ. 2538
20 การคัดเลือกแคลลัสยางพาราที่ต้านทานต่อ Phytophthora palmivora และการชักนำการสร้างพืชใหม่
ปี พ.ศ. 2525
21 การศึกษาลักษณะบางประการและการทำให้เกิดโรคเน่าดำกับผักชนิดต่าง ๆ ของเชื้อ Xanthomonas campestris pv campestris (Pam) Dye
22 การศึกษาลักษณะบางประการและการทำให้เกิดโรคเน่าดำกับผักชนิดต่าง ๆ ของเชื้อ Xanthomonas campestris pv campestris (Pam) Dye
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี
24 การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา