ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสมอแข สมหอม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประทีป จันทร์คง 59
2 พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร 32
3 รัตนา ณ ลำพูน 21
4 ปรียานุช วงศ์ประภาส 9
5 พรรณิกา ไพบูลย์นิมิตร 8
6 จีรยุทธ ไชยจารุวณิช 4
7 อัมพวรรณ พันธจักร 4
8 พรรณาภา ไพบูลย์นิมิตร 4
9 ชาญณรงค์ คงถิ่น 4
10 สมนึก กระจ่าง 4
11 สุรศักดิ์ หล่าวเจริญ 4
12 กฤษฎา ปัญโญ 4
13 ปรียานุช วงศ์ประกาส 4
14 ณัฐกานต์ คำมา 4
15 เอกรัฐ บุญเชียง 4
16 ณรงค์ โคตรสกิจ 4
17 ปิติพงศ์ ตรีอัครเบญจกุล 4
18 อรรถสิทธิ์ กุลจันทร์ 4
19 ภัทรภร โพธิแก้ว 4
20 จุฬาลักษณ์ วงศ์สุขสันติ์ 4
21 สันทัด ทวีสินสุวรรณ 4
22 สิริลักษณ์ ไชยวงศ์ 4
23 สุทธิดา นาเมืองรักษ์ 4
24 ประภา วัฒนะคีรี 4
25 กาบจันทร์ วรรณสิริวิไล 4
26 พิไลพร ฟุ่มเฟือย 4
27 ธนสุทธิ์ พลายโถ 4
28 รุ่งวิไล ปินตาสะอาด 4
29 may_admin 2
30 สมบัติ ศรีชูวงศ์ 2
31 ขวัญตา ริมสุวรรณ์ 1
32 นิภาพรรณ กลิ่นสน 1
33 เทวา พรหมนุชานนท์ 1
34 อุทัย เซี่ยงเจ็น 1
35 พลากร บุญไทย 1
36 นงนุช นาคพึ่ง 1
37 ศยามล กรประเสริฐ 1
38 รักชนก อิสรคัมภีร์ 1
39 ยรรยง อยู่เย็น 1
40 บุญญาลักษณ์ วรรณกุล 1
41 น้ำผึ้ง เชื้อต่าย 1
42 กิตติศักดิ์ สุรินโต 1
43 นัดติกาญจน์ ทองบุญฤทธิ์ 1
44 ปรีชา ปรัชญสิทธิกุล 1
45 สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล 1
46 สุวรรณี จันต๊ะวงค์ 1
47 เพ็ญนภา ชิณะวงศ์ 1
48 ศุภชัย มุกดาสนิท 1
49 สถาพร แสงสุโพธิ์ 1
50 เฉลิมชัย ปัญญาดี 1
51 สมคิด แก้วทิพย์ 1
52 วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร 1
53 จักรภพ วงศ์ละคร 1
54 ภานุรุจ เรืองวิเศษ 1
55 ธีรภัทร วรรณฤมล 1
56 ปรารถนา ยศสุข 1
57 สิทธา แก้วแปงจันทร์ 1
58 ปราณี บัวซอย 1
59 คเชนทร์ พงศ์ทวีกาญจน์ 1
60 อุบลศิลป์ ประครองสุข 1
61 ประณิตา ใจแก้ว 1
62 วิทยา ไชยวงค์วรรณ 1
63 มนพ ลือชารัศมี 1
64 นิตยา เจรียงประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2553 2
3 2552 20
4 2551 6
5 2547 10
6 2546 4
7 2544 3
8 543 68
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนกระบวนการทำงานของแผนกออกแบบ บริษัท จอร์จี้แอนด์ลู จำกัด
2 การประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
3 แบบจำลองการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้า โดยใช้วิธีผสมของวิธีการปรับให้เรียบเอกซ์โพแนนเชียลแบบโฮลต์ - วินเทอร์และขั้นตอนวิธีอาณานิคมผึ้งเทียม
4 โปรแกรมควบคุมระดับความสว่างของหลอดไฟฟ้าโดยทฤษฎีพัซซี่
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังวัสดุก่อสร้างออนไลน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชุมทอง จังหวัดลำปาง
6 การเปรียบเทียบเทคนิคการลดมิติ สำหรับการจำแนกเอกสารบนโครงข่ายประสาท
7 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการด้านซอฟต์แวร์ ของศูนย์ประมวลผลการทะเบียน ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
8 การพัฒนาต้นแบบแชตโรบอทภาษาไทย กรณีศึกษา เรื่องอัญมณี
9 การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [เหมืองแม่เมาะ]
10 การพัฒนาระบบการจัดการรถยนต์ และระบบเช่าซื้อร้านเชียรอนันต์ยานยนต์
11 การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่
12 การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับส่วนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
13 การพัฒนาระบบบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์บริษัทอินคอน จำกัด
14 การพัฒนาระบบงานพัสดุ บริษัทไทยซาคาเอะเลช จำกัด
15 การพัฒนาระบบการจัดสรรอัตรากำลังคน และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
16 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้านป่าพร้าวนอก ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
17 การพัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนและประมวลผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 การพัฒนาระบบการใช้บริการออนไลน์ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของร้านม่อนทรายคำ
20 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ สถานีวิทยุเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา
21 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 การพัฒนาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเงินธุรกิจ สำหรับบริษัท พงค์โชตนาการยาง จำกัด
23 การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ต ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
24 การวิเคราะห์ยอดขายของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด [มหาชน] สาขาเวียงกุมกาม โดยใช้หลักการบิซิเนส อินเทลิเจนท์
ปี พ.ศ. 2551
25 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
26 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการค่าสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
28 การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 การทำนายยีนของยูแคริโอต ด้วยวิธีฟิคเกตและกลิมเมอร์
30 การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการให้สินเชื่อ สำหรับบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง [ซีพีแอล] จำกัด
ปี พ.ศ. 2547
31 การพัฒนาระบบสารสนเทศของร้านวัวลายซูวีเนียร์
32 การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นอร์ธเทอร์น สตาร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด
33 การพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นของโรงเรียนเมตตาศึกษา เชียงใหม่
34 ระบบการจัดการคลังสินค้า สำหรับบริษัทเมอิโกะ ทรานส์ [ประเทศไทย] จำกัด
35 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โครงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วน จำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น
36 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผลผลิตทางการเกษตรผ่านอินเทอร์เน็ต
37 ระบบการจัดตารางเวลา โครงการซอฟต์แวร์ของ บริษัทนอร์ธเทอร์น สตาร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด
38 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ สำหรับเว็บไซต์ประจำอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่
39 การสนับสนุนการวางแผนการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอแม่ท่า เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
40 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2546
41 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
42 ระบบการพยากรณ์ผลผลิตของผักโครงการหลวงดอยคำ ด้วยอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม
43 เครื่องมือผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนวิชาระบบบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น
44 เครื่องมือสำหรับแปลงเค้าร่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นเค้าโครงร่างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
ปี พ.ศ. 2544
45 การพัฒนาระบบการจัดการและการบริการห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
46 โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
47 เว็บเพจการสอนโปรแกรมประมวลคำผ่านระบบอินทราเน็ต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 Feature Seclection for Neural Network Based Stock Prediction
49 INCORPORATING LATENT SEMANTIC INDEXING INTO A NEURAL NETWORK
50 Short Term Stock Prediction by Using SOM
51 A Study of Structure and Evolution of Marketing Research Collaboration Network
52 Electricity Consumption Forecasting Model Using Hybrid
53 Modeling Neural Network Using Algebraic Method
54 A Guided Genetic Algorithm for Bilateral Negotiation with Incomplete Information