ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสน่ห์ จุ้ยโต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในสำนักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)
2 การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
3 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสรรพากร
ปี พ.ศ. 2552
4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับองค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดหนองคาย
6 รูปแบบวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์
7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดกำแพงเพชร
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [อปพร.] ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2551
9 ความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ ของที่ทำการไปรษณีย์ ในสังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 6 นครสวรรค์
10 ความผูกพันต่อองค์การของตำรวจตะเวนชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
11 การกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยา จังหวัดชลบุรี
12 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมองค์การกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ : กรณีศึกษากลุ่มเรือนจำเขต 3
13 รูปแบบการดำเนินชีวิตของข้าราชการไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การกับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดสกลนคร
15 ตัวแบบสมรรถนะของตำรวจ 191 : กรณีศึกษา กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ปี พ.ศ. 2550
16 แผนภาพองค์การบริหารส่วนตำบลที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยนำ Balanced scorecard มาประยุกต์ไช้
ปี พ.ศ. 2547
17 แบบจำลองการบริหารเชิงกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2541
18 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารอุดมศึกษา : กรณีศึกษาของผู้บริหารระดับสูง
19 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารอุดมศึกษา : กรณีศึกษาของผู้บริหารระดับสูง
20 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารอุดมศึกษา : กรณีศึกษาของผู้บริหารระดับสูง